Προθεσμιακές Καταθέσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

Χαρακτηριστικά:
Είναι λογαριασμός που βασίζεται στη συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και καταθέτη για κατάθεση συγκεκριμένου ποσού, για ορισμένη διάρκεια και µε συγκεκριμένο επιτόκιο. Η διάρκειά τους μπορεί να είναι από µία ημέρα μέχρι και το έτος. Στο τέλος της προκαθορισμένης περιόδου, ο πελάτης λαμβάνει το ποσό που έχει καταθέσει προσαυξημένο κατά τους αναλογούντες τόκους. Οι προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρονται και σε ξένο νόμισμα.

Εκτοκισµός:
• Οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.
• Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (σήµερα 15%).

Επιτόκιο:
Το επιτόκιο είναι διαπραγµατεύσιµο και εφαρµόζεται σε  όλο το ποσό της  κατάθεσης, ορίζεται δε καθημερινά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων ανάλογα με την Τρέχουσα Διατραπεζική Αγορά Χρήματος.

Ανανέωση Κατάθεσης:
• Με τη λήξη της προθεσμιακής το ποσό που δικαιούται ο πελάτης, κατατίθεται στον συνδεδεμένο λογαριασμό του και δεν ανανεώνεται αυτόματα η προθεσμιακή του κατάθεση.
• Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της κατάθεσης κατά τη λήξη της, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει
η διάθεση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται νέο άνοιγμα με τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια του προϊόντος και εκδίδεται νέα απόδειξη κατάθεσης με προθεσμία.

Πρόωρη Εξόφληση σε ευρώ:
• Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης, µόνο µετά από τη σύµφωνη γνώµη και έγκριση της Τράπεζας.
• Σε καµία περίπτωση η καταβολή προεξοφλήµατος δεν θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του κεφαλαίου της αρχικής κατάθεσης.
• Το επιτόκιο ποινής στις περιπτώσεις πρόωρης εξόφλησης, έχει ως εξής: Η κατάθεση θα εκτοκίζεται πάντοτε με επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (ΒΕΤ) της  Τράπεζας. Δηλαδή, θα  υπολογίζονται τόκοι από την έναρξη της προθεσμιακής μέχρι την προηγούμενη της λήξης με ετήσιο μικτό επιτόκιο ίσο με το ΒΕΤ χωρίς είσπραξη προεξοφλήματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις