Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Καταθέσεις

Με ασφάλεια και προοπτική

Έντοκος Λογαριασμός Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα, για την εξυπηρέτηση των καθημερινών επιχειρηματικών τους αναγκών.

Τι είναι;

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις για την συγκέντρωση των ταμειακών διαθεσίμων τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού µε αντίγραφο κινήσεων ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών βάσει της εκάστοτε επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (σήμερα €1.500).

Απευθύνεται σε

Κάθε επιχείρηση που εκδηλώνει ενδιαφέρον για άνοιγμα έντοκου όψεως. Γενικά, σε νομικά πρόσωπα είτε φυσικά με εμπορική δραστηριότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Δικαιούχοι

  Νομικά πρόσωπα είτε φυσικά με εμπορική δραστηριότητα.

 •  
  Επιτόκιο
  0 - €5.000   0,02%
  €5.000,01 και άνω   0,05%
 •  
  Εκτοκισμός

  Το επιτόκιό ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού και καταλογίζονται µε το κλείσιμο της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (30/06 και 31/12). Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήμερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη ή την επωνυμία της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα έκδοσης προσωποποιηµένων επιταγών σε λογαριασμούς εταιριών.
 • Δυνατότητα πληρωμής οφειλών Δημοσίου.
 • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜ της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜ όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και μέσω E-Banking.
 • Ο λογαριασμός προσφέρεται και σε ξένο νόμισμα με μία κλίμακα επιτοκίου.
 • Για τα επιτόκια μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ειδικούς όρους τραπεζικών εργασιών .

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις