Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

ΟΜΙΛΟΣ Χρήσιμα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)

Η ΔΕΚ αφορά Δανειολήπτες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα και ισχύει για όλους τους ενεχόμενους στην οφειλή (συνοφειλέτες / εγγυητές). Εξαιρούνται από τη ΔΕΚ, οφειλές των οποίων η σύμβαση έχει καταγγελθεί ή για τις οποίες έχει ορισθεί δικάσιμος στο πλαίσιο του Ν.3869/2010

Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Στάδιο 1: Έγγραφη συστημένη επικοινωνία με τον δανειολήπτη μετά το πέρας 30 ημερών καθυστέρησης, με σκοπό την τακτοποίηση της οφειλής του / την ενημέρωσή του για τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για την εξέταση αιτήματος διευθέτησης της οφειλής του.

Στάδιο 2: Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών (ενδεικτικά: ΤΥ.Κ.Ο.Π., Ε1, Ε9, Οικονομικές Καταστάσεις Επιχειρήσεων) στα πλαίσια της ένταξης του δανειολήπτη στη ΔΕΚ .

Στάδιο 3: Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με άλλα οικονομικά δεδομένα καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Στάδιο 4: Έγγραφη ενημέρωση του δανειολήπτη μέσω του Τυποποιημένου Εγγράφου Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης. Μετά από την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης, θα πρέπει ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, προκειμένου είτε να συναινέσει, είτε να αντιπροτείνει ή να αρνηθεί την πρόταση την οποία έλαβε.

Στάδιο 5: Με την κατηγοριοποίηση του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου, του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής επιστολής για θέματα τήρησης των διαδικασιών στο πλαίσιο του Κώδικα. Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως παρέχεται μόνο μία φορά.

Για αναλυτικές οδηγίες προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πατήστε εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000
ΟΜΙΛΟΣ Χρήσιμα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)