Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Υποπρόγραμμα BF-1)

Η Attica Bank συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια επανεκκίνησης και ανάκαμψης της μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Η Attica Bank σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (HDB) συμμετέχει στο νέο κύκλο χορήγησης επενδυτικών δανείων μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), ώστε να τεθεί στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η αξιοποίηση ενός επιπλέον χρηματοδοτικού εργαλείου για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Από τις 12/05/2021 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) νέων αιτήσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), για δάνεια επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (υποπρόγραμμα BF-1 του TEΠΙΧ-ΙΙ).

To υποπρόγραμμα BF-1 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά στη χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού με συνεπένδυση κεφαλαίων της Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (HDB) (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), σε αναλογία 1,5:1 (ή 60% : 40% αντίστοιχα).

Τα δάνεια χορηγούνται με προνομιακό επιτόκιο (μηδενικό επιτόκιο για το 40% του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.

Στοιχεία Δανείων

Περιγραφή Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί και α) που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης ή β) δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης, αλλά περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από την Τράπεζα επενδυτικό σχέδιο. 
Ύψος Δανείου € 25.000 – € 1.500.000
Σημείωση : Μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία ωστόσο δεν θα υπερβαίνουν το ποσό του 1,5εκατ. ευρώ συνολικού δανεισμού σε όλα τα Υποπρογράμματα της Δράσης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 de minimis).
Διάρκεια Δανείου 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.
Περίοδος υπογραφής Συμβάσεων Εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση στην επιχείρηση της εγκριτικής απόφασης.
Εκταμιεύσεις Παρέχεται δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως δύο μηνών πριν από την καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων για το ΕΣΠΑ (σήμερα 31-12-2023).
Επιτόκιο Δανείων Το 60% του δανείου που αφορά στα κεφάλαια της Τράπεζας, θα εκτοκίζονται με επιτόκιο Euribor 6m πλέον περιθωρίου (spread) πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 σήμερα 0,60%. Το 40% του δανείου που αφορά στα κεφάλαια του Ταμείου Eπιχειρηματικότητας είναι άτοκο.
Διαχειριστικό Κόστος Κάθε δανειακός φάκελος επιβαρύνεται με διαχειριστικό κόστος που θα επιβάλλεται εφάπαξ και θα ανέρχεται σε 0,5% του συνολικού ποσού του δανείου, με κατώτατο το ποσό των € 100 & ανώτατο το ποσό των € 4.000.
Εξασφαλίσεις Λαμβάνονται όλες οι συνήθεις εξασφαλίσεις, ενοχικές ή/και εμπράγματες, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της τράπεζας. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση. Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία.
Ιδιωτική Συμμετοχή Δύναται από την Τράπεζα να ζητηθεί η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις πιστοδοτικές διαδικασίες.
Πρόωρη αποπληρωμή Επιτρέπεται πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι δαπάνες που τεκμηριώνονται με παραστατικά επί πιστώσει που εκδόθηκαν έως και έξι μήνες (6) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανειοδότησης από τον υποψήφιο τελικό αποδέκτη.

Σε περίπτωση εξόφλησης αυτών εξ΄ ιδίων διαθεσίμων από τον οφειλέτη, γίνονται αποδεκτά τα παραστατικά, των οποίων η εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί μετά την εγκριτική απόφαση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (HDB).

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα παραστατικών επενδυτικού χαρακτήρα (εξοφλημένα ή/και επί πιστώσει) τα οποία έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, ακολουθούν του κανόνες επιλεξιμότητας αυτού. 

Επιλέξιμες Δαπάνες Όσες δαπάνες έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας και αφορούν στην χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου
Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.
 • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).
 • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).
 • Ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
 • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Οι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση) και :
  • απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους.
  • ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
 • Λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε.).
 • Είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμερες.
 • Ασκούν επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ). Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων  με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα), επιλέξιμη προς χρηματοδότηση είναι η δραστηριότητα που αφορά επιλέξιμο στο πρόγραμμα ΚΑΔ της επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν είναι αυτός με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης παράνομων ενισχύσεων.
 • Δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε προϊόντα (δάνεια/εγγύηση) που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (HDB).
 • Δεν υπερβαίνουν τα όρια του κανόνα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (de minimis).

Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
 • Οι επιχειρήσεις  του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.).
 • Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.).
 • Οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α137/13.09.2017), όπως ισχύει.
 • Oι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 • Οι επιχειρήσεις του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ).
 • Επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες οπλικά συστήματα.
 • Και επιπλέον όσες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:
  • Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  • Πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
  • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, (β) Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
  • Τομέα του άνθρακα.

Κρατική Ενίσχυση

Ως Κρατική Ενίσχυση (ΑΙΕ) ορίζεται το όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση, από το γεγονός ότι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας δεν επιβαρύνει με επιτόκιο το μέρος του κεφαλαίου που συνεισφέρει. Η Τράπεζα προβαίνει σε καταρχήν υπολογισμό του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης (ΑΙΕ) κατά την υποβολή της αίτησης του δανείου και οριστικοποιεί τον υπολογισμό κατά την συμβασιοποίηση.

Επιπλέον:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis και στη συνέχεια θα προσέρχεται στην Τράπεζα, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, προκειμένου να προσκομίσει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.