Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Καταθέσεις

Με ασφάλεια και προοπτική

Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου

Συνδυάστε υψηλή απόδοση με άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας.

Απλός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

Τι είναι;

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης για ιδιώτες. Ο πελάτης παραλαμβάνει ενυπόγραφα βιβλιάριο ταμιευτηρίου, προκειμένου να παρακολουθεί τις κινήσεις του λογαριασμού του.

Απευθύνεται σε

Ιδιώτες που θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση, μέσω των ΑΤΜs ή των καταστημάτων της Τράπεζας, στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται με προθεσμιακή κατάθεση. Ακόμα, σε όσους επιθυμούν να εκτελούν αυτόματα πληρωμές λογαριασμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •   
  Δικαιούχοι

  Μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 •   
  Εκτοκισμός

  Το επιτόκιο σήμερα εφαρμόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο 6µηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού. Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήμερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δεν απαιτείται ελάχιστο αρχικό ποσό κατάθεσης.
 • Ο λογαριασμός δε χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.
 • Χορήγηση βιβλιαρίου καταθέσεων.
 • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, μέσω πάγιων εντολών που συνδέονται με τον λογαριασμό.
 • Παρέχονται ασφαλιστικές καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού.
 • Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και μέσω E-Banking.
 • Ο λογαριασμός προσφέρεται και σε ξένο νόμισμα.
 • Για τα επιτόκια μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ειδικούς όρους τραπεζικών εργασιών .

Attica ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Τι είναι;

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης που συνδυάζει υψηλή απόδοση µε άμεση πρόσβαση στα χρήματα, χωρίς τους περιορισμούς των προθεσμιακών καταθέσεων. Η διαφορά του με το απλό Ταμιευτήριο είναι ότι προσφέρει μηνιαία απόδοση τόκων και υψηλό επιτόκιο από το πρώτο ευρώ και για όλο το ποσό της κατάθεσης, με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται μέχρι 3 αναλήψεις/χρεώσεις ανά μήνα.

Τα χρήματα είναι διαθέσιμα στον πελάτη οποιαδήποτε στιγμή. Για πάνω από 3 αναλήψεις/χρεώσεις το μήνα, ο λογαριασμός εκτοκίζεται για τον μήνα αυτό, με το βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ.) της Τράπεζας (σήμερα 0,15%). Στις 3 αναλήψεις/χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται αναλήψεις από πάγιες εντολές για πληρωμές ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ.

Απευθύνεται σε όσους

 • Επιθυμούν υψηλές αποδόσεις ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά καταθέσεων.
 • Θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μια προθεσμιακή κατάθεση.
 • Δεν πραγματοποιούν αναλήψεις συχνά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •   
  Δικαιούχοι

  Μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 •   
  Επιτόκιο

  Σήμερα είναι 0,75% από το πρώτο ευρώ και για όλο το ποσό του λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται μέχρι και 3 αναλήψεις/χρεώσεις στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

 •   
  Εκτοκισμός

  Οι τόκοι αποδίδονται στον πελάτη σε μηνιαία βάση, άρα κεφαλαιοποιούνται κάθε μήνα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοση του λογαριασμού.

  Σε περίπτωση που ο αριθμός των αναλήψεων/χρεώσεων υπερβεί τις 3 μέσα στο διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα, τότε το επιτόκιο του λογαριασμού για τον μήνα αυτό, θα μειώνεται στο Β.Ε.Τ (σήμερα 0,15%). Για τον επόμενο μήνα ισχύει επιτόκιο 0,75%, εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.

  Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήμερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Ο λογαριασμός δε χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.
 • Χορήγηση βιβλιαρίου καταθέσεων.
 • Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 2.000 ευρώ. Εξαιρείται η περίπτωση ανοίγματος λογαριασμού Υπερταμιευτηρίου για σύνδεση με προθεσμιακή κατάθεση, δηλαδή λογαριασμός στον οποίο θα μεταφέρονται οι τόκοι.
 • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, μέσω πάγιων εντολών που συνδέονται με τον λογαριασμό.
 • Ο λογαριασμός προσφέρει ελκυστικό επιτόκιο παράλληλα με τη δυνατότητα τριών αναλήψεων το μήνα, οι οποίες είναι αρκετές για τους συνήθεις καταθέτες ταμιευτηρίου.
 • Ο καταθέτης μπορεί παράλληλα να διατηρεί ένα λογαριασμό απλού ταμιευτηρίου, με μικρό σχετικά υπόλοιπο, τον οποίο θα έχει συνδεδεμένο με πάγιες εντολές όπως δόσεις δανείων, πληρωμή πιστωτικής κάρτας κλπ, ώστε να μην πραγματοποιούνται πολλές κινήσεις και έτσι να απολαμβάνει το υψηλό επιτόκιο κάθε μήνα.
 • Ως αναλήψεις/χρεώσεις θεωρείται το σύνολο των δυνατών εγγραφών, δηλαδή κινήσεις (αναλήψεις) στα ταμεία της Τράπεζας, στα ΑΤΜs, αυτόματες χρεώσεις (π.χ. προμήθειες ΔΙΑΣ για αναλήψεις από ΑΤΜs άλλων τραπεζών, δημιουργία προθεσμιακής, εξόφληση δόσεων δανείων, Visa κλπ), χρεώσεις μέσω Internet banking κλπ. Εξαιρούνται οι εγγραφές χρεωστικών τόκων, παρακράτησης φόρου τόκων καταθέσεων και εξόφλησης παγίων εντολών ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΘ και όσων αναφέρονται στους πίνακες- Πληρωμές μέσω συστημάτων ΔΙΑΣ 5.2 I)-A) και ΙΙ)-Α) των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ). Πατήστε εδώ για τους ειδικούς όρους.
 • Απεριόριστος αριθμός καταθέσεων.
 • Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και μέσω ΑΤΜ και μέσω E-Banking.

Λογαριασμός Μισθοδοσίας Δημοσίων Υπαλλήλων και Συνταξιούχων

Τι είναι;

Το προϊόν «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» προσφέρεται σε μισθωτούς και συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εξυπηρετεί την πληρωμή μισθών και συντάξεων (περιλαμβάνει τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων και επικουρικής ασφάλισης πλην των Ταμείων που εντάσσονται στο πρώην Ε.Τ.Α.Α).

Απευθύνεται σε

Mισθωτούς του δημοσίου και συνταξιούχους, για την πληρωμή της μισθοδοσίας τους ή της σύνταξής τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •   
  Δικαιούχοι

  Μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί του δημοσίου και συνταξιούχοι.

 •   
  Επιτόκιο

  Από €0.01 - €5.000 1,60% και από €5.000,01 και άνω 0,40% (για μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο λογαριασμού ίσο με € 7.000, τα πρώτα €5.000 θα εκτοκισθούν με 1,60% και τα υπόλοιπα €2.000 με 0,40%).

 •  
  Εκτοκισμός

  Ο λογαριασµός είναι έντοκος. Το επιτόκιο εφαρµόζεται κλιµακωτά. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο µέσο εξαµηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασµού και καταλογίζονται µε το κλείσιµο της τελευταίας ηµέρας κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου (30/06 και 31/12). Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήµερα 15%).

 •  
  Περισσότερες Πληροφορίες

  Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Η τήρηση και η κίνηση των λογαριασμών των μισθοδοτούμενων είναι δωρεάν.
 • Με το λογαριασμό μισθοδοσίας προσφέρεται στο μισθοδοτούμενο δωρεάν ασφάλιση θανάτου από ατύχημα, μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα (για αναλυτικές πληροφορίες απεθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη των καταστημάτων της Attica Bank).
 • Δωρεάν υπηρεσίες E-Banking (όλες πλην εμβασμάτων).
 • Δωρεάν χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας Attica Card Visa, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης.
 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, μέσω πάγιων εντολών που συνδέονται με τον λογαριασμό.
 • Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης στεγαστικών δανείων.
 • Έκπτωση 50% στην προμήθεια διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Σηµείωση: η παροχή των πιο πάνω ισχύει όσο διαρκεί η µισθοδοτική σχέση. Σε περίπτωση λήξης της µισθοδοτικής σχέσης, ο λογαριασµός µισθοδοσίας μετατρέπεται σε απλό ταμιευτήριο και καταργούνται οι ειδικές παροχές.

Λογαριασμός Μισθοδοσίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Τι είναι;

Το προϊόν «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» προσφέρεται σε ιδιωτικές εταιρίες – οργανισμούς για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους.

Απευθύνεται σε

Μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, για την πληρωμή της μισθοδοσίας τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Δικαιούχοι

  Μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

 •  
  Επιτόκιο

  Από €0.01 - €5.000 1,00% και από €5.000,01 και άνω 0,50% (για μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο λογαριασμού ίσο με € 7.000, τα πρώτα € 5.000 θα εκτοκισθούν με 1,00% και τα υπόλοιπα € 2.000 με 0,50%).

 •  
  Εκτοκισμός

  Ο λογαριασμός είναι έντοκος. Το επιτόκιο εφαρμόζεται κλιμακωτά. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται ανά εξάμηνο και καταλογίζονται µε το κλείσιμο της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (30/06 και 31/12). Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήμερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Η τήρηση και η κίνηση των λογαριασμών των μισθοδοτούμενων είναι δωρεάν.
 • Με το λογαριασμό μισθοδοσίας προσφέρεται στο μισθοδοτούμενο δωρεάν ασφάλιση θανάτου από ατύχημα, μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα (για αναλυτικές πληροφορίες, απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη των καταστημάτων της Attica Bank).
 • Δωρεάν υπηρεσίες E-Banking (όλες πλην εμβασμάτων).
 • Δωρεάν χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας Attica Card Visa, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης.
 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, μέσω πάγιων εντολών που συνδέονται με τον λογαριασμό.
 • Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης στεγαστικών δανείων.
 • Έκπτωση 50% στην προμήθεια διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Σηµείωση: η παροχή των πιο πάνω ισχύει όσο διαρκεί η μισθοδοτική σχέση. Σε περίπτωση λήξης της μισθοδοτικής σχέσης, ο λογαριασμός μισθοδοσίας μετατρέπεται σε απλό ταμιευτήριο και καταργούνται οι ειδικές παροχές.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες