Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)

Ταμείο Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων»

Η Attica Bank  επεκτείνει την υφιστάμενη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), μέσω της συμμετοχής της στο Ταμείο Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity CoFinancing Loans») του Ταμείου «Business Growth Fund». 

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Ρευστότητας Επιχειρήσεων «Liquidity Co-Financing Loans» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Τράπεζα μέσω της εν λόγω δράσης θα συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη της ελληνικής ιδιωτικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  σε δανειακά  κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών τους σε ρευστότητα (χορήγηση κεφαλαίου κίνησης) με ευνοϊκούς όρους.

Μέσω του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου, οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν άτοκης χρηματοδότησης για το 40% του δανείου. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ενισχυθεί από έτερο πρόγραμμα της ΕΑΤ, θα λάβουν διετή επιδότηση μέρους του επιτοκίου που εφαρμόζεται στο υπόλοιπο 60% του δανείου, ύψους 3% σταθερό.