Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Καταθέσεις

Με ασφάλεια και προοπτική

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Καταθέσεις με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και υψηλές αποδόσεις.

Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

Τι είναι;

Είναι λογαριασμός που βασίζεται στη συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και καταθέτη για κατάθεση συγκεκριμένου ποσού, για ορισμένη διάρκεια και µε συγκεκριμένο επιτόκιο. Η διάρκειά τους μπορεί να είναι από µία ημέρα μέχρι και το έτος. Στο τέλος της προκαθορισμένης περιόδου, ο πελάτης λαμβάνει το ποσό που έχει καταθέσει προσαυξημένο κατά τους αναλογούντες τόκους. Οι προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρονται και σε ξένο νόμισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Δικαιούχοι

  Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

 •  
  Επιτόκιο

  Είναι διαπραγµατεύσιµο και εφαρµόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης, και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια αυτής. Καθορίζεται καθημερινά ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου, τη χρονική διάρκεια της κατάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των αγορών κεφαλαίου, την προσφορά χρήματος καθώς και τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά.

 •  
  Ανανέωση Κατάθεσης

  Με τη λήξη της προθεσμιακής το ποσό που δικαιούται ο πελάτης, κατατίθεται στον συνδεδεμένο λογαριασμό του και δεν ανανεώνεται αυτόματα η προθεσμιακή του κατάθεση.

  Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της κατάθεσης κατά τη λήξη της, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η διάθεση του προϊόντος.

 •  
  Εκτοκισμός

  Οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (σήµερα 15%).

 •  
  Πρόωρη Εξόφληση σε ευρώ

  Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης, µόνο µετά από τη σύµφωνη γνώµη και έγκριση της Τράπεζας και σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοκανονιστικές διατάξεις.

  Σε καµία περίπτωση η καταβολή προεξοφλήµατος δεν θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του κεφαλαίου της αρχικής κατάθεσης.

  Το επιτόκιο ποινής στις περιπτώσεις πρόωρης εξόφλησης, έχει ως εξής: Η κατάθεση θα εκτοκστεί με επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον την ημέρα της προεξόφλησης Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (σήμερα ΒΕΤ 0,15%) της Τράπεζας. Δηλαδή, θα υπολογίζονται τόκοι από την έναρξη της προθεσμιακής μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της προεξόφλησης με ετήσιο μικτό επιτόκιο ίσο με το ΒΕΤ χωρίς είσπραξη προεξοφλήματος.

Attica DOUBLE PROFIT

Τι είναι;

3μηνη ή 6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση που καλύπτει την ανάγκη σας για αληθινά υψηλές αποδόσεις, με ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο και δώρο το 100% του συνόλου των τόκων!

Οι τόκοι αποδίδονται μηναία και καταβάλλονται αυτόματα σε καταθετικό λογαριασμό επιλογής σας κάθε μήνα στην επέτειο έναρξης της κατάθεσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης

  €20.000. Το ποσό κατάθεσης αφορά σε ΝΕΑ κεφάλαια

 •  
  Διάρκεια

  3μηνη ή 6μηνη.

 •  
  Νόμισμα

  Ευρώ.

 •  
  Ετήσιο Επιτόκιο

  Ονομαστικό ετήσιο μεικτό επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής: 0,70% για τους 3μήνες και 0,80% για τους 6μήνες.

 •  
  Καταβολή Τόκων

  Συνολικά γίνονται 3 καταβολές για την 3μηνη και 6 καταβολές για την 6μηνη κατάθεση.

 •  
  Περισσότερες Πληροφορίες

  Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο attica double profit.

 •  
  Δώρο στη Λήξη

  Καταβολή επιπλέον ποσού ίσου με το 100% του συνόλου των τόκων περιόδου της κατάθεσης. Δηλαδή τόκοι επιπλέον 3 μηνών για την 3μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση και τόκοι επιπλέον 6 μηνών για την 6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση. Έτσι η Ετήσια Μικτή Απόδοση ανέρχεται σε 1,40% για την προθεσμιακή 3μηνης διάρκειας και 1,60% για την προθεσμιακή 6μηνης διάρκειας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί πρόωρη εξόφληση.

 •  
  Πρόωρη Εξόφληση

  Επιτρέπεται μόνο πρόωρη ολική εξόφληση, στην οποία περίπτωση οι τόκοι λογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ειδικούς όρους που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν.

Attica EARLY PROFIT

Τι είναι;

6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση που καλύπτει την ανάγκη σας για αύξηση της αξίας των χρημάτων σας, χωρίς ρίσκο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης

  €20.000. Το ποσό αφορά σε ΝΕΑ κεφάλαια.

 •  
  Διάρκεια

  6μηνη.

 •  
  Νόμισμα

  Ευρώ.

 •  
  Πρόωρη Εξόφληση

  Επιτρέπεται μόνο πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου μετά από έγκριση της Τράπεζας και σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις.

 •  
  Ετήσιο Επιτόκιο

  Εξασφαλίζετε προνομιακό επιτόκιο 1,60% για 6 μήνες προθεσμιακής κατάθεσης.

  Τα επιτόκια που αναφέρονται είναι μικτά, ετήσια, ενώ οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία 15% σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική φορολογική νομοθεσία .

 •  
  Επιπλέον Απόδοση

  Εάν επενδύσετε τους τόκους της κατάθεσής σας αυξάνετε τη συνολική απόδοση των χρημάτων σας.

 •  
  Περισσότερες Πληροφορίες

  Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο attica early profit.

Attica FLEX PROFIT

Τι είναι;

Μία ευέλικτη προθεσμιακή κατάθεση που σας δίνει τη δυνατότητα αύξησης του κεφαλαίου σας και σας επιβραβεύει για αυτό χωρίς ρίσκο. Καταθέτετε συγκεκριμένο ποσό χρημάτων για προκαθορισμένη περίοδο και με προσυμφωνημένο επιτόκιο το οποίο μπορεί να αυξηθεί υπό προϋποθέσεις έως και το 1,60%.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης

  €50.000. Το ποσό αφορά σε Νέα Kεφάλαια.

 •  
  Διάρκεια

  1 μήνας , 2 μήνες ή 3 μήνες.

 •  
  Νόμισμα

  Ευρώ.

 •  
  Πρόωρη Εξόφληση

  Επιτρέπεται μόνο πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου μετά από έγκριση της Τράπεζας και σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις.

 •  
  Καταβολή τόκων

  Στην ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης. Τα επιτόκια που αναφέρονται είναι μικτά, ενώ οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία 15% σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική φορολογική νομοθεσία.

 •  
  Περισσότερες Πληροφορίες

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

 •  
  Επιτόκιο

  Ετήσιο Επιτόκιο συναρτήσει του αρχικού κεφαλαίου κατάθεσης:

  Α/Α ΚΛΙΜΑΚΕΣ
  (ποσά αρχικής κατάθεσης σε €)
  Ετήσιο Επιτόκιο
  Διάρκειες 1 μήνας 2 μήνες 3 μήνες
  1 50.000,00 - 100.000,00 1,10%
  2 100.000,01 - 200.000,00 1,30%
  3 200.000,01 και άνω 1,50%
 •  
  Νέο Επιτόκιο

  Ανάλογα με το ποσοστό αύξησης του κεφαλαίου της κατάθεσης, το τρέχον ετήσιο επιτόκιο της προθεσμιακής κατάθεσης ενδέχεται να αυξηθεί υπό προϋποθέσεις, ως επιβράβευση του πελάτη για την μεταβολή του κεφαλαίου που πραγματοποίησε:

    ΚΛΙΜΑΚΑ 1
  ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €50.000 - €100.000
  Επιτόκιο
  Αρχικό
  1,10%
  α Για ποσό αύξησης από €1.000 έως ποσοστό αύξησης 9,99% του αρχικού κεφαλαίου Νέο 1,10%
  β Για ποσοστά αύξησης από 10,00% έως 19,99% του αρχικού κεφαλαίου Νέο 1,15%
  γ Για ποσοστά αύξησης από 20,00% έως 100,00% του αρχικού κεφαλαίου Νέο 1,20%
    ΚΛΙΜΑΚΑ 2
  ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €100.000,01 - €200.000
  Επιτόκιο
  Αρχικό
  1,30%
  α Για ποσό αύξησης από €1.000 έως ποσοστό αύξησης 9,99% του αρχικού κεφαλαίου Νέο 1,30%
  β Για ποσοστά αύξησης από 10,00% έως 19,99% του αρχικού κεφαλαίου Νέο 1,35%
  γ Για ποσοστά αύξησης από 20,00% έως 100,00% του αρχικού κεφαλαίου Νέο 1,40%
    ΚΛΙΜΑΚΑ 3
  ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  €200.000,01 και άνω
  Επιτόκιο
  Αρχικό
  1,50%
  α Για ποσό αύξησης από €1.000 έως ποσοστό αύξησης 9,99% του αρχικού κεφαλαίου Νέο 1,50%
  β Για ποσοστά αύξησης από 10,00% έως 19,99% του αρχικού κεφαλαίου Νέο 1,55%
  γ Για ποσοστά αύξησης από 20,00% έως 100,00% του αρχικού κεφαλαίου Νέο 1,60%

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο attica flex profit.

Attica 15 MONTHS PROFIT

Τι είναι;

Είναι μια προθεσμιακή κατάθεση συνολικής διάρκειας 15 μηνών, με υψηλή απόδοση και τριμηνιαία καταβολή τόκων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης

  €20.000. Το ποσό αφορά σε νέα κεφάλαια ή και/σε κεφάλαια από λήξεις λοιπών τυποποιημένων προθεσμιακών προϊόντων της Attica Bank.

 •  
  Διάρκεια

  15 μήνες.

 •  
  Νόμισμα

  Ευρώ.

 •  
  Επιτόκιο

  Ετήσιο Σταθερό Επιτόκιο: 1,50%

  Τα επιτόκιο που αναφέρεται είναι μικτό. Οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία (σήμερα 15%) σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική φορολογική νομοθεσία .

 •  
  Πρόωρη Εξόφληση

  Επιτρέπεται μόνο πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου μετά από έγκριση της Τράπεζας και σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις.

 •  
  Καταβολή Τόκων

  Οι τόκοι καταβάλλονται κάθε τρίμηνο.

 •  
  Περισσότερες Πληροφορίες

  Στα καταστήματα του Δικτύου της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210 3669000.

Attica DOUBLE PROFIT USD

Τι είναι;

3μηνη ή 6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση σε δολάρια Αμερικής (USD), με ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο, υψηλή απόδοση και δώρο το 100% του συνόλου των τόκων! Οι τόκοι αποδίδονται μηναία και καταβάλλονται αυτόματα σε καταθετικό λογαριασμό επιλογής σας που τηρείτε σε δολάρια Αμερικής (USD), κάθε μήνα στην επέτειο έναρξης της κατάθεσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης

  USD 20.000. Το ποσό αφορά σε ΝΕΑ κεφάλαια.

 • Διάρκεια

  3μηνη ή 6μηνη.

 • Νόμισμα

  Δολάρια Αμερικής (USD).

 • Ετήσιο Επιτόκιο

  Ονομαστικό ετήσιο μικτό επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής: 1,45% για τους 3μήνες και 1,50% για τους 6μήνες.

 • Πρόωρη Εξόφληση

  Επιτρέπεται μόνο πρόωρη ολική εξόφληση, μετά από έγκριση της Τράπεζας και σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοκανονιστικές διατάξεις και τα οριζόμενα στους ειδικούς όρους που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν.

 • Καταβολή Τόκων

  Συνολικά γίνονται 3 καταβολές για την 3μηνη και 6 καταβολές για την 6μηνη κατάθεση.

 • Δώρο στη Λήξη

  Καταβολή επιπλέον ποσού ίσου με το 100% του συνόλου των τόκων περιόδου της κατάθεσης. Δηλαδή τόκοι επιπλέον 3 μηνών για την 3μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση και τόκοι επιπλέον 6 μηνών για την 6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση. Έτσι η Ετήσια Μικτή Απόδοση ανέρχεται σε 2,90% για την προθεσμιακή 3μηνης διάρκειας και 3,00% για την προθεσμιακή 6μηνης διάρκειας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί πρόωρη εξόφληση.

 • Περισσότερες Πληροφορίες

  Στα καταστήματα του Δικτύου της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210 3669000.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις