Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Attica Business Cash

Εξασφαλίστε κεφάλαιο κίνησης, αναπτύξτε την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της Attica Bank.

Ο ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός Attica Business Cash, σας εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησής σας, καθώς επίσης της έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών ή την προεξόφληση τιμολογίων, πιστοποιήσεων ή επιταγών πελατείας σας.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει από €3.000 έως €300.000

 •  
  Επιτόκιο*

  Κυμαινόμενο Επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου (spread) 9,00%
  *πλέον Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).

 •  
  Έκπτωση Επιτοκίου αν το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση κατάθεσης

  Παρέχεται έκπτωση επί του κυμαινόμενου επιτοκίου του προϊόντος (μείωση περιθωρίου) εφόσον το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση κατάθεσης (cash collateral). Το ποσοστό της έκπτωσης εξαρτάται από το ύψος της νομότυπα ενεχυριασμένης κατάθεσης.

 •  
  Διάρκεια

  Αόριστη με ετήσια ανανέωση.

 •  
  Αποπληρωμή

  Πληρωμή των τόκων κάθε ημερολογιακό τρίμηνο (31/3, 30/6, 30/9, 31/12) και ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου.

 •  
  Έξοδα Δανείου

  Το δάνειο προσφέρεται χωρίς έξοδα αξιολόγησης και έγκρισης, για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και την 30/09/2021.

  Έξοδα ετήσιας ανανέωσης ορίου κεφαλαίου κίνησης: €175

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις