Επιδότηση τόκων COVID-19

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από την Πολιτεία για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, η ATTICA BANK συμμετέχει στη Δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 1291/Β/10.04.2020)  «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».

Το πρόγραμμα “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων  από COVID-19 MME  αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης  τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους.

Η συγκεκριμένη Δράση με προϋπολογισμό €750 εκατ. εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ).

Δικαιούχος, που χορηγεί την ενίσχυση, είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Τι είναι το Πρόγραμμα

Η ενίσχυση αφορά στην επιδότηση των συμβατικών τόκων και της αναλογούσας εισφορά του ν. 128/75  τριών (3) ή/και πέντε (5) μηνών, κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι 30.06.2020 ή/και 31.08.2020 αντίστοιχα, μετά από σχετικό αίτημα του λήπτη της ενίσχυσης, ύψους έως και 800.000 EUR (*),  υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων (δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις πίστωσης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού), που είχαν ληξιπροθεσμία μικρότερη των 90 ημερών κατά την 31.12.2019 ή κατά την 29.02.2020 και έχουν χορηγηθεί πριν από την 01.04.2020.

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο – πριν ή κατά την 31.03.2020 – προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01η.04.2020) πιστωτικού ορίου.

(*) Στο ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει η επιχείρηση δυνάμει της από 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης.

Λήπτες της ενίσχυσης – Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 σε  έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί λόγω των  μέτρων εφαρμογής για τον COVID-19 και έχουν ανακοινωθεί στην σχετική απόφαση του Υπουργείου_Παράρτημα V (δείτε εδώ ).
  • Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και βάση των οριζόμενων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση όπως εκάστοτε ισχύει, είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.
  • Δεν  εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
  • Δεν δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
  • Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
  • Αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 ή την 31.07.2021 ή την 31.12.2021 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020.

Ο έλεγχος από την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή άλλου αντίστοιχου συστήματος για τα είδη των επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονται σ΄ αυτό και δύναται να γίνει σταδιακά ή συνολικά. Οι λήπτες που δεν διατήρησαν την απασχόληση σε καμία από τις ως άνω ελεγχόμενες ημερομηνίες υποχρεούνται σε ολική επιστροφή της επιχορήγησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis  με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19 ΜΜΕ», επισυνάπτοντας συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτικά τα βήματα υποβολής της αίτησης μπορείτε να τα δείτε εδώ ) .

Υποβάλλεται μία αίτηση χρηματοδότησης ανά Τράπεζα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεων της επιχείρησης προς αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 31η/08/2020.

Αξιολόγηση Αίτησης / Καταβολή ενίσχυσης

Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της αίτησης  και θα καταχωρήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.

Η επιχείρηση θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

 Η Τράπεζα για τις εγκεκριμένες αιτήσεις, ανάλογα με τη συχνότητα των καταβολών βάσει των προβλεπόμενων στην οικεία δανειακή σύμβαση και των εσωτερικών της διαδικασιών, θα προχωρά στις καταβολές της ενίσχυσης στους δικαιούχους κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα που αυτή καλύπτεται.

Για αναλυτικές πληροφορίες

Απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-3669000

Επικοινωνία