Λύστε τις απορίες σας μέσα από τις συχνές ερωτήσεις

Είμαστε πάντα δίπλα σας

Συχνές Ερωτήσεις

Όριο Ανάληψης Μετρητών

Δεν επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη, ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά ως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800 €) ανά μήνα.

Άνοιγμα Νέων Καταθετικών Λογαριασμών

Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, από φυσικό πρόσωπο μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι (α) δεν υφίσταται διαθέσιμος λογαριασμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι δικαιούχος, και (β) κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Προσθήκη Συνδικαιούχων

Επιτρέπεται η προσθήκη συνδικαιούχου σε λογαριασμό, από φυσικό πρόσωπο μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι (α) δεν υφίσταται διαθέσιμος λογαριασμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι δικαιούχος, και (β) κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Εξαιρέσεις για το Άνοιγμα Νέων Καταθετικών Λογαριασμών-Πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή

Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα και με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:
το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας. Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών-σπουδαστών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής των προαναφερόμενων φοιτητών ή σπουδαστών στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης

Χρήση Πιστωτικών Καρτών στο Εξωτερικό

Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων ΦΕΚ 84 / Άρθρο 1 Παρ.4, επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς μετρητά έως το ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Απαγορεύσεις Ανάληψης Μετρητών

Απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα

Λογαριασμός Μισθοδοσίας

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στο κατάστημα προκειμένου να ανοίξετε Λογαριασμό Μισθοδοσίας Ταμιευτηρίου είναι:

  • Εκκαθαριστικά Σημειώματα
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ΔΕΗ
  • Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας
  • Βεβαίωση εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης ή αν ήδη εργάζεσθε αρκετό καιρό πίνακα προσωπικού

Έκδοση Πιστωτικής Κάρτας

Επισκεφθείτε το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα της Attica Bank καθώς θα χρειαστεί εξέταση του αιτήματός σας.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στο κατάστημα προκειμένου να δρομολογηθεί το αίτημά σας προς εξέταση είναι:

  • Εκκαθαριστικά Σημειώματα των 2 τελευταίων φορολογικών ετών
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
  • Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας
  • Πρόσφατο αντίγραφο μισθοδοσίας (για μισθωτούς υπαλλήλους) ή Τελευταίο έντυπο Ε3