Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων ESIF ERDF Greece Guarantee Fund

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων ESIF ERDF Greece Guarantee Fund

Η Attica Bank, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμμετέχει στο νεοσύστατο Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ), χρηματοδοτώντας επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του ΤΕ είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ -προσφέροντας προστασία σε πιθανές απώλειες- που παρέχει το ΕΤαΕ σε νεοσύστατα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους, σε επιλέξιμες ΜμΕ στην Ελλάδα.

 

 

Μέσω της νέας αυτής συνεργασίας η Attica Bank, παρέχει ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο παροχής ρευστότητας προς τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αφενός τις συνέπειες τις πανδημίας και δίνοντάς τους αφετέρου τη δυνατότητα για μια δυναμική επανεκκίνηση.

Το Πρόγραμμα αφορά σε χορήγηση δανείων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους
Συγκεκριμένα, η παρούσα χρηματοοικονομική συναλλαγή υποστηρίζεται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Προγράμματος, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ) ESIF ERDF Greece Guarantee Fund ‘’EEGGF’’, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

 

 

Επιπλέον:

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το αίτημά τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis , επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν