Δράση Επιχειρηματική Xρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II

Δράση Επιχειρηματική Xρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II

Η Attica Bank και το ΤΕΠΙΧ II ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους καθώς το 40% των δανείων που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι ΑΤΟΚΟ και επιπλέον δεν επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 (0,60%).

Τι είναι η Δράση Επιχειρηματική Xρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II:

Συνεπένδυση κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας A.E. (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) και των Ελληνικών Τραπεζών, για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό της Δράσης θα διατεθεί για την παροχή χρηματοδοτικών προϊόντων που αφορούν σε:

 • Δάνεια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού)
 • Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια

Ποιους αφορά η Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και οι νεοϊδρυθείσες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση σε επιλέξιμους οικονομικούς κλάδους και:

 • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα €43.000.000
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Δεν εμφανίζουν ασυνέπεια ή ληξιπροθεσμία σε προγράμματα συνεπένδυσης ή εγγυήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας A.E. (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Η συσσώρευση των ενισχύσεων (de minimis) είναι σύμφωνη με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Attica Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Δάνεια που χρηματοδοτούν μη υλοποιημένα επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 •  
  Ποσό και Διάρκεια δανείου

  €25.000 - €1.500.000 με εξόφληση από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 24 μήνες

Attica Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού).

 •  
  Ποσό και Διάρκεια δανείου

  €10.000 - €500.000 με εξόφληση από 2 έως 5 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 6 μήνες

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Προνομιακό επιτόκιο, κυμαινόμενο, για το 60% του δανείου euribor 6μηνου + spread(*) καθώς το υπόλοιπο 40% του δανείου είναι ΑΤΟΚΟ (κεφάλαιο ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

(*) Πλέον ειφοράς (0,60%) του Ν. 128/75, η οποία επίσης εφαρμόζεται στο 60% του δανείου.

 •  
  Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως ο πελάτης προσέρχεται στην Τράπεζα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης
 •  
  Περισσότερα

  Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο

ΤΕΠΙΧ 2

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις