Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων ESIF ERDF Greece Guarantee Fund

Η Attica Bank, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμμετέχει στο νεοσύστατο Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ), χρηματοδοτώντας επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του ΤΕ είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ -προσφέροντας προστασία σε πιθανές απώλειες- που παρέχει το ΕΤαΕ σε νεοσύστατα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους, σε επιλέξιμες ΜμΕ στην Ελλάδα.

 

 

Μέσω της νέας αυτής συνεργασίας η Attica Bank, παρέχει ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο παροχής ρευστότητας προς τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αφενός τις συνέπειες τις πανδημίας και δίνοντάς τους αφετέρου τη δυνατότητα για μια δυναμική επανεκκίνηση.

Το Πρόγραμμα αφορά σε χορήγηση δανείων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους
Συγκεκριμένα, η παρούσα χρηματοοικονομική συναλλαγή υποστηρίζεται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Προγράμματος, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ) ESIF ERDF Greece Guarantee Fund ‘’EEGGF’’, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

 

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Χαρακτηριστικά Χρηματοδοτικού Εργαλείου ESIF ERDF Greece GF

Περιγραφή
Πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε νέες χρηματοδοτήσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες

Σκοπός
- Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων
- Κεφάλαιο Κίνησης αναπτυξιακού σκοπού (ανακυκλούμενο ή μη όριο πίστωσης)
Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων/πιστωτικών γραμμών

Ανώτατο Ποσό 
€1.875.000 με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 de minimis) 

Aνώτατο Ποσό de minimis (AIE) 
Το ανώτατο όριο de minimis τίθεται στις €200.000, εκτός της περίπτωσης που η επιδοτούμενη επιχείρηση έχει ως δραστηριότητα οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπου το ανώτατο όριο de minimis τίθεται στις €100.000 (ισχύει για όλες τις ενισχύσεις de minimis που έχει λάβει η επιχείρηση υπό την έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης)

Min ποσό
- €25.000 για επενδυτικό
- €10.000 για κεφάλαιο κίνησης

Είδος και χαρακτηριστικά χρηματοδότησης 
1. Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο Πίστωσης) μέγιστης διάρκειας 10 ετών με ετήσια αναθεώρηση
2. Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, κατ΄ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και μέγιστης 5 ετών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. Περίοδος χάριτος: μέχρι 12 μήνες*
3. Δάνεια επενδυτικού σκοπού / Χρηματοδότηση αγοράς παγίων, κατ΄ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και μέγιστης 10 ετών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. Περίοδος χάριτος μέχρι 24 μήνες*
   * Οι τόκοι της περιόδου χάριτος θα εξοφλούνται κανονικά

Αποπληρωμή
- Δάνεια τακτής λήξης, εξοφλητέα είτε σε μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις. Δυνατότητα χορήγησης μη μετατρέψιμων Ομολογιακών δανείων. Δυνατότητα balloon payment
- Το ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο Πίστωσης) θα αναθεωρείται κάθε χρόνο, ενώ κατά την τελευταία αναθεώρηση  θα πρέπει να συμφωνηθεί ο τρόπος ολοσχερούς εξόφλησης του δανείου με δυνατότητα αποπληρωμής σε περίοδο 12 μηνών το αργότερο, ή η μετατροπή του σε δάνειο τακτής λήξης 

Εκταμιεύσεις Δανείων
Εφάπαξ ή τμηματικά

Επιτόκιο 
Προνομιακό (μειωμένο λόγω της παρεχόμενης εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ) σε σχέση με μια ανάλογη χρηματοδότηση από την Τράπεζα). Κυμαινόμενο, με βάση EURIBOR * πλέον περιθωρίου, πλέον εισφοράς Ν. 128/75 σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά
* Σε οποιαδήποτε περίπτωση το EURIBOR λάβει αρνητική τιμή, και για όσο χρόνο αυτό ισχύει, η τιμή αυτή θα εκλαμβάνεται ως μηδενική 

Εξασφαλίσεις
Πέραν της εγγύησης του Ταμείου, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες), ανάλογα της πιστοληπτικής διαβάθμισης της επιχείρησης. Σε περίπτωση απαίτησης λήψης εμπράγματων εξασφαλίσεων, το ύψος αυτών δε θα υπερβαίνει το 40% του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης

Διαχειριστικό κόστος / Προμήθειες
Ως τιμολογιακή πολιτική

Πρόωρη εξόφληση 
Επιτρέπεται πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Οι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση) και:

 • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε ΕΜΕ)
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ
 • Λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν είναι εγκατεστημένες σε μη Συμβατή Δικαιοδοσία, αναφερόμενη: α) στην  αναθεωρημένη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες στον τομέα της φορολογίας, ως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, β) στην λίστα OECD/G20 περί δικαιοδοσιών που δεν εφαρμόζουν ικανοποιητικά τα κριτήρια για διαφάνεια στις φορολογικές υποθέσεις, γ) στην λίστα του Παραρτήματος του Κανονισμού ΕΕ 2016/1675 και της συμπληρωματικής οδηγίας ΕΕ2015/849 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό τρίτων χωρών υψηλού ρίσκου, δ) ως εν μέρει συμμορφούμενη ή μη συμμορφούμενη από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Διεθνούς Forum για την Διαφάνεια και Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, ε) ως υψηλού ρίσκου ή αυξημένου ελέγχου δικαιοδοσία
 • Δεν είναι προβληματικές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Θεωρούνται βιώσιμες σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Δεν υπερβαίνουν τα όρια του κανόνα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων de minimis (EK 1407/13)
 • Δεν εμπλέκονται στο πλαίσιο επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία, στην οποία υπόκεινται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των δανειστών τους
 • Δεν ανήκουν σε καθεστώς αποκλεισμού
 • Δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, δεσμεύσεις, κατασχέσεις ή περιορισμοί. Στις ανωτέρω κυρώσεις συμπεριλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, α) κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ελέγχει τον Οφειλέτη αμέσως ή εμμέσως, καθ’ ολοκληρίαν ή πλειοψηφικά, β) κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, στην οποία ο Οφειλέτης κατοικεί, εδρεύει ή διέπεται από το δίκαιό της 
 • Ασκούν επιλέξιμη δραστηριότητα, ήτοι δεν έχουν αντικείμενο δραστηριότητας που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1407/2013 καθώς και δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των απαγορευμένων κλάδων του ΕΤαΕ

Μη επιλέξιμες δραστηριότητες/δαπάνες

 • Κλάδοι Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων:
    - Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις
    - Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς
 • Εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα
 • Ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων
 • Κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή (καταναλωτικά δάνεια)
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν παράνομες δραστηριότητες ή τεχνητές ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην φοροαποφυγή και η τελική συναλλαγή δεν επηρεάζεται από παρατυπία ή απάτη
 • Εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού

Απαγορευμένοι τομείς

 1. Παράνομες Οικονομικές Δραστηριότητες
 2. Επιχειρήσεις Καπνού και αλκοολούχων ποτών
  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων
 3. Καζίνο
 4. Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών
 5. Περιορισμοί τομέων Πληροφορικής
  Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, οι οποίες:
  (i) στοχεύουν συγκεκριμένα: (α) υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους περιορισμένους τομείς που αναφέρονται στα σημεία 1. έως 4. (συμπεριλαμβανομένου) ανωτέρω, (β) διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακά καζίνο, (γ) πορνογραφία,
  (ii) προορίζονται να επιτρέψουν παράνομα: (α) την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων, (β) την λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων
 6. Περιορισμοί στον τομέα των Βιοεπιστημών 
  Κατά την παροχή υποστήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που σχετίζονται με:
  (i) ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς
  (ii) Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς ("ΓΤΟ")

Καταστάσεις αποκλεισμού

Κατάσταση αποκλεισμού» σημαίνει ότι ο δικαιούχος/επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

 1. είναι σε πτώχευση, υπόκειται σε αφερεγγυότητα ή εκκαθάριση, διευθύνει τις υποθέσεις του από έναν εκκαθαριστή ή από τα δικαστήρια, και υπό το πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε συμφωνία με πιστωτές, έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπογράψει συμφωνία αναστολής (standstill agreement) (ή ισοδύναμη) με πιστωτές και επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία ή κανονισμούς
 2. κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, έχει εκδοθεί εις βάρος του οριστική δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική απόφαση για παράβαση των υποχρεώσεών του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπου οι υποχρεώσεις αυτές παραμένουν απλήρωτες, εκτός εάν έχει θεσπιστεί δεσμευτική ρύθμιση για την πληρωμή τους
 3. κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό έχει καταδικαστεί με τελική δικαστική απόφαση ή τελική διοικητική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όταν αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει παράνομη πρόθεση ή βαριά αμέλεια, η οποία θα επηρέαζε την ικανότητά της να εφαρμόζει τη Συμφωνία χρηματοδότησης/εγγύησης και η οποία είναι για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
  (α) ψευδώς ή αμελητέα παραπλανητική πληροφόρηση που απαιτείται για την επαλήθευση της απουσίας καταστάσεων αποκλεισμού ή εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή συμφωνίας,
  (β) τη σύναψη συμφωνιών με άλλα πρόσωπα με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
  (γ) απόπειρα να επηρεάσει αδικαιολόγητα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διάρκεια της σχετικής «διαδικασίας ανάθεσης», όπως ο όρος ορίζεται στο άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Ε.Ε.
  (δ) απόπειρα απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών που μπορεί να της προσδώσουν αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα στη σχετική «διαδικασία ανάθεσης», όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Ε.Ε.
 4. κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, ο δικαιούχος ή πρόσωπα με δικαίωμα εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου επί αυτού έχει εκδοθεί εις βάρος τους οριστική δικαστική απόφαση για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικά αδικήματα ή αδικήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή υποκίνηση, βοήθεια, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης τέτοιων αδικημάτων, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
 5. περιλαμβάνεται στον δημοσιευμένο κατάλογο των οικονομικών φορέων που αποκλείονται ή υπόκεινται σε χρηματική ποινή, σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνεται στην κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος αποκλεισμού (η βάση δεδομένων EDES (Εarly Detection and Exclusion System) διατίθεται στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ που έχει συσταθεί και λειτουργεί από την Επιτροπή 

Προθεσμία ένταξης δανείων στο εγγυημένο χαρτοφυλάκιο

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31/12/2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.

 

Επιπλέον:

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το αίτημά τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis , επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία