Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Aρχές και πολιτικές της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Attica Bank.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της προς το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνώρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων. Επιπλέον, στο αντικείμενό της εμπίπτει η παρακολούθηση της τήρησης των αρχών και πρακτικών επί τη βάσει των οποίων οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Τράπεζα, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την Τράπεζα.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης συγκροτήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων του εποπτικού πλαισίου ΒΑΣΙΛΕΙΑ, (όπως εκάστοτε ισχύει) και των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/2006, και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του κινδύνου από την μη συμμόρφωση της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου με τα όσα ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπάγεται οργανογραμματικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συντάσσει αναφορές προς την Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της. Ως διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα, έχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και διευθύνεται από επιλεγμένο πρόσωπο (Head of Compliance) με επαρκείς γνώσεις των τραπεζικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης

H πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της προς το εκάστοτε νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνώρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων.

Στο αντικείμενό της περιλαμβάνεται επίσης η υποδοχή, εξέταση και διευθέτηση των παραπόνων και καταγγελιών πελατών και συναλλασσόμενων προς την Τράπεζα, μεριμνώντας για τη δίκαιη και αντικειμενική διερεύνηση, καθώς και για την έγκαιρη και έγγραφη απάντησή τους με βάση στοιχεία και απόψεις που λαμβάνει και αντλεί από τις εκάστοτε αρμόδιες Μονάδες ή Υπηρεσίες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

 • Ελέγχει τη συμμόρφωση της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank με το εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Προς τούτο είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη συμμόρφωση των οργανωτικών μονάδων της Τράπεζας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ως άνω πλαίσιο, καθώς και από την Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου που έχει θεσπίσει η Τράπεζα, και δομεί κατάλληλο περιβάλλον για τον έγκαιρο εντοπισμό, αποτροπή, διερεύνηση και αναφορά παρόμοιων προσπαθειών.
 • Εισηγείται προς τη Διοίκηση, μέσω της Διεύθυνσης, για θέματα που αφορούν στη χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής της Τράπεζας και του Ομίλου της στο πεδίο της κανονιστικής συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Υποβάλει ετήσια αναφορά για θέματα συμμόρφωσης, ως προς το θεσμικό πλαίσιο, στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Τηρεί πλήρες αρχείο με τις outsourcing συμβάσεις και υποβάλλει στην ΤτΕ σύμφωνα και με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Outsourcing Attica Bank και το κανονιστικό πλαίσιο (ΠΔ/ΤΕ 2597/2007 και Απόφαση 2/452/1‐11‐2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), τριμηνιαίες αναφορές (σε ενοποιημένη βάση) των εν ισχύ συμβάσεων και τον κατάλογο παροχών outsourcing Υπηρεσιών.
 • Φροντίζει, με κατάλληλες διαδικασίες, να τηρούνται οι προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ισχύον ρυθμιστικό νομοκανονιστικό πλαίσιο και παρέχει σχετική διαβεβαίωση προς το Δ.Σ..
 • Φροντίζει για την πλήρη συνεργασία των εκάστοτε ελεγχόμενων Μονάδων με τους εξουσιοδοτημένους από τις Εποπτικές Αρχές και συνεργάζεται και το ίδιο όταν απαιτείται.
 • Θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες και συνδράμει τη Διεύθυνση, στην εκπόνηση ετήσιου προγράμματος με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό νομοκανονιστικό πλαίσιο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, καθώς και στη σύνταξη Έκθεσης απολογιστικής δραστηριότητας για το προηγούμενο έτος, η οποία υποβάλλεται στη Διοίκηση και στο Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου.
 • Παρακολουθεί, μέσω benchmarks, τη συμμόρφωση των επιμέρους Μονάδων της Τράπεζας και του Ομίλου με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες των Ρυθμιστικών Αρχών, καθώς και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, Κώδικες και Πολιτικές της Τράπεζας και των Εταιριών του Ομίλου.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη και διαρκή ενημέρωση των εργαζόμενων στην Τράπεζα και τον Όμιλο για τις εξελίξεις στο σχετικό με τις αρμοδιότητές τους ρυθμιστικό νομοκανονιστικό πλαίσιο, με τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης (Compliance Manual) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης.

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μεταξύ άλλων τις εξής πολιτικές:

 • Πολιτική διαχείρισης παραπόνων πελατών.
 • Πολιτική για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας».
 • Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Πολιτική για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημερωτικά Έντυπα

Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα:

 1. Ενημερωτικό Σημείωμα AML
 2. AML- Wolfsberg AML Questionnaire
 3. Certification regarding correspondent accounts for foreign banks
 4. W-8BEN-E έντυπο
 5. FATCA ενημερωτικό σημείωμα
 6. Ενημέρωση στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εφαρμογή της FATCA
 7. FORM W8BEN
 8. FORM W9
 9. W-8BEN-E
 10. Ενημερωτικό Πελατείας (CRS_OECD)
 11. Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Ελέγχοντα Πρόσωπα
 12. Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Οντότητες
 13. Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Φυσικά Πρόσωπα
 14. Ενημερωτικό Δελτίο Καταθετών

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Τράπεζα, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Η Attica Bank εφαρμόζει αρχές της εταιρικής διακυβερνήσεως, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους της, τα Στελέχη, τους Υπαλλήλους, τους Συνεργάτες, τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των Πελατών και της Πολιτείας, η Attica Bank εφαρμόζει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στα όσα ειδικότερα ισχύουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Τράπεζα έχει διαχωρίσει τα καθήκοντα του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου στον Όμιλο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

 • Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος περιγράφει τις βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο καθώς και τις αρχές και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των οργάνων της Τράπεζας που έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας, οι Γενικές Αρχές του οποίου βασίζονται στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και θεμελιώνουν τις αξίες της ακεραιότητας, της αμεροληψίας, της επιχειρηματικότητας, του επαγγελματισμού, της διαφάνειας, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της άμεσης και θετικής ανταπόκρισης, της ομαδικής εργασίας και της ευθύνης συμμόρφωσης.
 • Πολιτική Αποδοχών της Attica Bank, η τελική ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της οποίας, ανήκει στο Δ.Σ. της Τράπεζας. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. θεσπίζει την ανωτέρω Πολιτική, η οποία δεσμεύει τα Μέλη του, τη Διοίκηση, τα Στελέχη της Τράπεζας και των θυγατρικών Εταιρειών και όλο το προσωπικό του Ομίλου καθώς επίσης και τους εκάστοτε εξωτερικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες.
 • Πολιτική για Πιστούχους με ειδική σχέση με την Τράπεζα (Related Parties) και συνδεδεμένων πιστούχων (Connected Borrowers). Στην εν λόγω πολιτική καταγράφονται οι κανόνες που εφαρμόζει η Τράπεζα για τους πιστούχους που έχουν «Ειδική Σχέση» και τους «Συνδεμένους Πιστούχους» με την Τράπεζα, όπως ορίζονται στο ρυθμιστικό (νομοθετικό, κανονιστικό, εποπτικό) πλαίσιο και ειδικότερα στην ΠΔ/ΤΕ 2651/2012, όπως ισχύει. Ειδικότερα καταγράφονται αναλυτικά, ο ορισμός των πιστούχων με «Ειδική Σχέση» και των «Συνδεδεμένων Πιστούχων», η διαδικασία εντοπισμού τους, τα κριτήρια αξιολόγησης, η εγκριτική διαδικασία καθώς και το πλαίσιο παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων τους.
 • Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα μέλη του Δ.Σ. και τα Ανώτατα Στελέχη της. Η πολιτική αυτή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και η διαχείριση των πραγματικών ή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ της Τράπεζας, των μελών του Δ.Σ. και των Ανώτατων/Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης τηρεί την υποχρέωση να κοινοποιεί την πολιτική στα μέλη των Δ.Σ. όλων των θυγατρικών της τράπεζας.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία βρίσκονται σε μορφή pdf

Βιογραφικά Μελών Δ.Σ.

1. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Ο πρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος είναι πολιτικός μηχανικός και Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) από την ίδρυσή του, την 1/1/2017. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το ΤΜΕΔΕ κατέστη ο 1ος ολοκληρωμένος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με σταθερά ανοδική κερδοφορία και ισχυρό εγγυοδοτικό και πιστοδοτικό ρόλο στον τεχνικό και μελετητικό κλάδο. Ταυτόχρονα, το ΤΜΕΔΕ το 2018 έγινε πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (European Association of Guarantee Institutions – AECM), ενώ ύστερα από αξιολόγηση, θετική εισήγηση της ΤτΕ και τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB), ο Φορέας εγκρίθηκε ως ιδιώτης θεσμικός επενδυτής στην Attica Bank.
Ο Κωνσταντίνος Μακέδος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, εκλεγμένο μέλος της Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ενώ το 2016 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ΕΤΑΑ. Επί σειρά ετών ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και υπεύθυνος των Οικονομικών και Ασφαλιστικών-Αναλογιστικών θεμάτων του Επιμελητηρίου. Ο Κωνσταντίνος Μακέδος ως μελετητής και τεχνικός σύμβουλος έχει συμπράξει σε μεγάλα έργα υποδομής.

2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Ο Αβραάμ-Μίνος Μωυσής είναι μη εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Attica Bank ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Έχει μακρά εμπειρία διοίκησης στις αγορές των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει διατελέσει CEO του Ομίλου Interamerican και της Εθνικής Ασφαλιστικής, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα και την Εμπορική Τράπεζα, Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας ενιαίας εκκαθάρισης τραπεζών PQH και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας. Είναι ιδρυτικός εταίρος της συμβουλευτικής εταιρίας SYNERGON Partners και Πρόεδρος ΔΣ της εταιρίας factoring Flexfin. Είναι αδειούχος αναλογιστής και κατέχει πτυχίο μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο αναλογιστικής επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Heriot Watt της Μ. Βρετανίας.

3. Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
Ο Μιχάλης Ανδρεάδης υπήρξε για πολλά χρόνια ανώτερο στέλεχος της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος από διάφορες θέσεις, Γενικού Διευθυντή, Αν. Διευθύνοντος Συμβούλου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Πραγματοποίησε σπουδές οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.), με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ (University of Exeter) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει υπάρξει εκτελεστικό και μη εκτελεστικό μέλος σε πλειάδα Επενδυτικών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων, μεταξύ των οποίων και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

4. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
H Ειρήνη Μαραγκουδάκη είναι επαγγελματίας με επιτυχημένη πορεία τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή τραπεζικό κλάδο, με περισσότερα από 27 χρόνια εμπειρίας σε ανώτατες θέσεις σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.Από το 2017 έως την 31.03.2022 ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος της THEA ARTEMIS FINANCIAL SOLUTIONS A.E.D.A.D.P. μιας από τις πρώτες εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που ιδρύθηκαν κατόπιν χορήγησης άδειας από την Τράπεζα Ελλάδος (L.4354/2015).Διατέλεσε Managing Director of Clayton Holdings LLC από το 2010 έως το 2017, ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση και ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας στη Νότια Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ανέλαβε την οργάνωση του πρώτου Asset Quality Review (AQR) στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα το οποίο διενήργησε το 2011 η Clayton Euro Risk σε συνεργασία με την Black Rock Solutions.
Μετά από δεκαετή επιτυχημένη καριέρα στον τραπεζικό χώρο, επιλέχθηκε ως Διευθύνουσα Σύμβουλος στην θυγατρική τράπεζα της Credit Agricole στην Ελλάδα, όπου ίδρυσε και ανέπτυξε όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων και πιστωτικού ελέγχου. Υπό τη διοίκηση της η Τράπεζα ξεπέρασε την αγορά τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης εργασιών όσο και σε απόδοση χαρτοφυλακίου και κερδοφορία.Επιπλέον, έχει επιδείξει μια εξαιρετική ικανότητα τόσο στην ανάπτυξη για κερδοφόρα δανειακά χαρτοφυλάκια, όσο και να ελαχιστοποιεί τις ζημίες που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης.
Ένας καινοτόμος ηγέτης με στρατηγική σκέψη και υψηλή εξειδίκευση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με βαθιά κατανόηση της αγοράς και ικανότητα να εντοπίζει ευκαιρίες, να δημιουργεί ανταγωνιστικές και πρωτοποριακές στρατηγικές, και να ηγείται με επιτυχία νέα έργα.

5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο Αλέξης Πελέκης είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και εταίρος της «ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε με Άριστα, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Paris II, από το οποίο έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στους τομείς του Δημοσίου Δικαίου (1988) και του Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου (1989). Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 1989 και εξειδικεύεται σε ζητήματα Διοικητικού Δικαίου και κανονιστικών θεμάτων εποπτευομένων εταιρειών, Φορολογικού Δικαίου, εξυγίανσης επιχειρήσεων και ρύθμισης σχέσεων με πιστωτές τους, ιδίως τραπεζικά ιδρύματα, και εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων σε επιχειρηματικά δάνεια, Δικαίου Εταιρειών (εξαγορές και συγχωνεύσεις), επενδύσεων στην αγορά ακινήτων και ενέργειας (ιδίως ΑΠΕ). Υπήρξε μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Attica Bank για το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019, ενώ από τις 10/6/2020 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κυπριακής εταιρείας "GMM Global Money Managers AIFM Ltd", κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την εποπτεύουσα την εταιρεία Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Στα πλαίσια της ενασχόλησής του με την τραπεζική πρακτική και προς ενίσχυση των γνώσεων του συμμετείχε τους μήνες Μάιο 2019 και Μάιο 2020 σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου, διαρκείας 16 και 12 ωρών αντιστοίχως, τα οποία αφορούσαν θέματα λειτουργίας τραπεζών. Ομιλεί και εργάζεται απταίστως στα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο Μάρκος Κούτης είναι επαγγελματίας κεφαλαιαγορών με εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Διαθέτει αποδεδειγμένη ικανότητα στην ευθυγράμμιση όλων των ενδιαφερομένων πλευρών μίας επιχείρησης, με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή στον έλεγχο του κινδύνου αλλά και στην εισαγωγή νέων ιδεών. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία σε επενδυτικές δραστηριότητες έχοντας εργαστεί με επιτυχία στην εμπορική τραπεζική (Bank of America, Shinsei, Unicredito), στην επενδυτική τραπεζική (Merrill Lynch ), σε οργανισμούς (EBRD), σε κρατικά επενδυτικά ταμεία (ADIC) και σε μεγάλες εταιρείες (ADNOC). 
Επιπλέον, έχει επιδείξει  ικανότητα στην αναγνώριση αξιόλογου προσωπικού και κινητροδότηση αυτού. Έχει ζήσει και εργαστεί σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομέντης της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης, της Μόσχας, του Τόκιο και του Άμπου Ντάμπι. 
Με υψηλή διορατικότητα αλλά και υψηλή τεχνογνωσία στην προώθηση επιχειρησιακής αλλαγής χρησιμοποιώντας την πληροφορική ως ανταγωνιστικό εργαλείο, έχει πολύ αξιόλογο και συνεπές ιστορικό άνω των 35 ετών με έμφαση στην οικοδόμηση και προστασία της κερδοφορίας των εταιρειών όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του.

7. Patrick Horend του Dieter, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Patrick Horend διαθέτει πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία στην ανάλυση, διαπραγμάτευση και υλοποίηση επενδύσεων σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, εστιάζοντας σε πιστώσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στον έλεγχο επενδύσεων, στο προβληματικό χρέος, στην ανάλυση πιστωτικού κινδύνου, στο ενδιάμεσο χρέος, RMBS, MSR, CLOs, ABS, καθώς και σε εναλλακτικές επενδύσεις, LBOs, επενδύσεις υποδομής, χρηματοδότηση έργων, διάρθρωση δανείων, fund of fund Investment και επενδυτικό due diligence.Η καριέρα του κ. Horend ξεκίνησε από την GE Capital. Εργάστηκε για 9,5 χρόνια στο Sovereign Wealth Fund Abu Dhabi Investment Council, ως υπεύθυνος για την επενδυτική επιμέλεια σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ενώ έχει διατελέσει επικεφαλής των επενδύσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως στην ομάδα Global Special Situations. Παράλληλα, υπήρξε υπεύθυνος για επενδύσεις σε πολλές ελληνικές ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών καθώς και σε μια ελληνική τιτλοποίηση ΜΕΔ.
Ο κ. Horend κατέχει τίτλο MBA από το ESCP-EAP European School of Management καθώς και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Vordiplom του Humboldt University.

8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
H Χαρίκλεια Βαρδακάρη σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA in Finance από το Πανεπιστήμιο École Νormale Supérieure στο Παρίσι. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική πορεία στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Interaction S.A. για χρηματοοικονομικά θέματα και μελέτες σκοπιμότητας για διάφορους κλάδους της οικονομίας. Υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος στη Τράπεζα HSBC (Corporate & Private Banging) καθώς και σε μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες και σε θυγατρικές αυτών και συνέβαλε στην ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα, ως ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος στην ABC FACTORS A.E.. Τα τελευταία δεκατέσσερα 14 χρόνια κατείχε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στην Πειραιώς Factoring A.E., ως Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρείας. Από τις αρχές του 2020 η Χαρά Βαρδακάρη αποτελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ελέγχου στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.)

9. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο Ιωάννης Ζωγραφάκης είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2013. Είναι Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος από τον Φεβρουάριο 2019 και από τον Μάιο του 2020 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Επίσης, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας από τον Νοέμβριο 2019, μέλος της επιτροπής ελέγχου και μέλος της επιτροπής τεχνολογίας. Από τον Σεπτέμβριο 2013 μέχρι τον Μάρτιο 2021 διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου.
Ο Ιωάννης Ζωγραφάκης έχει μεγάλη διεθνή πείρα στον τραπεζικό τομέα ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 στη Citibank στην Ελλάδα ως Management Associate για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Το 1996 πήγε στην Αμερική ως Director of Finance της CitiMortgage και το 1997 έγινε Οικονομικός Διευθυντής του Citigroup Consumer Finance αναλαμβάνοντας εν συνεχεία τη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή (CFO) για το Consumer Assets Division της Αμερικής. Από το 1998 μέχρι και το 2004 εργάστηκε στο Student Loan Corporation, θυγατρική της Citigroup. Το 2005 επέστρεψε στην Ευρώπη ως Επικεφαλής Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Citibank, καθώς και Επικεφαλής της Λιανικής Τραπεζικής Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2006 ανάλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής στη Citibank Ελλάδος όπου παρέμεινε μέχρι το 2011. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: του Student Loan Corporation στην Αμερική, της Τειρεσίας ΑΕ στην Ελλάδα, του Diners Club Ελλάδας και της Εθνικής Τράπεζαs. Ο κος Ζωγραφάκης σπούδασε πολιτικός μηχανικός (BSc) στο Imperial College Λονδίνου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Carnegie Mellon University στην Αμερική.

10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο Αιμίλιος Γιαννόπουλος έχει διατελέσει Διευθυντικό Στέλεχος της PwC Λονδίνου για 13 χρόνια και της PwC Αθήνας για 26 χρόνια και διαθέτει πολυετή και πλούσια εμπειρία σε Διευθυντικές θέσεις ευθύνης του χρηματοοικονομικού τομέα.
Στο πλαίσιο της θητείας του στην PwC Ελλάδος από το 1994 έως το 2021 υπήρξε: Επικεφαλής Ελεγκτικού τμήματος, ιδρυτής και επικεφαλής του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοδοτήσεις (Deals Advisory), ιδρυτής και επικεφαλής της ειδικής μονάδας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων (NPL Advisory) καθώς και επικεφαλής Πελατών και Αγορών για την εταιρία.
Παράλληλα, είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων αλλά και μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών όπως οι Quest Holdings, PQH (ενιαίος εκκαθαριστής των 17 Πτωχευμένων Ελληνικών τραπεζών), Fresh-Life UG, Campion School και St Catherine’s School.
Ο κ. Γιαννόπουλος είναι γεννημένος στο Λονδίνο όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του, είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας FCA, ICAEW καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Λέσχης Μη- Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων.
Σημαντική είναι επίσης η εθελοντική του δράση καθώς παρείχε υποστήριξη και συμβουλές προς νεοφυείς εταιρείες (Start ups) σχετικά με τον οικονομικό και στρατηγικό σχεδιασμό τους μέσω του Corporate Responsibility προγράμματος της PwC.

11. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος είναι τέως Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπεύθυνος για την ψηφιακή στρατηγική και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην ψηφιακή τεχνολογία.
Πριν ενταχθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση, ο κ. Ζαριφόπουλος διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Google για την Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Μάλτα. Πριν την Google, o κ. Ζαριφόπουλος κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Gap για την Ελλάδα, Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες. Έχει επίσης εργαστεί στην ΙΚΕΑ Ελλάδας, στην συμβουλευτική εταιρεία McKinsey & Company στο Λονδίνο και στην Αθήνα και στην Seagate Technology, κατασκευάστρια εταιρεία δίσκων υπολογιστών (disk drive) στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος εταιρειών για θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Ο κ. Ζαριφόπουλος κατέχει πτυχίο Bachelor of Engineering στη Μηχανολογία από το Imperial College-University of London, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master) στη Μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο του Stanford και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Kellogg School of Management- Northwestern University. Ομιλεί Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

 

Βιογραφικά Μελών Επιτροπών

  • Σταύρος Παπαγιαννόπουλος (Μη μέλος Δ.Σ, ανεξάρτητος από την Τράπεζα με την έννοια της παρ. 1(ε) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά M.Sc. (ECON) από το University College London και B.A. του τμήματος Οικονομικών του κολλεγίου Pierce (σημ. Deree) Αθηνών. Διαθέτει 40 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων ενώ έχει εργαστεί ως οικονομικός διευθυντής σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, κυρίως στη βιομηχανία. Έχει διατελέσει σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Υποστήριξη Λογιστηρίου (2000), σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Βιομηχανικών Επιχειρήσεων στη Βουλγαρία (1998-2000), Financial Controller Π.Ν. Γερολυμάτος ΑΕ (1996-1998), οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Λογιστηρίου στην εταιρεία ALUCANCO S.A (1989- 1996), εξωτερικός Συνεργάτης ΕΛΚΕΠΑ ως εισηγητής σεμιναρίων Διοίκησης και Διοίκησης Παραγωγής σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (1983-1989), υπεύθυνος προγραμματισμού παραγωγής στην εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ (1981-1983), απασχολούμενος στο λογιστήριο και Στατιστική Υποστήριξη Διεύθυνσης Πωλήσεων στην εταιρεία ΕΛΣΑ ΑΕ, (1979-1981).
  • Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης (Μη μέλος Δ.Σ, ανεξάρτητος από την Τράπεζα με την έννοια της παρ. 1(ε) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017) . Ο Χρήστος Γκλαβάνης είναι έμπειρο στέλεχος με πάνω από 35 χρόνια στον τομέα των συμβούλων, ο οποίος ηγείτο της EY ως Managing Partner στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη με έδρα την Ελλάδα και στη συνέχεια στον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Γκλαβάνης συμμετέχει ως Μη Εκτελεστικό Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών κύρους. Ο κ. Γλαβάνης, ενώ στην EY ήταν υπεύθυνος για αρκετά χρόνια για την προσφορά υπηρεσιών Corporate Finance της εταιρείας που καλύπτει τη Δυτική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ως μέρος της EY και στη συνέχεια επικεφαλής της Family Office, ο Χρήστος είχε εκτεταμένη συμμετοχή σε πολλές συναλλαγές M&A σε διάφορους τομείς. Η εμπειρία του έχει επίσης καλυφθεί ως αναφέρων λογιστής σε IPO στην Ελλάδα και εταιρείες που είναι εισηγμένες στο NASDAQ και Ορκωτός Ελεγκτής σε κορυφαίες ελληνικές εταιρείες. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο University of Hull και είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Επιτροπές Δ.Σ. και Τράπεζας

Επιτροπή Ελέγχου

Η Ε.Ε. απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου, πατήστε εδώ. Τα Μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μετόχων. H θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι τριετής. Η ανανέωση της θητείας ή η τροποποίηση της σύνθεσης της Ε.Ε. γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γ.Σ. της Τράπεζας. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους της Ε.Ε., η συμπλήρωση της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, η οποία υποβάλλεται στην επόμενη Γ.Σ. των μετόχων προς έγκριση. Η Γ.Σ. ορίζει επίσης τον Πρόεδρο της Ε.Ε., ο οποίος δεν επιτρέπεται να ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. ή Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Τα μέλη της Ε.Ε. στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η Επιτροπή μεταξύ άλλων, παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Επίσης εκτιμά το εύρος των ελέγχων που πραγματοποιούν οι Ορκωτοί Ελεγκτές και οι Εξωτερικοί Ελεγκτές, τις μεθόδους εργασίας τους και γενικά τις υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν στην Τράπεζα και στον Όμιλο.

Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Τράπεζας αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνων της Τράπεζας σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Επιβλέπει την υιοθέτηση λογιστικών προτύπων από την Τράπεζα, λαμβάνοντας πλήρως αιτιολογημένη ενημέρωση από τον CFO στην οποία να περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις από την εφαρμογή τους.

Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Δ.Σ., Διοίκησης, Εσωτερικού Ελέγχου και Εξωτερικών ή Ορκωτών Ελεγκτών και της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών.

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Αποδοχών της ATTICA BANK ATE

Η Επιτροπή απαρτίζεται κατ΄ ελάχιστον από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, περιλαμβανομένου του Προέδρου της, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, όπως επίσης και ο ακριβής αριθμός των μελών της.

Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Αποδοχών της ATTICA BANK ATE, πατήστε εδώ

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της Επιτροπής για οποιαδήποτε αιτία, αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση αντικατάστασης, η Επιτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί εφόσον ο αριθμός των μελών που παραμένουν είναι τουλάχιστον τρία.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται:

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της εφαρμογής της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών του.

Η περιγραφή των επιμέρους δεξιοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Δ.Σ. και η εκτίμηση του χρόνου που πρέπει να αφιερώνεται στην αντίστοιχη θέση.

Η περιοδική και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αξιολόγηση:

της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Δ.Σ. και η υποβολή συστάσεων προς αυτό σχετικά με τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιμες.

του συνδυασμού της ευρύτητας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας ανά αντικείμενο των μελών του Δ.Σ. σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο Δ.Σ..

Η επικύρωση του διορισμού των ανώτερων διοικητικών στελεχών, με εξαίρεση των επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης που ορίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου και του επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων που ορίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, σε συνέχεια διαβούλευσης με την Επιτροπή.

Η αξιολόγηση υφιστάμενων ή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων μελών του Δ.Σ. με αυτά της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγών μελών του Δ.Σ. με τον Όμιλο, και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς το Δ.Σ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Τράπεζας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εν λόγω Επιτροπή μεταξύ άλλων ασχολείται με το σχεδιασμό και τον συντονισμό της εφαρμογής της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών του με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων και την υποβολή τους προς έγκριση στο Δ.Σ. για την εκλογή μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και το Καταστατικό της Τράπεζας.

Ακόμα, υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών του προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου, περιλαμβανομένων όσων έχουν επιπτώσεις στους αναλαμβανόμενους κινδύνους και τη διαχείρισή τους και εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων.

Επίσης επιβλέπει άμεσα τις αποδοχές των ανώτερων στελεχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Επιπρόσθετα, ενημερώνει, συμβουλεύει και επικουρεί το Δ.Σ. όσον αφορά το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, την αναθεώρηση και την επίβλεψη της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και στηρίζει το Δ.Σ.

Ο Κανονισμός της Επιτροπής εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Τράπεζας και δύναται να αναθεωρείται σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετησίως ή και εκτάκτως ανάλογα με τις μεταβολές των παραμέτρων που είχαν υιοθετηθεί κατά την τακτική αναθεώρηση.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει τη ευθύνη της άσκησης των καθηκόντων που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας ώστε να είναι σε θέση να ενημερώνει επαρκώς το Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων και το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αποτελείται κατ’ ελάχιστο από 3 (τρία) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ένα μέλος (1), το οποίο δε δύναται να είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, πατήστε εδώ

Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κινδύνων και ιδίως σε ό,τι αφορά τις πρακτικές διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, περιλαμβανομένου του λειτουργικού κινδύνου και να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε επίπεδο Τράπεζας του Ομίλου.

Η Επιτροπή μεταξύ άλλων συμβουλεύει και στηρίζει το Δ.Σ. σχετικά με την παρακολούθηση της συνολικής παρούσας και μελλοντικής διάθεσης ανάληψης κινδύνου και στρατηγικής κινδύνου της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα είδη κινδύνων, ώστε να διασφαλίζεται ότι συνάδουν με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, την εταιρική κουλτούρα και τις εταιρικές αξίες της Τράπεζας.

Αξιολογεί σε ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου και ιδίως τη συμμόρφωση προς το καθορισμένο επίπεδο ανοχής κινδύνου, την καταλληλότητα των ορίων, την επάρκεια των προβλέψεων και την εν γένει επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος και τη μορφή των αναλαμβανόμενων κινδύνων, τουλάχιστον με βάση την ετήσια έκθεση του CRO και του σχετικού αποσπάσματος της έκθεσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Κανονισμός της Επιτροπής εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Τράπεζας και αναθεωρείται όποτε απαιτείται η επικαιροποίησή του, σύμφωνα με τις μεταβολές που επέρχονται.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί και διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας για την υλοποίηση της στρατηγικής, του επιχειρηματικού πλάνου και του προϋπολογισμού, όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. Αποτελείται από 8 (οκτώ) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της.

Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή, πατήστε εδώ

Η Επιτροπή παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων στο επίπεδο Τράπεζας και των Μονάδων, εξετάζει τις αποκλίσεις, αποφασίζει διορθωτικές κινήσεις και παρέχει οδηγίες στις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανογραμματικές δομές. Επιπροσθέτως, εξειδικεύει την υλοποίηση της στρατηγικής, με το συντονισμό των δράσεων των Μονάδων της Τράπεζας και αποφασίζει την πολιτική ανάπτυξης του δικτύου και του Ομίλου.

Επιτροπή Διαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού (ALCo)

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO) αποτελείται από τουλάχιστον 3 (τρία) κύρια μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας και ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της καθώς και από συμβουλευτικά μέλη. Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού (ALCo), πατήστε εδώ. Τα κύρια μέλη δύναται να είναι είτε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε στελέχη της Τράπεζας.

Διαμορφώνει την πολιτική της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου σε θέματα διάρθρωσης, τιμολόγησης και διαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Επιπλέον, παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και τις βασικές επιχειρησιακές παραδοχές βάσει των οποίων διαμορφώνει η Τράπεζα την εκάστοτε πολιτική της.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO) αποφασίζει το πλαίσιο ανάληψης και αντιστάθμισης των κινδύνων ρευστότητας και επιτοκίων με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και διαμορφώνει την ευρύτερη πολιτική επιτοκίων της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου.

Καθορίζει και εποπτεύει την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικής τιμολόγησης των διαθεσίμων της Τράπεζας και θεσπίζει την πολιτική εσωτερικής τιμολόγησης μεταξύ καταθετικών/χορηγητικών μονάδων και εγκρίνει το πρόγραμμα αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών (liquidity contingency plan) και μεριμνά για τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης των διαθεσίμων της Τράπεζας.

Επίσης, εγκρίνει το πρόγραμμα ασκήσεων προσομοίωσης (stress test) και εξετάζει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή σεναρίων για ακραίες μεταβολές στις αγορές κεφαλαίων και αξιολογεί και εγκρίνει την κυκλοφορία νέων καταθετικών ή δανειακών προιόντων καθώς και την επέκταση της Τράπεζας σε νέα προιόντα ή υπηρεσίες που συνάδουν με τον στρατηγικό σχεδιασμό της.