Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 (Γ΄Κύκλος) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Στήριξη Επιχειρήσεων με ποσοστό 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)

Γ’ Κύκλος Εγγυοδοτικού Προγράμματος Επιχειρηματικών Δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID -19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)

H Attica Bank συνεχίζει να στηρίζει τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί σημαντικά εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην στήριξη των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται στους πληττόμενους τομείς,  χορηγώντας νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέχρι €50.000, με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους μέσω του Γ΄ Κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB).
Η κίνηση στήριξης έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς συμμετοχής της στους προηγούμενους δύο Κύκλους του Προγράμματος Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κατά τους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (μικρομεσαίες και μεγάλες) με την εγγύηση σε ποσοστό 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

H υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΤΟ Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

 

Επιπλέον:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία