Εγγύηση Επιχειρηματικών Δανείων - Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB

H Attica Bank στηρίζει έμπρακτα την έρευνα και καινοτομία

Με στρατηγικό στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως βασικού μοχλού για την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η Attica Bank επεκτείνει την υφιστάμενη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), μέσω της συμμετοχής της στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας.

Μέσω του εν λόγω Προγράμματος, η Attica Bank χρηματοδοτεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε ποσοστό έως και 20% του δανειακού κεφαλαίου, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων, καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα που προάγουν την έρευνα και επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα πρωτοποριακά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Τι αφορά

Η Δράση αφορά στη χορήγηση δανείων τακτής λήξης,  προς καινοτόμες ΜμΕ επιχειρήσεις, με μηδενική προμήθεια εγγύησης και δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας και κριτηρίων επίτευξης ESG πρακτικών (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Τα δάνεια, ύψους από €25.000- μέχρι και €400.000-, θα χορηγούνται με σκοπό την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την έρευνα και καινοτομία (συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου κίνησης), με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις, καθώς θα είναι εγγυημένα από το Ταμείο σε ποσοστό 80%.

Τι είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας λειτουργεί ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας  ΑΕ (HDB) η οποία εκτελεί χρέη διαχειριστή του Ταμείου, μέσω του οποίου παρέχεται εγγύηση σε πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων με στόχο την έρευνα και καινοτομία, καθώς και δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας.

Προϋπολογισμός Δράσης: ο προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 64.490.000- ευρώ, προερχόμενος από χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την HDB.  Ο συνολικός Προϋπολογισμός επιμερίζεται στον Προϋπολογισμό Εγγύησης ύψους 35.170.000- ευρώ και στον Προϋπολογισμό Επιχορήγησης ύψους 29.320.000- ευρώ (έως το 20% του κεφαλαίου δανείου). Συνολικά €140 εκατ. θα διοχετευθούν μέσω των Τραπεζών και θα στηρίξουν τις καινοτόμες επιχειρήσεις με την αρωγή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας.

Ποια είναι τα οφέλη

Τα οφέλη των τελικών δικαιούχων αφορούν σε:

 • Μειωμένες (εμπράγματες) εξασφαλίσεις, ενώ δεν θα επιτρέπεται για δάνεια ύψους μέχρι €50.000- η παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων
 • Μειωμένο κόστος χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση 15% του κεφαλαίου του δανείου με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων καινοτομίας και επιπλέον ποσοστού 5% σε περίπτωση επίτευξης τριών (3) τουλάχιστον κριτηρίων σε τουλάχιστον δύο (2) από τις τρεις (3) κατηγορίες εφαρμογής ESG πρακτικών, που απομειώνει ανάλογα το υπόλοιπο του προς αποπληρωμή κεφαλαίου του δανείου.
 • Άνευ προμήθειας εγγύησης

Βασικά χαρακτηριστικά Δανείων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών Δανείων με την εγγύηση του “Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας” της HDB

Περιγραφή Πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων προς αδειοδοτημένα από την Τράπεζα Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη χορήγηση ΝΕΩΝ δανείων τακτής λήξης, προς επιλέξιμες ΜμΕ επιχειρήσεις, για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων με στόχο την έρευνα και καινοτομία.
Σκοπός Δάνεια επενδυτικού σκοπού για υλοποίηση επενδύσεων σε ενσώματα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία και Κεφαλαίου Κίνησης απαραίτητου για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η χρηματοδότηση θα καλύψει τέσσερις τύπους καινοτομιών: 1. τη δημιουργία και εφαρμογή  νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων 2. την εφαρμογή μίας νέας ή βελτιωμένης διαδικασίας, 3. την ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ, 4.  μας νέας οργανωτικής μεθόδου σε επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας ή εξωτερικές σχέσεις. Ως νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή διαδικασία (ή συνδυασμός αυτών) ορίζεται αυτό που διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα προϊόντα ή διαδικασίες της μονάδας και που έχει διατεθεί σε πιθανούς χρήστες (προϊόν), ή που έχει τεθεί σε χρήση από τη μονάδα (διαδικασία). Αυτό περιλαμβάνει προϊόντα, διαδικασίες και μεθόδους που οι εταιρίες είναι οι πρώτες που ανέπτυξαν και αυτές υιοθετήθηκαν από άλλες εταιρίες ή οργανισμούς.
Περίοδος Διάθεσης Εκταμίευση των δανείων μέχρι 31.12.2025
Ποσοστό Εγγύησης 80%
Ύψος Δανείου Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 400.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση
Διάρκεια Δανείου Από 1 έως 10 έτη (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος)
Περίοδος Χάριτος Από 1 έως 3 έτη
Οι τόκοι της περιόδου χάριτος εξοφλούνται κανονικά.
Εκταμιεύσεις Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων του δανείου, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός το τέλους της περιόδου χάριτος και σε κάθε περίπτωση έως την ημερομηνία διάρκειας εφαρμογής του Ταμείου (ήτοι την 31-12-2025)
Αποπληρωμή Με μηνιαίες/3μηνιαίες/6μηναίες ή ετήσιες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις. Δεν επιτρέπονται οι balloon ή bullet αποπληρωμές
Επιτόκιο Κυμαινόμενο, με βάση EURIBOR πλέον περιθωρίου  χρονικού διαστήματος ίσου με την εκτοκιστική περίοδο (σε οποιαδήποτε περίπτωση το EURIBOR λάβει αρνητική τιμή, και για όσο χρόνο αυτό ισχύει, η τιμή αυτή θα εκλαμβάνεται ως μηδενική),  πλέον περιθωρίου, πλέον εισφορά του Ν. 128/75.
Το περιθώριο που εφαρμόζεται στη δανειακή Σύμβαση θα είναι μειωμένο  κατά το κόστος πιστωτικού κινδύνου που εφαρμόζεται σε σύγκριση με το σύνηθες περιθώριο επιτοκίου που θα είχε εφαρμόσει η Τράπεζα, σύμφωνα με την τιμολογιακή της πολιτική, σε μια παρόμοια χρηματοδότηση που δεν καλύπτεται από την εγγύηση της HDB
Εξασφαλίσεις Για ποσά δανείου μέχρι 50.000- ευρώ λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις. Για ποσά δανείου άνω των 50.000 ευρώ είναι δυνατόν να λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σε περίπτωση λήψης εμπράγματων εξασφαλίσεων, αυτές δεν θα ξεπερνούν το 20% του δανείου
Προμήθεια Εγγύησης Μηδενική, με την επιφύλαξη των κανόνων κρατικών ενισχύσεων (Καν. 1407/2013 De Mininis)
Διαχειριστικό κόστος Δεν θα υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου με μέγιστο το ποσό των €1.200-
Λήψη Επιχορήγησης Με την επίτευξη συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας έως και 36 μήνες από την 1η εκταμίευση, δύναται η λήψη επιχορήγησης σε ποσοστό 15% επί του ποσού του εκταμιευθέντος κεφαλαίου δανείου. Επιπλέον δύναται η λήψη ποσού επιχορήγησης που ανέρχεται σε επιπλέον ποσοστό 5% του κεφαλαίου του δανείου που εκταμιεύθηκε (ήτοι συνολική επιχορήγηση σε ποσοστό 20% του συνολικά εκταμιευθέντος κεφαλαίου), υπό την προϋπόθεση ταυτόχρονης τήρησης/εκπλήρωσης τριών (3) τουλάχιστον κριτηρίων σε τουλάχιστον δύο (2) από τις τρεις (3) κατηγορίες εφαρμογής ESG πρακτικών κατά τη λήξη της ίδιας περιόδου που πραγματοποιήθηκαν και τα κριτήρια καινοτομίας. Το ποσό της επιχορήγησης θα κατευθύνεται στην ολική/μερική αποπληρωμή του υπολοίπου δανειακού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι την υποχρέωση της επιχείρησης και το κόστος εξυπηρέτησης του υπολειπόμενου δανεισμού. Το ποσό του εναπομείναντος κεφαλαίου θα πρέπει να είναι ≥ από το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης.
Πρόωρη εξόφληση - Χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση
- H επιχείρηση δύναται να προβεί σε πρόωρη/μερική εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου, τέτοια ώστε το υπόλοιπο του προς εξυπηρέτηση κεφαλαίου να είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο του ποσού της προσδοκώμενης επιχορήγησης.
- Επιτρέπεται η ολική αποπληρωμή του δανείου σε κάθε χρονική στιγμή χωρίς τη λήψη επιχορήγησης, με σχετική απομείωση και του ποσού ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. 1407/2013.

Δικαιούχοι της Δράσης / Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι της Δράσης / Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Οι υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οιασδήποτε νομικής μορφής (ήτοι κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, κ.λπ.) και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις,

 • Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ορισμός ΜΜΕ_Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύει), με έδρα και τόπο επένδυσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Δεν ασκούν Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα.
 • Τηρούν διπλογραφικά βιβλία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα.
 • Παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα, ήτοι  καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής – κριτήρια αξιολόγησης καινοτομίας με την αποδεδειγμένη εκπλήρωση (απαραίτητα δικαιολογητικά ή επιχειρηματικό σχέδιο) τουλάχιστον ενός (1) από τα δώδεκα (12) κριτήρια καινοτομίας. (δείτε εδώ)
 • Δεν βρίσκονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή δεν έχουν κηρυχτεί σε αναγκαστική διαχείριση από τους πιστωτές.
 • Έχουν συσταθεί νόμιμα έως και τον χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες του Πιστωτικού Ιδρύματος.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν καθυστερημένη οφειλή < 90 ημερών) κατά το χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα και σύμφωνα με την πολιτική εκάστου Πιστωτικού Ιδρύματος.
 • Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της HDB πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.
 • Δεν δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  • όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 • Δεν έχουν δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Δεν έχουν δραστηριότητες στις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τις συναλλαγές που αφορούν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι η υλοποίηση επενδυτικού πλάνου που περιλαμβάνει επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

  Συγκεκριμένα, επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου είναι οι  δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πλάνο της Επιχείρησης και είναι είτε αμιγώς επενδυτικές είτε συνδυασμός επενδυτικών δαπανών με κεφάλαια κίνησης ως μέρος του επενδυτικού πλάνου, είτε αμιγώς κεφάλαια κίνησης εφόσον πιστοποιούνται ως δαπάνες καινοτομίας.

 • Οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό και φυσικό τους αντικείμενο πριν την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα, δεν χρηματοδοτούνται.
 • Η χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών στην Τράπεζα.
 • Αποδεκτά είναι παραστατικά επί πιστώσει που έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα (το προϊόν της εκταμίευσης πιστώνεται στον εκδότη του χρηματοδοτούμενου παραστατικού, καθώς και παραστατικά που έχουν εξοφληθεί εξ  ιδίων διαθεσίμων μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Πιστωτικό ίδρυμα και πριν την εκταμίευση (το προϊόν εκταμίευσης πιστώνεται στον όψεως της επιχείρησης).
 • Παραστατικά τα οποία έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα, δεν είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση. Παραστατικά μερικώς εξοφλημένα, δεν είναι αποδεκτά μόνο ως προς το εξοφλημένο μέρος, ενώ το ανεξόφλητο μέρος χρηματοδοτείται.
 • Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, ανεξαρτήτως καθεστώτος της επιχείρησης (ανακτήσιμος ή μη).
 • Όσον αφορά στις δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης, πιστοποιούνται ως δαπάνες καινοτομίας και αποτυπώνονται στο επενδυτικό πλάνο που υποβάλει η επιχείρηση. Ενδεικτικά, χρηματοδοτούνται δαπάνες προμηθευτών, αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, αναλώσιμα, κλπ. Οι δαπάνες αυτές, δύναται να αφορούν:
  1. ανάγκες επιχειρήσεων σε πρώιμα στάδια
  2. κεφάλαιο για την επέκταση επιχείρησης
  3. κεφάλαιο για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μια επιχείρησης που σχετίζονται με το επενδυτικό σχέδιο για δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία της επιχείρησης
  4. υλοποίηση νέων έργων (όπως π.χ. μια νέα εκστρατεία μάρκετινγκ, νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
  5. διείσδυση σε νέες αγορές
  6. εκπαίδευση προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου, σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του λειτουργικού κυκλώματος της επιχείρησης, με σκοπό, την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη λήψη της Επιχορήγησης και τη διατήρηση κριτηρίων καινοτομίας.

Απαγορεύεται η (α) αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, (β) η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και (γ) η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Εξαιρέσεις Δραστηριοτήτων

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 • Στην παραγωγή και εμπορία όπλων.
 • Στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.
 • Στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα.
 • Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.
 • Σε παροπλισμό ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
 • Στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.
 • Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 • Στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 • όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
 • Με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφόσον οι αιτούμενες ενισχύσεις συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Με όρους δραστηριοτήτων τη χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Λήψη Επιχορήγησης - Επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG

Με την επίτευξη εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την 1η εκταμίευση, συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας δύναται η λήψη επιχορήγησης σε ποσοστό 15% επί του ποσού του εκταμιευθέντος κεφαλαίου δανείου και επιπλέον ποσοστού 5% σε περίπτωση επίτευξης τριών (3) τουλάχιστον κριτηρίων σε τουλάχιστον δύο (2) από τις τρεις (3) κατηγορίες εφαρμογής ESG πρακτικών.

Συγκεκριμένα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της επιχείρησης, και τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 1η εκταμίευση έως και 6 μήνες μετά το πέρας της 3ετίας από την 1η εκταμίευση, η επιχείρηση δύναται να αιτηθεί τον έλεγχο από την Τράπεζα για την τήρηση των συνθηκών των δύο (2) βασικών κατηγοριών κριτηρίων (Καινοτομίας και ESG).

Δείτε τα κριτήρια Καινοτομίας και ESG εδώ.

Το ποσό της επιχορήγησης θα κατευθύνεται στην ολική/μερική αποπληρωμή του υπολοίπου δανειακού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι την υποχρέωση της επιχείρησης και το κόστος εξυπηρέτησης του υπολειπόμενου δανεισμού. Το ποσό του εναπομείναντος κεφαλαίου θα πρέπει να είναι ≥ από το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Σε περίπτωση που δεν δύναται να επιβεβαιωθεί η εκπλήρωση ενός τουλάχιστον εκ των κριτηρίων κατά τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου, δηλαδή για το χρονικό διάστημα, κατά μέγιστο 36 μήνες από την 1η εκταμίευση, δεν καταβάλλεται το ποσό της επιχορήγησης και η οφειλή εξακολουθεί να αποπληρώνεται από την πιστούχο επιχείρηση, διατηρώντας ωστόσο της ωφέλεια της εγγύησης της HDB.

Κρατική Ενίσχυση

Η μηδενική προμήθεια εγγύησης καθώς και το ποσό της επιχορήγησης συνιστούν κρατική ενίσχυση. Οι ενισχύσεις (ΑΙΕ) που παρέχονται μέσω του Ταμείου θα υπόκεινται στους περιορισμούς του Κανονισμού 1407/2013 De Minimis.

Ως ανώτατο ποσό δημόσιας χρηματοδότησης (ενίσχυση ήσσονος σημασίας) που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση (σε επίπεδο «ενιαίας» επιχείρησης), εντός περιόδου τριών (3) οικονομικών ετών, ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 

Περίοδος Διάθεσης
Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Δικαιολογητικά
Δείτε τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών εδώ

 

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία