Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ / Covid-19 (Υποπρόγραμμα 4)

Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ / Covid-19 (Νέο Υποπρόγραμμα 4 - Κεφάλαια Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου)

Η Attica Bank και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ στηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την  πανδημία COVID-19, με τη συνέχιση παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου  μέσω  της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

Το νέο υποπρόγραμμα 4 αφορά αποκλειστικά  επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση δανειοδότησης στο πλαίσιο του προηγούμενου Υποπρογράμματος επιδότησης επιτοκίου, αλλά δεν εγκρίθηκε καμία εκ των υποβληθεισών αιτήσεών τους, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ το νέο Υποπρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου»

Αφορά στη χορήγηση δανείων για κεφάλαιο κίνησης με ευνοϊκότερο επιτόκιο λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ στο δάνειο (η σχέση συνεπένδυσης κεφαλαίων στο δάνειο μεταξύ Τράπεζας και ΤΕΠΙΧ ΙΙ αλλάζει και ορίζεται σε 95% - 5% αντίστοιχα) και το οποίο επιδοτείται πλήρως κατά τα δύο (2) πρώτα έτη του δανείου.

Ποιους αφορά

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί περιορισμό ή αναστολή της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, καλύπτουν τα οριζόμενα κριτήρια, έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του υποπρογράμματος 3 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ιστοσελίδα www.ependyseis.gr του Υπουργείου Aνάπτυξης & Επενδύσεων), αλλά δεν εγκρίθηκε καμία εκ των υποβληθεισών αιτήσεών τους, λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων.

Συγκεκριμένα επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που:

 • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα €43.000.000
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης παράνομης ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τις ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε.)
 • Δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε προϊόντα (δάνεια/εγγύηση) που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα, ή εάν εμφανίζουν ασυνέπεια, προϋπόθεση για την ένταξη αποτελεί η τακτοποίηση της ληξιπροθεσμίας προ υποβολής της αίτησης στην Τράπεζα
 • Δεν υπερβαίνουν τα όρια του κανόνα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (de minimis)
 • Δεσμεύονται ότι από το δάνειο δεν θα ενισχυθούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες τηρώντας τα αναφερόμενα στο άρθρο του Καν. Ε.Ε. 1407/2013
 • Δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος τους οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/13.09.17), όπως ισχύει

και επιπλέον:

 • Εμπίπτουν στους ΚΑΔ που υπέστησαν επιπτώσεις από τον COVID-19, βάσει της λίστας που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών (Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ), όπως εκάστοτε ισχύει
 • Αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα διατηρήσουν για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τουλάχιστον  τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.03.2020. Η πλήρωση αυτής της υποχρέωσης θα ελέγχεται από τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Δεν είναι επιλέξιμη να δανειοδοτηθεί στο υποπρόγραμμα 4 επιχείρηση που έχει λάβει ένα τουλάχιστον δάνειο στα πλαίσια του υποπρογράμματος 3 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ή έχει λάβει δάνειο με εγγύηση από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19».

ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

 •  

  Ποσό και διάρκεια δανείου

  €10.000 – €500.000 με εξόφληση από 24 έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος κεφαλαίου από 6 έως 12 μήνες.
 •  

  Επιτόκιο

  Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη θα είναι σταθερό και θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση με επιτόκιο κυμαινόμενο που εφαρμόζεται στο 95% του δανείου, καθώς το 5% κάθε χρηματοδότησης που προέρχεται από Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι ΑΤΟΚΟ και επιπλέον δεν επιβαρύνεται με εισφορά του Ν. 128/75.
 •  

  Προϋποθέσεις διατήρησης της ενίσχυσης

  Έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη (θα πραγματοποιείται από την Αναπτυξιακή στις 31 Ιανουαρίου ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τα έτη 2021 και 2022). Κατά το χρόνο απαίτησης των επιδοτούμενων τόκων δεν θα εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Η Attica Bank ΣΤΗΡΙΖΕΙ την επιχείρησή σας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Για αναλυτικές πληροφορίες

Μάθετε περισσότερα για το νέο υποπρόγραμμα επιδότησης επιτόκιου της Δράσης «ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Επιχειρηματική Χρηματοδότηση». Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας ή καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο της Attica Bank στο τηλέφωνο 210 3669000 ή επισκεφθείτε μας στο www.atticabank.gr
Επικοινωνία
ΤΕΠΙΧ II