Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις με υψηλές αποδόσεις και ιδιαίτερα προνομιακά επιτόκια.

Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

Τι είναι;

Είναι λογαριασμός που βασίζεται στη συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και καταθέτη για κατάθεση συγκεκριμένου ποσού, για ορισμένη διάρκεια και µε συγκεκριμένο επιτόκιο. Η διάρκειά τους μπορεί να είναι από µία ημέρα μέχρι και το έτος. Στο τέλος της προκαθορισμένης περιόδου, ο πελάτης λαμβάνει το ποσό που έχει καταθέσει προσαυξημένο κατά τους αναλογούντες τόκους. Οι προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρονται και σε ξένο νόμισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Δικαιούχοι

  Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

 •  
  Επιτόκιο

  Είναι διαπραγµατεύσιµο και εφαρµόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης, και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια αυτής. Καθορίζεται καθημερινά ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου, τη χρονική διάρκεια της κατάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των αγορών κεφαλαίου, την προσφορά χρήματος καθώς και τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά.

 •  
  Ανανέωση Κατάθεσης

  Με τη λήξη της προθεσμιακής το ποσό που δικαιούται ο πελάτης, κατατίθεται στον συνδεδεμένο λογαριασμό του και δεν ανανεώνεται αυτόματα η προθεσμιακή του κατάθεση.

  Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της κατάθεσης κατά τη λήξη της, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η διάθεση του προϊόντος.

 •  
  Εκτοκισμός

  Οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (σήµερα 15%).

 •  
  Πρόωρη Εξόφληση σε ευρώ

  Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης, µόνο µετά από τη σύµφωνη γνώµη και έγκριση της Τράπεζας και σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοκανονιστικές διατάξεις.

Attica DOUBLE PROFIT

Τι είναι;

3μηνη ή 6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση που καλύπτει την ανάγκη σας για αληθινά υψηλές αποδόσεις, με ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο και δώρο το 100% του συνόλου των τόκων!

Οι τόκοι αποδίδονται μηναία και καταβάλλονται αυτόματα σε καταθετικό λογαριασμό επιλογής σας κάθε μήνα στην επέτειο έναρξης της κατάθεσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης

  €20.000. Το ποσό αφορά σε ΝΕΑ κεφάλαια

 •  
  Διάρκεια

  3μηνη ή 6μηνη.

 •  
  Νόμισμα

  Ευρώ.

 •  
  Ετήσιο Επιτόκιο
  ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΣΟΥ σε € ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  20.000 - 100.0000,10%
  100.001 και άνω0,15%

  Τα επιτόκια που αναφέρονται είναι μικτά ετησιοποιημένα. Οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική φορολογική νομοθεσία (σήμερα 15%).

 •  
  Πρόωρη Εξόφληση

  Επιτρέπεται μόνο πρόωρη ολική εξόφληση, μετά από έγκριση της Τράπεζας και σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοκανονιστικές διατάξεις στην οποία περίπτωση οι τόκοι λογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ειδικούς όρους που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν.

 •  
  Καταβολή Τόκων

  Συνολικά γίνονται 3 καταβολές για την 3μηνη και 6 καταβολές για την 6μηνη κατάθεση.

 •  
  Δώρο στη Λήξη

  Καταβολή επιπλέον ποσού ίσου με το 100% του συνόλου των τόκων περιόδου της κατάθεσης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί πρόωρη εξόφληση. Δηλαδή τόκοι επιπλέον 3 μηνών για την 3μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση και τόκοι επιπλέον 6 μηνών για την 6μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση. Έτσι η Ετήσια Μικτή Απόδοση ανέρχεται σε

  ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΣΟΥ σε € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΥ ΣΤΗ ΛΗΞΗ
  20.000 - 100.000 0,20%
  100.001 και άνω 0,30%

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία