Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Καταθέσεις

Με ασφάλεια και προοπτική

Λογαριασμοί Όψεως

Συγκεντρώστε τα ταμειακά σας διαθέσιμα απολαμβάνοντας ανταγωνιστικά επιτόκια.

Λογαριασμός Όψεως Άτοκος

Τι είναι;

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Εξυπηρετεί τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, τη διακίνηση χρήματος και κυρίως τις πληρωμές χωρίς μετρητά. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών βάσει της εκάστοτε επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού µε αντίγραφο κινήσεων ανά ημερολιακό τρίμηνο.

Ο λογαριασμός είναι άτοκος.

Απευθύνεται σε

Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Δικαιούχοι

  Δικαιούχοι του λογαριασμού μπορεί να είναι είτε νομικά πρόσωπα είτε φυσικά με εμπορική δραστηριότητα.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη ή την επωνυμία της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα έκδοσης προσωποποιηµένων επιταγών σε λογαριασμούς εταιριών.
 • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Δυνατότητα πληρωμής χωρίς έξοδα, λογαριασμών κοινής ωφέλειας ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, µε πάγιες εντολές που συνδέονται με το λογαριασμό.
 • Δυνατότητα πληρωμής οφειλών Δημοσίου .
 • Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και μέσω E-Banking.
 • Ο λογαριασμός προσφέρεται και σε ξένο νόμισμα.

Έντοκος Λογαριασμός Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου

Τι είναι;

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις για την συγκέντρωση των ταμειακών διαθεσίμων τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού µε αντίγραφο κινήσεων ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών βάσει της εκάστοτε επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (σήμερα €1.500).

Απευθύνεται σε

Κάθε επιχείρηση που εκδηλώνει ενδιαφέρον για άνοιγμα έντοκου όψεως. Γενικά, σε νομικά πρόσωπα είτε φυσικά με εμπορική δραστηριότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Δικαιούχοι

  Νομικά πρόσωπα είτε φυσικά με εμπορική δραστηριότητα.

 •  
  Επιτόκιο
  0 - €10.000   ΒΕΤ 0,15% Χ 20%   0,03%
  €10.000,01 - €30.000   ΒΕΤ 0,15% Χ 60%   0,09%
  €30.000,01 - €50.000   ΒΕΤ 0,15% Χ 80%   0,12%
  €50.000,01 - €100.000   ΒΕΤ 0,15% Χ 100%   0,15%
  €100.000,01 - €300.000   ΒΕΤ 0,15% Χ 120%   0,18%
  €300.000,01 - €500.000   ΒΕΤ 0,15% Χ 140%   0,21%
  €500.000, 01 και άνω   ΒΕΤ 0,15% Χ 160%   0,24%
 •  
  Εκτοκισμός

  Το επιτόκιό ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού και καταλογίζονται µε το κλείσιμο της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (30/06 και 31/12). Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήμερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη ή την επωνυμία της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα έκδοσης προσωποποιηµένων επιταγών σε λογαριασμούς εταιριών.
 • Δυνατότητα πληρωμής χωρίς έξοδα λογαριασμών ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ µε πάγιες εντολές που συνδέονται με το λογαριασμό.
 • Δυνατότητα πληρωμής οφειλών Δημοσίου.
 • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜ της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜ όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και μέσω E-Banking.
 • Ο λογαριασμός προσφέρεται και σε ξένο νόμισμα με μία κλίμακα επιτοκίου.
 • Για τα επιτόκια μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ειδικούς όρους τραπεζικών εργασιών .

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες