Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 (Β΄Κύκλος) της HDB

Στήριξη επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο σε ποσοστό 80% από την HDB (Hellenic Development Bank).

Β’ Κύκλος Εγγυοδοτικού Προγράμματος Επιχειρηματικών Δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων της HDB

Συνεχίζουμε να μένουμε δίπλα σας για το μέλλον της επιχείρησής σας.

Στην Attica Bank, συνεχίζουμε να μένουμε δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλες), που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να στηρίξουμε τη λειτουργία τους εν μέσω της κρίσης που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Α’ Κύκλου και με στόχο την συνέχιση στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την εξυπηρέτηση περισσότερων αιτημάτων δανειοδότησης, συμμετέχουμε εκ νέου στο Β’ Κύκλο του Εγγυοδοτικού Προγράμματος Επιχειρηματικών Δανείων που προσφέρει το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων με την εγγύηση της HDB, μέσα από τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους.

Τι αφορά

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19 μέσω της HDB, προς πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη χορήγηση δανείων τακτής λήξης προς επιχειρήσεις. Τα δάνεια χορηγούνται για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους, καθώς είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% από την HDB και με δυνατότητα επιδότησης έως το 100% της προμήθειας εγγύησης. Οι εγγυήσεις της HDB έχουν την ισχύ του Ελληνικού Δημοσίου. Απευθύνονται στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως μεγέθους (αυτοαπασχολούμενοι & μικρομεσαίες (ΜΜΕ) καθώς και Μεγάλες επιχειρήσεις.

Τι είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Λειτουργεί ως χρηματοοικονομικό εργαλείο, μέσω του οποίου παρέχεται εγγύηση σε πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους. Δημιουργήθηκε με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με διαχειριστή την HDB ΑΕ. Προϋπολογισμός Δράσης: ο προϋπολογισμός του Ταμείου αυξήθηκε στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου κατά 780 εκατ. ευρώ ανερχόμενος πλέον σε 1,78 δις. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στη χορήγηση δανείων συνολικής αξίας συνολικά μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της HDB περί των 6 δισ. ευρώ). Επιπρόσθετα προϋπολογισμός έως 250 εκ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα καλύψει την επιχορήγηση προς τους δανειολήπτες της προμήθειας για την παροχή εγγύησης.

Στοιχεία Δανείων

Σκοπός
Χορήγηση ΝΕΩΝ δανείων κεφαλαίου κίνησης προς επιχειρήσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία Κορωνοϊού
Ποσοστό εγγύησης (ανά δάνειο)
80%
Μορφή
Δάνεια τακτής λήξης συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιακών
Ύψος Δανείου
Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης του έτους 2019 ή
 • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών ασφαλιστικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ΄ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της ή
 • υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για τη μεγάλη επιχείρηση. Ειδικότερα για επιχειρήσεις με σύσταση εντός του 2020 το ύψος του δανείου προκύπτει από τις παραπάνω ανάγκες, όπως αυτές θα αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.
  Το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση που εντάσσεται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της HDB (Α΄ και Β΄ Κύκλος), δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό δανείου, όπως καθορίζεται ανωτέρω.
Διάρκεια Δανείου
Από 2 έως 5 έτη
Τρόπος εκταμίευσης
Εφάπαξ
Αποπληρωμή
 • Δάνεια: σε ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
 • Ομολογιακά Δάνεια: σε 3μηνιαίους/6μηνιαίους/ ομολογιακούς τίτλους με 3μηνιαίο/6μηνιαίο/ επετειακό εκτοκισμό. Δυνατότητα balloon payment
Περίοδος χάριτος
Μέχρι 12 μήνες
Επιτόκιο
Προνομιακό (μειωμένο λόγω της παρεχόμενης εγγύησης της HDB σε σχέση με μια ανάλογη χρηματοδότηση από την Τράπεζα), Κυμαινόμενο με βάση EURIBOR πλέον περιθωρίου πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.
Εξασφαλίσεις
Πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες), σε ανώτατο ποσοστό 40% επί του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης.
Προμήθεια Εγγύησης

Οι εγγυήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας χορηγούνται έναντι τιμήματος υπό μορφή προμήθειας, η οποία θα βαίνει σταδιακά αυξανόμενη καθώς αυξάνεται η διάρκεια του δανείου, ως ακολούθως:

Δικαιούχος Για το 1ο
έτος (%)
Για το 2ο - 3ο έτος (%) Για το 4ο - 5ο έτος (%)
Μικρομεσαία Επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι 0,25 0,50 1,00
Μεγάλη Επιχείρηση 0,50 1,00 2,00
 1. Υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό του δανείου λαμβάνοντας υπόψη το συμβατικά συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.
  Η προμήθεια καταβάλλεται εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση αυτού και δύναται να ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙ.
 2. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, καταγγελίας, υπαναχώρησης, κ.λπ. τα ύψος της ενίσχυσης δεν διαφοροποιείται και η τυχόν καταβληθείσα προμήθεια δεν επιστρέφεται, ενώ στην περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου η προμήθεια υπολογίζεται εκ νέου, βάσει της τροποποίησης της οικείας δανειακής σύμβασης.

Τα έξοδα φακέλου βάσει της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας επιβαρύνουν τον δανειολήπτη.

Επιχορήγηση Ύψους Προμήθειας Εγγύησης
Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού:
 • €2.300.000: ανά «ενιαία» επιχείρηση (€800.000 για λήψη ενισχύσεων πριν την 28-01-2021 και €1.800.000 για λήψη ενισχύσεων μετά την 28-01-2021 και πριν την 18-11-2021)
 • €345.000: ανά «ενιαία» επιχείρηση για αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (€120.000 για λήψη ενισχύσεων πριν την 28-01-2021 και €270.000 για λήψη ενισχύσεων μετά την 28-01-2021 και πριν την 18-11-2021)
 • €290.000: ανά «ενιαία» επιχείρηση για παραγωγή αγροτικών προϊόντων (€100.000 για λήψη ενισχύσεων πριν την 28-01-2021 και €225.000 για λήψη ενισχύσεων μετά την 28-01-2021 και πριν την 18-11-2021).

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο. Στη περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (ενδεικτικά διάρκεια ή ύψος δανείου). Η λήψη της ενίσχυσης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του δανειολήπτη.

Επιλέξιμα δάνεια

Θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Χορήγηση ΝΕΩΝ δανείων
 • Σκοπός η κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης
 • Τα δάνεια θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί μέχρι 30.06.2022.

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών, η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης

Οι επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι / μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις) όλων των κλάδων της οικονομίας (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες), που:

 • Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται, κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, ως προβληματικές. Αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική κατά την 31-12-2019 και έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, είναι δυνατό να λάβει ενίσχυση μέσω του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.
 • Προκειμένου για Πολύ Μικρές και Μικρές ανεξάρτητα εάν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εάν έχουν λάβει, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή εάν έχουν λάβει, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης).
 • Έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα.
 • Δεν ασκεί μη επιλέξιμη δραστηριότητα.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α137/13.09.2017), όπως ισχύει.
 • Κατά την 31.12.2019 ή κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης είναι τραπεζικά ενήμερες (ήτοι δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) είτε στην Τράπεζα είτε σε άλλο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εάν αποτελούν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Αναπτυξιακής (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Στην περίπτωση που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 • Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού, Δημοτική ή Δημόσια επιχείρηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και οι θυγατρικές τους.
 • Οι επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.).
 • Οι εξωχώριες εταιρίες (καθεστώς μη συνεργαζόμενης δικαιοδοσίας-δεν συνεργάζoνται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελληνική Δημοκρατία σε σχέση με την εφαρμογή του διεθνώς συμφωνημένου φορολογικού προτύπου).
 • Οι εταιρίες συμμετοχών (holding companies).

Μη επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Παράνομες Οικονομικές Δραστηριότητες Οποιαδήποτε παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει («Παράνομη Οικονομική Δραστηριότητα»). Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα.
 • Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικώνΗ χρηματοδότηση της παραγωγής και του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή παρεπόμενες σε ρητές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους.
 • Επιχειρήσεις Καπνού Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.
 • Περιορισμοί τομέων πληροφορικής Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, οι οποίες:
  1. στοχεύουν συγκεκριμένα:
   1. υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους περιορισμένους τομείς που αναφέρονται στα σημεία 1. έως 3. (συμπεριλαμβανομένου) ανωτέρω
   2. διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακά καζίνο ή
   3. πορνογραφία
  2. προορίζονται να επιτρέψουν παράνομα:
   1. την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή
   2. την λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.
 • Περιορισμοί στον τομέα της βιοεπιστήμηςΚατά την παροχή υποστήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που σχετίζονται με:
  1. ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς
  2. Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς («ΓΤΟ»)

Αποκλεισμοί επιχειρήσεων στη λήψη επιχορήγησης προμήθειας εγγύησης

Αναφορικά με τη δυνατότητα λήψης της ενίσχυσης για προμήθεια εγγύησης, ισχύουν τα κάτωθι:

 • Δεν θα αποδίδεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που αφορούν κάποια από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση (προμήθεια εγγύησης) χορηγείται εφόσον δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 • Οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων πρέπει να μην καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Επιπλέον:

Σύμφωνα με το σχεδιαμό της δράσης, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το αίτημα τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία