Ενημέρωση Πελατών από την Attica Bank

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Στις 27/08/2014, η Τράπεζα της Ελλάδος θέσπισε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, βάσει του οποίου τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας καλούνται να προσαρμόσουν τη διαδικασία αντιμετώπισης των πελατών τους που παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν αδυναμία στην κάλυψη των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται στο σύνολο των πελατών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στο σύνολο των δανείων που χορηγούνται από αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank σχεδίασε τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων με γνώμονα την έγκαιρη αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζει ο δανειολήπτης  και την εξεύρεση κατάλληλης λύσης καθώς και τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας.