Tαμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

Tαμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

Στήριξη επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο σε ποσοστό 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Δανείων

Η Attica Bank συμβάλλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις του COVID-19 στηρίζοντας τις επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Τι αφορά

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), προς πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη χορήγηση δανείων τακτής λήξης προς επιχειρήσεις.

Τα δάνεια χορηγούνται για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους, καθώς είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% από την ΕΑΤ και με δυνατότητα επιδότησης έως το 100% της προμήθειας εγγύησης. Οι εγγυήσεις της ΕΑΤ έχουν την ισχύ του Ελληνικού Δημοσίου. Απευθύνονται στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως μεγέθους (αυτοαπασχολούμενοι & μικρομεσαίες (ΜΜΕ) καθώς και Μεγάλες επιχειρήσεις.


Τι είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Λειτουργεί ως χρηματοοικονομικό εργαλείο, μέσω του οποίου παρέχεται εγγύηση σε πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους. Δημιουργήθηκε με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με διαχειριστή την ΕΑΤ ΑΕ.

Προϋπολογισμός Δράσης: ανέρχεται σε 1δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στη χορήγηση δανείων συνολικής αξίας 3,5 δισ. ευρώ).

Επιπρόσθετα του παραπάνω Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου, προϋπολογισμός έως 250 εκ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα καλύψει την επιχορήγηση προς τους δανειολήπτες της προμήθειας για την παροχή εγγύησης.

Στοιχεία Δανείων:

Σκοπός Χορήγηση ΝΕΩΝ δανείων κεφαλαίου κίνησης προς επιχειρήσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία Κορωνοϊού
Ποσοστό εγγύησης (ανά δάνειο) 80%
Μορφή Δάνεια τακτής λήξης συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιακών
Ύψος Δανείου

Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης του έτους 2019 ή
 • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών ασφαλιστικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ΄ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της ή
 • υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για τη μεγάλη επιχείρηση.

Διάρκεια Δανείου Έως 5 έτη
Τρόπος εκταμίευσης Εφάπαξ
Περίοδος Εκταμίευσης Μέχρι 31/12/2020
Διάρκεια ισχύος Εγγύησης Κάλυψη όλης της διάρκειας του δανείου
Αποπληρωμή
 • Δάνεια: σε ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
 • Ομολογιακά Δάνεια: σε 3μηνιαίους/6μηνιαίους/ετήσιους ομολογιακούς τίτλους με 3μηνιαίο/6μηνιαίο/ετήσιο επετειακό εκτοκισμό. Δυνατότητα ballon payment
Περίοδος χάριτος Μέχρι 12 μήνες
Επιτόκιο Προνομιακό (μειωμένο λόγω της παρεχόμενης εγγύησης της ΕΑΤ σε σχέση με μια ανάλογη χρηματοδότηση από την Τράπεζα), Κυμαινόμενο με βάση EURIBOR πλέον περιθωρίου πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.
Προμήθεια Εγγύησης Οι εγγυήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας χορηγούνται έναντι τιμήματος υπό μορφή προμήθειας, η οποία θα βαίνει σταδιακά αυξανόμενη καθώς αυξάνεται η διάρκεια του δανείου, ως ακολούθως:
Δικαιούχος Για το 1ο έτος % Για το 2ο - 3ο έτος % Για το 4ο - 5ο έτος %
Μικρομεσαία Επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι 0,25 0,50 1,00
Μεγάλη Επιχείρηση 0,50 1,00 2,00
Υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό του δανείου. Η προμήθεια καταβάλλεται εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση αυτού και δύναται να ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙ.
Επιχορήγηση Ύψους Προμήθειας Εγγύησης Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού:
Έως ποσού €800.000 : για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
Έως ποσού €120.000: για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
Έως ποσού €100.000: για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.
Στη περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (ενδεικτικά διάρκεια ή ύψος δανείου). Η λήψη της ενίσχυσης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του δανειολήπτη.

Επιλέξιμα δάνεια:

Θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Χορήγηση ΝΕΩΝ δανείων
 • Σκοπός η κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης
 • Τα δάνεια θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί μέχρι 31.12.2020.

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών, η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.


Δικαιούχοι της Δράσης:

Οι επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι / μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις) όλων των κλάδων της οικονομίας (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες), που:

 • Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται, κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, ως προβληματικές.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α137/13.09.2017), όπως ισχύει.
 • Κατά την 31.12.2019 ή κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης είναι τραπεζικά ενήμερες (ήτοι δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) είτε στην Τράπεζα είτε σε άλλο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εάν αποτελούν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Αναπτυξιακής (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών.

Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

 • Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού, Δημοτική ή Δημόσια επιχείρηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και οι θυγατρικές τους.
 • Οι επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.).
 • Οι εξωχώριες εταιρίες (καθεστώς μη συνεργαζόμενης δικαιοδοσίας-δεν συνεργάζoνται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελληνική Δημοκρατία σε σχέση με την εφαρμογή του διεθνώς συμφωνημένου φορολογικού προτύπου).
 • Οι εταιρίες συμμετοχών (holding companies).

Μη επιλέξιμες Δραστηριότητες:

 1. Παράνομες Οικονομικές Δραστηριότητες

  Οποιαδήποτε παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει («Παράνομη Οικονομική Δραστηριότητα»). Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα.

 2. Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών

  Η χρηματοδότηση της παραγωγής και του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή παρεπόμενες σε ρητές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους.

 3. Επιχειρήσεις Καπνού

  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

 4. Περιορισμοί τομέων πληροφορικής
  Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, οι οποίες:

  1. στοχεύουν συγκεκριμένα:
   1. υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους περιορισμένους τομείς που αναφέρονται στα σημεία 1. έως 3. (συμπεριλαμβανομένου) ανωτέρω
   2. διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακά καζίνο ή
   3. πορνογραφία
  2. προορίζονται να επιτρέψουν παράνομα:
   1. την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή
   2. την λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

 5. Περιορισμοί στον τομέα της βιοεπιστήμης
  Κατά την παροχή υποστήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που σχετίζονται με:

  1. ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς
  2. Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς («ΓΤΟ»)


Αποκλεισμοί επιχειρήσεων στη λήψη επιχορήγησης προμήθειας εγγύησης:

Αναφορικά με τη δυνατότητα λήψης της ενίσχυσης για προμήθεια εγγύησης, ισχύουν τα κάτωθι:

 • Δεν θα αποδίδεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που αφορούν κάποια από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση (προμήθεια εγγύησης) χορηγείται εφόσον δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 • Οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων πρέπει να μην καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.


Επιπλέον:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία