Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ

Η Attica Bank στην έμπρακτη προσπάθειά της να συμβάλλει δυναμικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας και επιδιώκοντας την ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού και μελετητικού τομέα, αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδοτικής στήριξης, με τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ.

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ.

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), προς πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη χορήγηση δανείων τακτής λήξης, προς τους Έλληνες μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος.

Τα δάνεια χορηγούνται για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους, καθώς είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% και με δυνατότητα επιδότησης έως το 100% της προμήθειας εγγύησης.

Τι είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ

Λειτουργεί ως χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 70% και του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κατά 30%. Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

Προϋπολογισμός Δράσης: ο προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 28.000.000- ευρώ, προερχόμενων από α) συνεισφορά κεφαλαίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ ΑΕ ύψους 19.600.000 ευρώ και β) κεφάλαια του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) ύψους 8.400.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων έως 1.800.000 ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα καλύψει την επιχορήγηση προς τους δανειολήπτες της προμήθειας για την παροχή εγγύησης.

Στοιχεία Δανείων

Σκοπός Χορήγηση ΝΕΩΝ δανείων κεφαλαίου κίνησης προς επιλέξιμες ΜΜΕ-Εργολήπτες Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος
Ποσοστό Εγγύησης (ανά δάνειο) 80%
Μορφή Δάνεια τακτής λήξης
Νόμισμα Ευρώ
Ύψος Δανείου

Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει τις 200.000- ευρώ και το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης του έτους 2019 ή
 • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019.
 • για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (ήτοι ίδρυση μετά το έτος 2019), έως το 100% των αναγκών ρευστότητας που πρέπει να καλύψει η επιχείρηση, από την ημερομηνία χορήγησης και για τους επόμενους 18 μήνες, υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις παραπάνω ανάγκες ρευστότητας μέσω αυτοπιστοποίησης από τη επιχείρηση.
Διάρκεια Δανείου Από 1 έως 5 έτη
Τρόπος εκταμίευσης Εφάπαξ ή τμηματικά
Περίοδος εκταμίευσης Μέχρι την 30/06/2022
Αποπληρωμή Σε ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
Περίοδος χάριτος Μέχρι 12 μήνες
Διάρκεια ισχύος εγγύησης Καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου
Επιτόκιο Προνομιακό (μειωμένο λόγω της παρεχόμενης εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ σε σχέση με μια ανάλογη χρηματοδότηση από την Τράπεζα), Κυμαινόμενο με βάση EURIBOR πλέον περιθωρίου πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.
Εξασφαλίσεις Πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες), σε ανώτατο ποσοστό 40% επί του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης
Διαχειριστικό Κόστος Σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα ως τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας
Προμήθεια Εγγύησης Οι εγγυήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ  χορηγούνται έναντι τιμήματος υπό μορφή ετήσιας προμήθειας, η οποία θα βαίνει σταδιακά αυξανόμενη. Η ετήσια προμήθεια Εγγύησης καθορίζεται ανά δάνειο ως ακολούθως:
Δικαιούχος Για δάνειο διάρκειας μέχρι ένα έτος % Για δάνειο διάρκειας μεταξύ 2 και 3 έτη % Για δάνειο διάρκειας μεταξύ 4 και 5 έτη %
Μικρομεσαία Επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι 0,25 0,50 1,00
Υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό του δανείου λαμβάνοντας υπόψη το συμβατικά συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής. Η προμήθεια καταβάλλεται εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση αυτού και δύναται να ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙ. Η λήψη της ενίσχυσης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του δανειολήπτη.Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, καταγγελίας, υπαναχώρησης, κ.λπ. τα ύψος της ενίσχυσης δεν διαφοροποιείται και η τυχόν καταβληθείσα προμήθεια δεν επιστρέφεται, ενώ στην περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου η προμήθεια υπολογίζεται εκ νέου, βάσει της τροποποίησης της οικείας δανειακής σύμβασης.
Πρόωρη εξόφληση Επιτρέπεται πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.
Εξαίρεση Σύμβασης Σε περίπτωση αντισυμβατικής χρήσης της χρηματοδότησης από το Δάνειο, η Τράπεζα υποχρεούται σε εξαίρεση της Σύμβασης από το χαρτοφυλάκιο και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες ανάκτησης του οφέλους

Επιλέξιμα δάνεια

 • Χορήγηση ΝΕΩΝ δανείων
 • Σκοπός η κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος
 • Εκταμίευση δανείων μέχρι την 30.06.2022
 • Δάνεια τακτής λήξης, με διάρκεια από ένα (1) έως πέντε (5) έτη (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος).

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών, η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης / Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις (ήτοι κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή-συμπεριλαμβανομένων αυτοαπασχολούμενων και οικογενειακών επιχειρήσεων, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα) και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, οι οποίες,
 • Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ορισμός ΜΜΕ_Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014),
 • Έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος,
  • Δραστηριοποιούνται στους κάτωθι κλάδους:
  • δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβούλων ( ΚΑΔ 71.1), εκτός του «Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού» (ΚΑΔ 71.12.19.12)
  • τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις ( ΚΑΔ 71.2), εκτός του «Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων» (ΚΑΔ 71.20.19.05)
  • κατασκευές κτιρίων (ΚΑΔ 41)
  • έργα πολιτικού μηχανικού (ΚΑΔ 42)
  • «Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική» (ΚΑΔ 72.1),
  • εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ( ΚΑΔ 43), εκτός των κάτωθι ΚΑΔ:
   • «Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών, κ.λπ.) σε ακίνητα» (ΚΑΔ 43.21.10.05)
   • «Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων» (ΚΑΔ 43.21.10.06)
   • «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων» (ΚΑΔ 43.29.19.02)
   • «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων» (ΚΑΔ 43.29.19.03)
   • «Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων» (ΚΑΔ 43.29.19.04)
   • «Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών» (ΚΑΔ 43.29.19.05)
   • «Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων, κ.λπ.» (ΚΑΔ 43.99.90.08)
 • Δεν ασκούν Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα,
 • Έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης την Τράπεζα,
 • Κατά την 31-12-2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτους μεγέθους) ήταν προβληματική κατά την 31.12.2019 και έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, είναι δυνατό να λάβει ενίσχυση μέσω του προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.
  Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) (λαμβάνοντας υπόψη την SA 58007 (2020/N) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του προσωρινού Πλαισίου),
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν καθυστερημένη οφειλή < 90 ημερών) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης,
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ, ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Εξαιρέσεις δραστηριοτήτων (Μη επιλέξιμη Δραστηριότητα):
 • Κλάδος των οπλικών συστημάτων (παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών οποιοδήποτε είδους). Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή παρεπόμενες σε ρητές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους.
 • Παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού και προϊόντων καπνού
 • Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα
 • Παράνομες δραστηριότητες (παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα) σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει («Παράνομη Οικονομική Δραστηριότητα»).
  Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα.
 • Παροπλισμός ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση Προμήθειας Εγγύησης

Οι εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ παρέχονται σε συνδυασμό με μειωμένη ή και μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας, με την επιφύλαξη των κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων. Η μειωμένη ή και μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας συνεπάγεται την παροχή ενίσχυσης προς τον Οφειλέτη υπό τη μορφή του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης (ΑΙΕ).

Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ είναι το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως εκάστοτε ισχύει.

Συγκεκριμένα το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού €2.300.000 για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

Στη περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (ενδεικτικά διάρκεια ή ύψος δανείου).

Αποκλεισμοί επιχειρήσεων στη λήψη επιχορήγησης προμήθειας εγγύησης

Αναφορικά με τη δυνατότητα λήψης της ενίσχυσης για προμήθεια εγγύησης, ισχύει το κατώθι:

 • Δεν χορηγείται ενίσχυση σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης  προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης της ΕΕ ή του ΔΕΕ.

Επιπλέον

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/, επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ