Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Δράση Ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ Ι

Η Attica Bank και το ΤΕΠΙΧ ενισχύουν την επιχειρηματικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τι είναι η Δράση Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι:

Ισομερής συνεπένδυση κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι (υπό διαχείριση ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) και των Ελληνικών Τραπεζών, για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό της δράσης θα διατεθεί για την παροχή χρηματοδοτικών προϊόντων που αφορούν σε:

 • Κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού.
 • Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια.

Ποιους αφορά η Δράση Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ I

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και οι υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση σε επιλέξιμους οικονομικούς κλάδους και:

 • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα €43.000.000.
 • Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Δεν εμφανίζουν ασυνέπεια ή ληξιπροθεσμία σε προγράμματα συνεπένδυσης ή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ.
 • Η συσσώρευση των ενισχύσεων (de minimis) είναι σύμφωνη με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Attica Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Δάνεια που χρηματοδοτούν μη υλοποιημένα επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 •  
  Ποσό και Διάρκεια

  €10.000 - €800.000 με εξόφληση από 5 έως 12 έτη, δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη*.

Attica Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

 •  
  Ποσό και Διάρκεια

  €10.000 - €300.000 με εξόφληση έως 48 μήνες* .

 •  
  Περισσότερα

  Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο.

* Το 50% κάθε χρηματοδότησης προέρχεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι και είναι άτοκο.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις