Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Attica My Eco Car | Υπολογισμός Δανείου

Είδος Οικολογικού αυτοκινήτου


Τι ποσό χρειάζεστε;

Για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου το ποσό δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000€
| Πληκτρολογήστε ποσό από 1.000€ έως 50.000€
1.000 €50.000 €

Για πόσους μήνες;

Για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου το διάστημα αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 60 μήνες
μήνες | Πληκτρολογήστε διάρκεια 6 έως 84 μήνες
6 μήνες84 μήνες
Ποσό Δανείου
Μηνιαία Δόση
Ποσό Αποπληρωμής
Συνολικός Τόκος
Χρόνος Αποπληρωμής
% Επιτόκιο*δεν συμπεριλαμβάνεται εισφορά Ν.128/75
150 € Πάγια Έξοδα Δανείου
* Τόσο τα στοιχεία που συμπληρώνετε, όσο και η πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν καταχωρούνται στα αρχεία μας. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της δόσης και του συνολικού ποσού αποπληρωμής του δανείου, με χρήση των συγκεκριμένων υπολογιστικών εργαλείων, βασίζονται σε δεδομένα που έχετε εισάγει, είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν την Τράπεζα. Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε από τα στελέχη μας για τα χαρακτηριστικά του δανείου που σας ταιριάζει και να υποβάλλετε την αίτηση χορήγησης δανείου