Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Υποπρόγραμμα BF-1)

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Υποπρόγραμμα BF-1)

Η Attica Bank συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια επανεκκίνησης και ανάκαμψης της μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Η Attica Bank σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (HDB) συμμετέχει στο νέο κύκλο χορήγησης επενδυτικών δανείων μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), ώστε να τεθεί στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η αξιοποίηση ενός επιπλέον χρηματοδοτικού εργαλείου για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Από τις 12/05/2021 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) νέων αιτήσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), για δάνεια επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (υποπρόγραμμα BF-1 του TEΠΙΧ-ΙΙ).

To υποπρόγραμμα BF-1 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά στη χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού με συνεπένδυση κεφαλαίων της Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (HDB) (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), σε αναλογία 1,5:1 (ή 60% : 40% αντίστοιχα).

Τα δάνεια χορηγούνται με προνομιακό επιτόκιο (μηδενικό επιτόκιο για το 40% του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.

Επιπλέον:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis και στη συνέχεια θα προσέρχεται στην Τράπεζα, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, προκειμένου να προσκομίσει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.