Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας / Covid-19

Στήριξη Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

Δράση «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου»

 

Η Attica Bank σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ ή HDB) συμμετέχει στο Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) παρέχοντας στις μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που έχουν πληγεί από την πανδημία, ένα επιπλέον εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η δράση αφορά στη χορήγηση δανείων Κεφαλαίου Κίνησης, με επιδότηση επιτοκίου και συνεπένδυση κεφαλαίων της Τράπεζας και του ΤΑΔΥΜ COVID-19, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ), σε αναλογία 1,5:1 (ή 60% : 40% αντίστοιχα).

Τα δάνεια χορηγούνται άτοκα για τα δύο (2) πρώτα έτη και με προνομιακό επιτόκιο (καθώς το 40% του κεφαλαίου του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΤΑΔΥΜ είναι άτοκο) για τα επόμενα, καθώς και με μειωμένες εξασφαλίσεις και απευθύνονται σε Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών Προγράμματος

Περιγραφή Χρηματοδότηση Πολύ Μικρών & Μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19
Σκοπός Κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης
Μορφή Χρηματοδότησης Δάνεια τακτής λήξης
Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 21 σημείο 18 και Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)
Ύψος δανείου Το ύψος του δανείου δεν είναι μικρότερο από € 5.000 και δεν μπορεί να ξεπερνά τις € 50.000 και καθορίζεται:
 • Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: Έως του 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης του έτους 2019 ή
 • Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (Eπισημαίνεται ότι για τις ανάγκες του προγράμματος, ως νεοϊδρυόμενη ορίζεται η επιχείρηση που έχει ιδρυθεί μετά το έτος 2019): Έως το 100% των αναγκών ρευστότητας, όπως αυτές τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο, για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες.
  Επιτρέπεται η έγκριση ενός (1) δανείου ανά επιχείρηση.
Διάρκεια  24 - 60 μήνες
Περίοδος χάριτος 6 – 12 μήνες
Αποπληρωμή Με μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις κεφαλαίου και μηνιαίο επετειακό εκτοκισμό
Επιτόκιο

Τράπεζα: 60% του κεφαλαίου θα εκτοκίζεται με επιτόκιο που θα καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και το οποίο θα επιδοτείται πλήρως κατά τα δύο πρώτα έτη του δανείου. Για το χρονικό διάστημα της επιδότησης των τόκων, το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό και στη συνέχεια κυμαινόμενο, που συντίθεται από τον επιτοκιακό δείκτη EURIBOR μηνός πλέον περιθωρίου (spread). Σε οποιαδήποτε περίπτωση το EURIBOR λάβει αρνητική τιμή και για όσο χρόνο αυτό ισχύει, η τιμή αυτή θα εκλαμβάνεται ως μηδενική.
ΤΑΔΥΜ COVID 19: 40% του δανείου που αφορά στα κεφάλαια του θα είναι άτοκo.  

Το επιτόκιο του δανείου επιβαρύνεται με την εισφ. του Ν. 128/75, σήμερα 0,6%.

Επιδότηση επιτοκίου Το επιτόκιο του δανείου θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του Ταμείου. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.
Διάρκεια επιδότησης επιτοκίου Οι τόκοι του δανείου επιδοτούνται πλήρως για τα δύο (2)  πρώτα έτη. Με τη λήξη των δύο (2) ετών, οι τόκοι θα καταβάλλονται από την επιχείρηση.
Εκταμίευση δανείου Εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις στον λογαριασμό όψεως της εταιρείας.
Η εκταμίευση του δανείου στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης δανείου.
Επιλέξιμα Δάνεια   Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • Συνάπτονται ως νέες Συμβάσεις κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλεξιμότητας (μέχρι εξάντλησης των κονδυλίων).
 • Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης. Το δάνειο θα καλύπτει δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα, χωρίς να υπάρχει ωστόσο υποχρέωση ταύτισης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών. Η εξόφληση  ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
 • Δάνεια τακτής λήξης σε ευρώ, με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. 
 • Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών, η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.
Εξασφαλίσεις Λαμβάνονται όλες οι συνήθεις εξασφαλίσεις, ενοχικές ή/και εμπράγματες, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της τράπεζας.   Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 50% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση.   Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη.
Διαχειριστικό Κόστος Το ποσό των πάγιων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και δεν θα υπερβαίνει το 0,5% του ποσού του δανείου.
Πρόωρη Εξόφληση Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση, πέραν του πραγματικού κόστους της πρόωρης αποπληρωμής.
Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) Το συνολικό ΑΙΕ αποτελείται: α) από το ΑΙΕ που αφορά το κεφάλαιο του δανείου που συμμετέχει το ΤΑΔΥΜ COVID 19 (40%) και είναι άτοκο και β) από το ΑΙΕ που αντιστοιχεί στο ποσό των επιδοτούμενων τόκων
Προϋποθέσεις λήψης και διατήρησης ενισχύσεων Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι:
 • Η επιχείρηση να μην εμφανίζει, κατά τον χρόνο απαίτησης των επιδοτούμενων τόκων, ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών.
 • Η επιχείρηση να διατηρεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε  κατά την 30/04/2021 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, για τα δύο (2) επόμενα έτη. Η ΕΑΤ θα πραγματοποιεί έλεγχο τον Ιανουάριο για τα έτη 2022 και 2023 ή και 2024, με ημερομηνία κλεισίματος 31-12-2021, 31-12-2022 ή και 31-12-2023, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Τράπεζες, προκειμένου να διακόπτεται η επιδότηση από την επόμενη ημέρα των εκάστοτε ημερομηνιών κλεισίματος.

Δικαιούχοι της Δράσης / Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 • Οι νεοσύστατες (έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα), νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση) και:
  • απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους
  • ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
 • Λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
 • Είτε δεν είναι προβληματικές σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014, είτε δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021 και δεν έχουν λάβει: (α) ενίσχυση διάσωσης (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) ή (β) ενίσχυση αναδιάρθρωσης (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης).
 •  Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης δεν έχουν καθυστερήσει ή αθετήσει πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση είτε από την Τράπεζα είτε από άλλο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα άνω των ενενήντα (90) ημερών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ήδη ρυθμισμένων οφειλών).
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 138/139), όπως ισχύει.
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και
 • Ασκούν επιλέξιμη δραστηριότητα.
 • Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ήτοι δεν δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (σύμφωνα με τη σχετική αναφορά ως κάτωθι στο πεδίο «Εξαιρέσεις δραστηριοτήτων») KAI Δεν υπερβαίνουν τα όρια του κανόνα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (de minimis).
 • Δεν βρίσκονται σε ΜΗ Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία, ήτοι δικαιοδοσία που δεν συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελληνική Δημοκρατία σε σχέση με την εφαρμογή του διεθνώς συμφωνημένου φορολογικού προτύπου (δηλαδή κάθε δικαιοδοσία που χαρακτηρίζεται ως «μη συμμορφούμενη» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, κατά καιρούς, εκτός εάν κοινοποιηθεί διαφορετικά από την ΕΑΤ), καθώς οι εταιρίες που λειτουργούν σε αυτές τις δικαιοδοσίες αποτελούν «εξωχώριες» εταιρίες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1108437Ι2565ΙΔΟΣΙ 2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ΄Β 1590).

Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού και οι θυγατρικές τους, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους, οι Δημόσιοι Οργανισμοί και οι θυγατρικές τους.
 • Οι επιχειρήσεις  του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.).
 • Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.).
 • Οι εξωχώριες εταιρίες (ως αναφέρθηκε ανωτέρω) και οι εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες (holding company).
 • Oι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 (18) του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως ισχύει (βλ. τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1, Κανονισμός (ΕΕ) 972/2020) όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις).
 • Οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α137/13.09.2017), όπως ισχύει.
 • Oι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άλλο δάνειο στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης του ΤΑΔΥΜ.

Απαγορευμένοι Τομείς

 1. Παράνομες Οικονομικές Δραστηριότητες

  Οποιαδήποτε παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει («Παράνομη Οικονομική Δραστηριότητα»). Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα.

 2. Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών

  Η χρηματοδότηση της παραγωγής και του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή παρεπόμενες σε ρητές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους.

 3. Επιχειρήσεις Καπνού

  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

 4. Περιορισμοί τομέων πληροφορικής

  Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, οι οποίες:

  • στοχεύουν συγκεκριμένα: (α) υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους περιορισμένους τομείς που αναφέρονται στα σημεία 1. έως 3. (συμπεριλαμβανομένου) ανωτέρω, (β) διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακά καζίνο, (γ) πορνογραφία,

   ή που:

  • προορίζονται να επιτρέψουν παράνομα: (α) την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή (β) την λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.
 5. Περιορισμοί στον τομέα της βιοεπιστήμης

  Κατά την παροχή υποστήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που σχετίζονται με:

  • ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και
  • Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς («ΓΤΟ»),
  • η ΕΑΤ θα απαιτήσει από το Πιστωτικό Ίδρυμα κατάλληλη ειδική διαβεβαίωση για τον έλεγχο νομικών, κανονιστικών και δεοντολογικών θεμάτων που συνδέονται με τέτοια ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή/και ΓΤΟ.

 6. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον παροπλισμό ή την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
 7. Δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, ήτοι:
  • Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.
  • Πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει..
  • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
   • Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις
   • Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
  • Τομέα του άνθρακα.
  • Κλάδος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά, κ.λπ.).
  • Κλάδος των οπλικών συστημάτων.
  • Παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.
  • Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα.
  • Ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων.
 8. Δραστηριότητες εξαγωγών προς τρίτες χώρες.
 9. Επιπλέον εξαιρούνται οι ενισχύσεις:

  • Εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
  • Ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η προτίμηση ή υποχρέωση χρήσης εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα

Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως). Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται, όσο και στους τομείς που είναι επιλέξιμοι, η ενίσχυση χορηγείται στις επιλέξιμες δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται, με τα κατάλληλα μέσα, όπως τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση των δαπανών, ότι οι μη επιλέξιμες δραστηριότητες δεν ενισχύονται από τις χορηγούμενες ενισχύσεις.

 

Χρόνος διάθεσης προγράμματος

Εκταμίευση δανείων έως την ανάλωση των κονδυλίων.

 Επιπλέον:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr επιλέγοντας την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Στη συνέχεια υποβάλει το αίτημα χρηματοδότησης στην Τράπεζα της επιλογής του, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν.