Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Αναπτυξιακά Προγράμματα

Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων “EaSI”

Παροχή Μικροπιστώσεων «EaSI»

Η Attica Bank, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ), συμμετέχει  στο Πρόγραμμα Εγγυήσεων «EaSI» με στόχο την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ιδιαιτέρως προνομιακούς όρους.

 Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του μηχανισμού εγγυήσεων που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ»), που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στην υποστήριξη της χρηματοδότησης και εφαρμογής παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΤΣΕ διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: (https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_el9 και στο Twitter (#investEU).

 

Μέσω του Προγράμματος «EaSI» επιδιώκεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης υφιστάμενων, νεοσύστατων και start-up (νεοφυείς, καινοτόμες κ.λπ.) πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, οι οποίες:

  • απασχολούν έως 10 εργαζομένους
  • εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκ. ευρώ
  • είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση της χρηματοδότησης
  • είναι οικονομικά βιώσιμες σύμφωνα με τους πιστωτικούς κανόνες και τα κριτήρια της Τράπεζας.

 

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος EaSI, διευκολύνεται η πρόσβαση των δικαιούχων σε μικροπιστώσεις μέχρι €50.000 με την εγγύηση του ΕΤαΕ, για κάλυψη αναγκών:

  • κεφαλαίου κίνησης ή/και
  • υλοποίησης επενδύσεων σε πάγια στοιχεία (εξοπλισμός, επαγγελματική στέγη, άυλα πάγια, κ.λπ.)

 

Στο πλαίσιο διάθεσης του Προγράμματος, η Attica Bank παρέχει εστιασμένα προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring) για την υποστήριξη των δικαιούχων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η επιλογή της χρήσης ή μη των υπηρεσιών Mentoring, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των πιστούχων.

 

Ειδικότερα:

 

Περίοδος Διάθεσης Προγράμματος
Το Πρόγραμμα διατίθεται μέχρι 31.12.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

 

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το EaSI
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα EaSI μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω ιστοσελίδες ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων:

 

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις