PAN-EUROPEAN Guarantee Fund

Δημιουργία χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Σύνοψη Προγράμματος

Η Attica Bank συμμετέχει στο πρόγραμμα Ταμείο Εγγυοδοσίας “Pan-European Guarantee Fund (EGF) » του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων («EΤαΕ») για την παροχή εγγυημένων δανείων σε μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις (small mid-caps).

H υποστηριζόμενη χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Kρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Τί αφορά

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Pan European GF μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EΤαΕ) στην Τράπεζα, με σκοπό τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις, ώστε να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Τα δάνεια  έχουν σκοπό την κάλυψη επενδυτικών σχεδίων αλλά και αναγκών κεφαλαίου κίνησης και παρέχονται με ευνοϊκούς όρους, λόγω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Για την εγγύηση αυτή οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν προμήθεια εγγύησης, ανάλογη του εγγυημένου ποσού της χρηματοδότησης.

Απευθύνονται κυρίως στις μικρομεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι: α) είναι μακροπρόθεσμα οικονομικά βιώσιμοι, β)  θα ήταν ικανοί να ικανοποιήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις αν δεν υπήρχε ο οικονομικός αντίκτυπος τους πανδημίας του COVID-19.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

 
Περιγραφή Πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων προς επιλέξιμες επιχειρήσεις σε νέες χρηματοδοτήσεις και σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενων οφειλών
Σκοπός o        Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων σε ενσώματα ή άυλα πάγια

 

o        Κεφάλαιο Κίνησης

o        Δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφιστάμενων οφειλών

Νόμισμα Ευρώ
Μέτρο Σώρευσης Σώρευση με βάση το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων EGF κατ΄ αναλογία του υπομέτρου 3.1 του ΠΠ Σώρευση μέσω De minimis
Περίοδος διάθεσης 30.12.2022 30.12.2022

 

Min Ποσό Δανείου €10.000 για κεφάλαιο κίνησης

 

€25.000 για επενδυτικό

€10.000 για κεφάλαιο κίνησης

 

€25.000 για επενδυτικό

Max  Ποσό Δανείου Σώρευση μέσω του υπομέτρου 3.1 του ΠΠ

 

– Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων – έως €321.400
– Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας – έως €385.700
–Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους – έως €2.571.400

To παραπάνω όριο ισχύει αθροιστικά με τα υπόλοιπα δάνεια της επιχείρησης και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων μέσω του EGF κατ΄αναλογία του 3.1 Π.Π. σε όλο το τραπεζικό σύστημα για τις συμμετέχουσες χώρες-μέλη

Σώρευση μέσω του Κανονισμού De Minimis

 

Ποσό: μ/ €3.500.000  με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων

(Κανονισμοί ΕΕ de minimis 1407/2013, 1408/2013, 717/2014 ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης)

 

Min Διάρκεια 3 μήνες 3 μήνες
Max Διάρκεια 15 έτη 10 έτη
Περίοδος χάριτος Μέχρι 24 μήνες για τα επενδυτικά και μέχρι 12 μήνες για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης
(δεν αφορά στο ανακυκλούμενο όριο).

 

Οι τόκοι της περιόδου χάριτος θα εξοφλούνται κανονικά.

Αποπληρωμή Δάνεια τακτής λήξης (εξοφλητέα σε ισόποσες (ή μη), μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις κεφαλαίου με επετειακό εκτοκισμό, ή μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Δυνατότητα ballon payment.

 

Το ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο Πίστωσης) παρέχεται μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη, με αναθεωρήσεις/ανανεώσεις αυτού κατ΄ έτος.

Επιτόκιο Κυμαινόμενο, με βάση EURIBOR πλέον περιθωρίου  χρονικού διαστήματος ίσου με την εκτοκιστική περίοδο (σε οποιαδήποτε περίπτωση το EURIBOR λάβει αρνητική τιμή, και για όσο χρόνο αυτό ισχύει, η τιμή αυτή θα εκλαμβάνεται ως μηδενική),  πλέον περιθωρίου, πλέον εισφορά του Ν. 128/75.

 

Το περιθώριο, λόγω της παρεχόμενης εγγύησης από το EIF θα είναι μειωμένο σε σχέση με το περιθώριο που θα εφάρμοζε η Τράπεζα σε μια παρόμοια χρηματοδότηση του δανειολήπτη χωρίς την εγγύηση του EGF.

Εκταμιεύσεις Δανείων Εφάπαξ ή τμηματικά
Διαχειριστικό κόστος / Προμήθειες  

 

Ως τιμολογιακή πολιτική

Προμήθεια Εγγύησης 0,14% ετησίως
Πρόωρη εξόφληση Επιτρέπεται πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη

Δικαιούχοι του προγράμματος

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), νεοσύστατες ή υφιστάμενες (ένα μικρό μέρος του εγκεκριμένου χαρτοφυλακίου δύναται να διατεθεί προς small midcaps επιχειρήσεις).
 • Έχουν ιδρυθεί και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα νόμιμα σε Κράτος-μέλος ΕΕ συνεισφοράς στο Ταμείο.
 • Δεν είναι εγκατεστημένοι σε Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε έναν από τους απαγορευμένους τομείς σύμφωνα με τη λίστα του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 • Δεν ανήκουν σε κάποιο καθεστώς αποκλεισμού, ή έχουν επιβληθεί εναντίον τους κυρώσεις, δεσμεύσεις, κατασχέσεις ή άλλοι περιορισμοί.
 • Δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες που θεωρούνται παράνομες σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.
 • Δεν ασκούν δραστηριότητες που εξαιρούν οι Κανονισμοί στους οποίους εμπίπτουν ανάλογα με το καθεστώς Σώρευσης.
 • Δεν έχουν οποιαδήποτε καθυστέρηση για περισσότερες από 20 ημέρες ή δεν έχουν αθετήσει οποιαδήποτε συναλλαγή που έχει χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (στην περίπτωση της αναχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της συναλλαγής που αναχρηματοδοτείται).
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης από την Επιτροπή και η οποία δεν έχει ακόμη επιστραφεί.

(Αφορά στις επιχειρήσεις που σωρεύουν μέσω EGF 3.1.)

 • Δεν είναι προβληματικές (σε επίπεδο «ενιαίας» επιχείρησης στην έννοια περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα χρηματοδότηση επιχειρήσεις) κατά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης ή δεν ήταν προβληματική κατά την 31/12/2019, όπως ορίζεται στον 651/2014 Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορίες, στον 702/2014 Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορίες Γεωργικών Προϊόντων, ή ως ορίζεται στον 1388/2014 Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία Αλιείας, η έννοια της «Προβληματικής Επιχείρησης». Ειδικότερα μπορεί να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι:

 1. δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και
 2. δεν έχουν λάβει (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό C 249/31.07.2014):
  1. ενίσχυση διάσωσης που δεν έχει επιστραφεί (εάν η ενίσχυση έχει τη μορφή δανείου) ή τερματιστεί (εάν η ενίσχυση έχει τη μορφή εγγύησης) ή
  2. ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να έχουν υπαχθεί σε αντίστοιχο σχέδιο (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης χρηματοδότησης).

(Αφορά στις επιχειρήσεις που σωρεύουν μέσω De minimis)

 • Δεν εκκρεμεί/έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση, εκκαθάριση ή ανάλογες διαδικασίες, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εθνική νομοθεσία, για υπαγωγή σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους, ως προσδιορίζεται στο άρθρο 4.3 (α) του Κανονισμού de minimis.

  Αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος Εγγυοδοσίας του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund) δείτε εδώ

Καθεστώτα Ενίσχυσης

Οι εγγυήσεις μέσω του Ταμείου Eγγυοδοσίας Pan European παρέχονται με την επιφύλαξη των κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων.

Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν οι ενισχύσεις μέσω του Pan European GF είναι:

 • Α) Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων όπου η χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού εγγυήσεων EGF έχει κάλυψη εγγύησης σε ποσοστό 70% και συνιστά κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής C (2020) 9237 με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2020, σε αναλογία με το υπομέτρο 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης στο πλαίσιο της αριθμητικής απόφασης της από 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
 • Β) Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας De minimis (Κανονισμοί 1407/2013, 1408/2013, 717/2014), όπου η ενίσχυση αποτυπώνεται στο ποσό του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης (ΑΙΕ).

   

Προθεσμία ένταξης δανείων στο εγγυημένο χαρτοφυλάκιο:

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η/12/2022, ή μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.

Δείτε τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών εδώ.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία