Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών στην Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Πιστοποίηση καταλληλόλητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο πατώντας εδώ.