Κανονιστική Συμμόρφωση & Εταιρική Διακυβέρνηση

Αρχές και πολιτικές

Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Aρχές και πολιτικές της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Attica Bank.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της προς το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνώρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων. Επιπλέον, στο αντικείμενό της εμπίπτει η παρακολούθηση της τήρησης των αρχών και πρακτικών επί τη βάσει των οποίων οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Τράπεζα, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την Τράπεζα.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης συγκροτήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων του εποπτικού πλαισίου ΒΑΣΙΛΕΙΑ, (όπως εκάστοτε ισχύει) και των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/2006, και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του κινδύνου από την μη συμμόρφωση της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου με τα όσα ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπάγεται οργανογραμματικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συντάσσει αναφορές προς την Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της. Ως διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα, έχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και διευθύνεται από επιλεγμένο πρόσωπο (Head of Compliance) με επαρκείς γνώσεις των τραπεζικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης

H πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της προς το εκάστοτε νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνώρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων.

Στο αντικείμενό της περιλαμβάνεται επίσης η υποδοχή, εξέταση και διευθέτηση των παραπόνων και καταγγελιών πελατών και συναλλασσόμενων προς την Τράπεζα, μεριμνώντας για τη δίκαιη και αντικειμενική διερεύνηση, καθώς και για την έγκαιρη και έγγραφη απάντησή τους με βάση στοιχεία και απόψεις που λαμβάνει και αντλεί από τις εκάστοτε αρμόδιες Μονάδες ή Υπηρεσίες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

 • Ελέγχει τη συμμόρφωση της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank με το εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Προς τούτο είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη συμμόρφωση των οργανωτικών μονάδων της Τράπεζας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ως άνω πλαίσιο, καθώς και από την Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου που έχει θεσπίσει η Τράπεζα, και δομεί κατάλληλο περιβάλλον για τον έγκαιρο εντοπισμό, αποτροπή, διερεύνηση και αναφορά παρόμοιων προσπαθειών.
 • Εισηγείται προς τη Διοίκηση, μέσω της Διεύθυνσης, για θέματα που αφορούν στη χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής της Τράπεζας και του Ομίλου της στο πεδίο της κανονιστικής συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Υποβάλει ετήσια αναφορά για θέματα συμμόρφωσης, ως προς το θεσμικό πλαίσιο, στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Τηρεί πλήρες αρχείο με τις outsourcing συμβάσεις και υποβάλλει στην ΤτΕ σύμφωνα και με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Outsourcing Attica Bank και το κανονιστικό πλαίσιο (ΠΔ/ΤΕ 2597/2007 και Απόφαση 2/452/1‐11‐2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), τριμηνιαίες αναφορές (σε ενοποιημένη βάση) των εν ισχύ συμβάσεων και τον κατάλογο παροχών outsourcing Υπηρεσιών.
 • Φροντίζει, με κατάλληλες διαδικασίες, να τηρούνται οι προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ισχύον ρυθμιστικό νομοκανονιστικό πλαίσιο και παρέχει σχετική διαβεβαίωση προς το Δ.Σ..
 • Φροντίζει για την πλήρη συνεργασία των εκάστοτε ελεγχόμενων Μονάδων με τους εξουσιοδοτημένους από τις Εποπτικές Αρχές και συνεργάζεται και το ίδιο όταν απαιτείται.
 • Θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες και συνδράμει τη Διεύθυνση, στην εκπόνηση ετήσιου προγράμματος με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό νομοκανονιστικό πλαίσιο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, καθώς και στη σύνταξη Έκθεσης απολογιστικής δραστηριότητας για το προηγούμενο έτος, η οποία υποβάλλεται στη Διοίκηση και στο Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου.
 • Παρακολουθεί, μέσω benchmarks, τη συμμόρφωση των επιμέρους Μονάδων της Τράπεζας και του Ομίλου με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες των Ρυθμιστικών Αρχών, καθώς και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, Κώδικες και Πολιτικές της Τράπεζας και των Εταιριών του Ομίλου.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη και διαρκή ενημέρωση των εργαζόμενων στην Τράπεζα και τον Όμιλο για τις εξελίξεις στο σχετικό με τις αρμοδιότητές τους ρυθμιστικό νομοκανονιστικό πλαίσιο, με τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης (Compliance Manual) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης.

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μεταξύ άλλων τις εξής πολιτικές:

 • Πολιτική διαχείρισης παραπόνων πελατών.
 • Πολιτική για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας».
 • Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Πολιτική για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημερωτικά Έντυπα

Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα:

 1. Ενημερωτικό Σημείωμα AML
 2. AML- Wolfsberg AML Questionnaire
 3. W-8BEN-E έντυπο
 4. FATCA ενημερωτικό σημείωμα
 5. Ενημέρωση στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εφαρμογή της FATCA
 6. FORM W8BEN
 7. FORM W9
 8. W-8BEN-E
 9. Ενημερωτικό Πελατείας (CRS_OECD)
 10. Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Ελέγχοντα Πρόσωπα
 11. Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Οντότητες
 12. Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Φυσικά Πρόσωπα
 13. Ενημερωτικό Δελτίο Καταθετών

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Τράπεζα, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Η Attica Bank εφαρμόζει αρχές της εταιρικής διακυβερνήσεως, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους της, τα Στελέχη, τους Υπαλλήλους, τους Συνεργάτες, τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των Πελατών και της Πολιτείας, η Attica Bank εφαρμόζει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στα όσα ειδικότερα ισχύουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Τράπεζα έχει διαχωρίσει τα καθήκοντα του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου στον Όμιλο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

 • Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος περιγράφει τις βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο καθώς και τις αρχές και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των οργάνων της Τράπεζας που έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας, οι Γενικές Αρχές του οποίου βασίζονται στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και θεμελιώνουν τις αξίες της ακεραιότητας, της αμεροληψίας, της επιχειρηματικότητας, του επαγγελματισμού, της διαφάνειας, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της άμεσης και θετικής ανταπόκρισης, της ομαδικής εργασίας και της ευθύνης συμμόρφωσης.
 • Πολιτική Αποδοχών της Attica Bank, η τελική ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της οποίας, ανήκει στο Δ.Σ. της Τράπεζας. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. θεσπίζει την ανωτέρω Πολιτική, η οποία δεσμεύει τα Μέλη του, τη Διοίκηση, τα Στελέχη της Τράπεζας και των θυγατρικών Εταιρειών και όλο το προσωπικό του Ομίλου καθώς επίσης και τους εκάστοτε εξωτερικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες.
 • Πολιτική για Πιστούχους με ειδική σχέση με την Τράπεζα (Related Parties) και συνδεδεμένων πιστούχων (Connected Borrowers). Στην εν λόγω πολιτική καταγράφονται οι κανόνες που εφαρμόζει η Τράπεζα για τους πιστούχους που έχουν «Ειδική Σχέση» και τους «Συνδεμένους Πιστούχους» με την Τράπεζα, όπως ορίζονται στο ρυθμιστικό (νομοθετικό, κανονιστικό, εποπτικό) πλαίσιο και ειδικότερα στην ΠΔ/ΤΕ 2651/2012, όπως ισχύει. Ειδικότερα καταγράφονται αναλυτικά, ο ορισμός των πιστούχων με «Ειδική Σχέση» και των «Συνδεδεμένων Πιστούχων», η διαδικασία εντοπισμού τους, τα κριτήρια αξιολόγησης, η εγκριτική διαδικασία καθώς και το πλαίσιο παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων τους.
 • Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα μέλη του Δ.Σ. και τα Ανώτατα Στελέχη της. Η πολιτική αυτή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και η διαχείριση των πραγματικών ή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ της Τράπεζας, των μελών του Δ.Σ. και των Ανώτατων/Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης τηρεί την υποχρέωση να κοινοποιεί την πολιτική στα μέλη των Δ.Σ. όλων των θυγατρικών της τράπεζας.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία βρίσκονται σε μορφή pdf

Βιογραφικά Μελών Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Παναγιώτης Ρουμελιώτης
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και κατέχει δύο διδακτορικά διπλώματα από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και από το Πανεπιστήμιο του Paris II. Έχει διατελέσει Υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου από το 1981 έως το 1989, ευρωβουλευτής από το 1989 έως το 1994 και Ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια από το 1997 έως το 2001. Τον Μάρτιο του 2010 ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή και εκπροσώπου της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από το 2012 έως το 2015 κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τράπεζα Πειραιώς. Κατείχε σημαντικές θέσεις ως οικονομικός σύμβουλος σε διεθνή και εγχώρια ερευνητικά ινστιτούτα. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Ομότιμος καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)
Θεόδωρος Πανταλάκης
Είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.Από το 1980 έως το 1991 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων & Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ), παράλληλα δε την περίοδο 1983-1985 ήταν Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κωστή Βαΐτσου και την περίοδο 1985-1988 ήταν Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Θεόδωρου Καρατζά. Από το 1991 έως το 1996 ήταν Βοηθός Γενικός Διευθυντής στον Όμιλο Interamerican. Από το Μάρτιο του 1996 έως τον Απρίλιο του 2004 κατείχε τη θέση του Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ συγχρόνως ήταν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιριών της Εθνικής Τράπεζας. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος του Κεντρικού Αποθετηρίου, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ.ά. Τον Μάιο του 2004 ανέλαβε Αντιπρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, και από τον Ιανουάριο 2009 έως τον Δεκέμβριο 2009 ήταν Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Συγχρόνως ήταν Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Ομίλου της Πειραιώς.
Από τον Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον Ιούλιο του 2012 διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ – Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ). Κατά την ίδια περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος του ΔΣ και του Προεδρείου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.Από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Απολλώνιος Κύκλος ΑΕ,  Αντιπρόεδρος της  Ένωσης ΑΕ και ΕΠΕ, Στέλεχος της ΔΕΜΚΟ ΑΕ, Μέλος Δ.Σ. στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΠΕ και στις  Εταιρείες Retail World και MAD DOG AE. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank, Αντιπρόεδρος της Ένωσης ΑΕ και ΕΠΕ,  μέλος Δ.Σ. του Ομίλου Εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.  (Αττική Οδός, Άνεμος, REDS) και ΕΛΠΕ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)
Αθανάσιος Τσάδαρης
Είναι πτυχιούχος του Mαθηματικού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ κατέχει και τίτλο μεταπτυχιακού (certificate ) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει 32χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Γενική Τράπεζα,, Δωρική –Telesis- EFG Eurobank  ,Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης)  και από το 2008 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Χρηματαγορών – Κεφαλαιαγορών  στην Attica Bank. Τον Ιούνιο του 2016 εξελέγη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας .Τον Ιούλιο του 2016  εξελέγη Εντεταλμένος Σύμβουλος και από τον Σεπτέμβριο του 2016    κατέχει την θέση του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)
Ιωάννης Τσακιράκης
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ κατέχει και τίτλο μεταπτυχιακού διπλώματος στην Οικονομική Στατιστική & Οικονομετρία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πάνω από 28 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα, έχοντας εργασθεί σε διάφορες Τράπεζες καθώς και σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τον Μάϊο του 2015 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και Επικεφαλής στο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης Πιστώσεων στην Attica Bank και τον Σεπτέμβριο του 2016 εξελέγη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Δημήτρης Τζαννίνης
Είναι οικονομολόγος. Διατελεί Ειδικός Σύμβουλος στη ΔΕΗ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Allianz Ελλάδος και ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, μέλος του Economic and Financial Committee και του Eurogroup Working Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής του Υπουργού στα Συμβούλια Υπουργών Eurogroup και ECOFIN, μέλος του Economic Policy Committee του ΟΟΣΑ, Αναπληρωτής Διοικητής για την Ελλάδα στο Συμβούλιο των Διοικητών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΔΗΧ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας. Δίδαξε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario από το 1990 έως το 1993. Από το 1993 έως το 2008 ήταν στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα τμήματα Ασιατικό, Ευρωπαϊκό και Ανάπτυξης Πολιτικής & Επισκόπησης.
Αποφοίτησε αριστούχος στα Οικονομικά από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατέχει Master’s στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο McMaster και έκανε διδακτορικές σπουδές στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario. Τον Σεπτέμβριο του 2016 επανεξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Αθανάσιος Σταθόπουλος
«Είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών, διαθέτοντας, παράλληλα, και διδασκαλική εμπειρία στο χώρο των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής. Από το 1995 εργάζεται στην Attica Bank ενώ το 2004 ανέλαβε τη διαχείριση της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγορών και Επενδυτικής Τραπεζικής έως και το 2006 όπου και εξελέγη Πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων της Attica Bank. Από το 2008 έως και σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  της Τράπεζας, καθώς και μέλος των Διοικήσεων ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ. Είναι επίσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διατραπεζικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ, καθώς και μέλος του 3-μελούς Τριτοβάθμιου Διατραπεζικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Σταύρος Παπαγιαννόπουλος
«Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών του κολλεγίου Pierce Αθηνών ενώ κατέχει και τίτλο μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά από το University College London. Διαθέτει σχεδόν 40 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων ενώ έχει εργαστεί ως οικονομικός διευθυντής σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, κυρίως στη βιομηχανία.»

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Μπριλάκης
Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο (Διπλ. 1992) και το Columbia University της Νέας Υόρκης (MSc. 1995). Είναι μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors-IIA) και του Information Systems Audit & Control Association (ISACA), κάτοχος της επαγγελματικής πιστοποίησης CISA, ενώ από το 2014 εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού παραρτήματος του ISACA. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως εσωτερικός ελεγκτής (Sr. Audit Manager) στην Eurobank (2004-2016) και ως έμπειρος μηχανικός λογισμικού σε εταιρίες στην Ελλάδα (01Π) και τις Η.Π.Α. (Bell Communications Research, QWest Communications). Το Σεπτέμβριο του 2016 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank.
Ιωάννης Μαρμαγγιόλης
Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Middlesex. Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα με ειδίκευση στην εταιρική χρηματοδότηση. Έχει διατελέσει Επικεφαλής Πελατειακής Κάλυψης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων της Εμπορικής Τράπεζας και Σύμβουλος Διοίκησης της ALPHA BANK σε θέματα Wholesale Banking. Τον Σεπτέμβριο του 2016 επανεξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Γεώργιος Βλαχάκης
Διαθέτει 35 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα τόσο στην Ελλάδα (Εμπορική Τράπεζα, Citibank) όσο και στο εξωτερικό (Citibank UK) με ειδίκευση στη λιανική τραπεζική και στο private banking.
Aπό τον Ιούνιο  του 2016 εκλέγεται μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Αττικής. Κατά την περίοδο 2001-2012 υπήρξε στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας, και διετέλεσε επικεφαλής της Λιανικής Τραπεζικής,υπεύθυνος των Δικτύων Διανομης, και του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Τράπεζας ενώ συμμετείχε και ως μέλος στα διοικητικά συμβούλια θυγατρικών εταιρειών της Εμπορικής. Ξεκίνησε τη καριέρα του στο DINERS CLUB ΕΛΛΑΔΟΣ το 1978, ενώ από το 1984 έως το 2001 εργάστηκε για την CITIBANK ΕΛΛΑΔΟΣ, το μεγαλύτερο διάστημα σαν Financial Controller (CFΟ), αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και σημαντικούς περιφερειακούς ρόλους.
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Stirling της Μεγάλης Βρετανίας.
Γεώργιος Παναγιώτου
Σπούδασε οικονομικά, στατιστική και οικονομετρία στα πανεπιστήμια Exeter (BA) και Southampton (MSc) της Αγγλίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το MIT Sloan School of Management. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τραπεζικό-επενδυτικό τομέα (Chase Manhattan Bank, Ιονική Τράπεζα, Eurobank Private Bank, Ελληνική Τράπεζα, Alpha Trust). Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και μέλος ΔΣ σε ιδιωτικές εταιρείες, Πρόεδρος στην Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. και εκτελεστικό μέλος ΔΣ στην ΕΤΑΔ A.E., ενώ από το 1996 έως 1998 διετέλεσε Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στην Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. Τον Σεπτέμβριο του 2016 επανεξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3723/2008)
Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου
Είναι πτυχιούχος χημικός- μηχανικός απόφοιτος του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με άριστα στην Τραπεζική από το ΕΑΠ. Διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον εγχώριο τραπεζικό τομέα . Εργάστηκε σε περιφερειακές και κεντρικές τραπεζικές εργασίες και κυρίως στην αξιολόγηση και δανειοδότηση ιδιωτών  και επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει επικεφαλής αξιολόγησης και ένταξης επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα και έχει διδάξει σε πλήθος σεμιναρίων .

Επιτροπές Δ.Σ. και Τράπεζας

Επιτροπή Ελέγχου

Η Ε.Ε. απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζα, ένα εκ των οποίων είναι και ανεξάρτητο. Τα Μέλη της Ε.Ε. ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των Μετόχων. H θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι τριετής. Η ανανέωση της θητείας ή η τροποποίηση της σύνθεσης της Ε.Ε. γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γ.Σ. της Τράπεζας. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους της Ε.Ε., η συμπλήρωση της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, η οποία υποβάλλεται στην επόμενη Γ.Σ. των μετόχων για έγκριση. Η Γ.Σ. ορίζει επίσης τον Πρόεδρο της Ε.Ε.. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεμάτων που απασχολούν την Ε.Ε, ενώ παράλληλα η Ε.Ε, ως σύνολο, πρέπει να διαθέτει την κατάρτιση και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της, περιλαμβανομένης της γνώσης για το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας της Τράπεζας και για τα συστήματα πληροφορικής.

Η Επιτροπή μεταξύ άλλων παρακολουθεί, αξιολογεί και υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση, της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Σ.Ε.Ε. τόσο σε επίπεδο Τράπεζας όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

Διασφαλίζει την ανεξαρτησία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (σήμερα άρθρο 12 Ν.3148/2003) των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των δημοσιευμένων ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.

Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Δ.Σ., Διοίκησης, Εσωτερικού Ελέγχου και Εξωτερικών ή Ορκωτών Ελεγκτών και της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών.

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο (3723/2008, Ν.4261/2014, και την ΠΔ/ΤΕ 2650/19.01.2012) και αφορά στο πιστωτικό ίδρυμα και στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη κατ' ελάχιστον και ο Πρόεδρός της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της Επιτροπής για οποιαδήποτε αιτία, αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Αποδοχών μεταξύ άλλων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, την πολιτική αποδοχών του Προσωπικού της Τραπέζης και του Ομίλου, καθώς και τις αποδοχές κατόχων συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. φέρει την ευθύνη της αξιολόγησης της επάρκειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ.

Η Επιτροπή απαρτίζεται, κατ’ ελάχιστον, από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων κατ’ ελάχιστον ο Πρόεδρός της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στην Επιτροπή δύναται να συμμετέχει ως συμβουλευτικό μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου ο εκάστοτε εκπρόσωπος του βασικού μετόχου της Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, όπως επίσης και ο ακριβής αριθμός των μελών της.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται:

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της εφαρμογής της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών του.

Η περιγραφή των επιμέρους δεξιοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Δ.Σ. και η εκτίμηση του χρόνου που πρέπει να αφιερώνεται στην αντίστοιχη θέση.

Η περιοδική και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αξιολόγηση:

της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Δ.Σ. και η υποβολή συστάσεων προς αυτό σχετικά με τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιμες.

του συνδυασμού της ευρύτητας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας ανά αντικείμενο των μελών του Δ.Σ. σε ατομικό

και συλλογικό επίπεδο και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο Δ.Σ..

Η επικύρωση του διορισμού των ανώτερων διοικητικών στελεχών, με εξαίρεση των επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης που ορίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου και του επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων που ορίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, σε συνέχεια διαβούλευσης με την Επιτροπή.

Η αξιολόγηση υφιστάμενων ή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων μελών του Δ.Σ. με αυτά της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγών μελών του Δ.Σ. με τον Όμιλο, και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς το Δ.Σ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Τράπεζας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας υποστηρίζει το Δ.Σ. αναφορικά με την εκπόνηση και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται:

Η εισήγηση για τον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων της Τράπεζας και τη χάραξη της μεσομακροπρόθεσμης στρατηγικής αυτής, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις και τους στόχους που έχουν τεθεί από το Δ.Σ..

Η κατάρτιση και εισήγηση στο Δ.Σ. του επιχειρηματικού πλάνου της Τράπεζας και του ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού πλάνου του ετήσιου προϋπολογισμού της Τράπεζας, σε τριμηνιαία βάση.

Η αναθεώρηση των βασικών στόχων και η επανεξέταση των σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων πριν την υποβολή τους για έγκριση στο Δ.Σ., εντός του πλαισίου κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρακολούθηση της στρατηγικής της Τράπεζας, ενημέρωση για τους κύριους δείκτες απόδοσης που σχετίζονται ή επηρεάζουν αυτήν, και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για τυχόν διορθωτικές ενέργειες.

Η αξιολόγηση προτάσεων για το μετασχηματισμό του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας.(στρατηγικές συνεργασίες, εξαγορές ή πωλήσεις, αυξήσεις κεφαλαίων κλπ.)

Η ενημέρωση και εποπτεία των στρατηγικών έργων της Τράπεζας που προβλέπονται από το επιχειρηματικό της πλάνο, ή απαιτούνται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η χάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών της πολιτικής επικοινωνίας της Τράπεζας.

Η εποπτεία της επικοινωνίας με τους αναλυτές και τους θεσμικούς επενδυτές, της γενικότερης προβολής της Τράπεζας προς το κοινό (επενδυτές, πελάτες, κ.λπ.) και η ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων με αυτό.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των κινδύνων που αναλαμβάνει μέσω της δραστηριότητάς του ο Όμιλος.

Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αποτελείται κατ’ ελάχιστο από 3 (τρία) και κατά μέγιστο από 4 (τέσσερα) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κινδύνων, εκ των οποίων 1 (ένα) ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής. Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή μεταξύ άλλων επιβλέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κατάλληλου πλαισίου ανάληψης κινδύνων, που να περιλαμβάνει συγκεκριμένα όρια ανοχής ανάληψης κινδύνων και εισηγείται σε ετήσια βάση στο Δ.Σ. το πλαίσιο ανάληψης κινδύνων για εκτενή συζήτηση και έγκριση, καθώς και την αξιολόγηση της καταλληλόλητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Προβλέπει για τη διενέργεια τουλάχιστον ετήσιων προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσης (stress tests) για τους κινδύνους αγοράς, πιστωτικό και ρευστότητας, και ανάλογων τεχνικών για το λειτουργικό κίνδυνο.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί και διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας για την υλοποίηση της στρατηγικής, του επιχειρηματικού πλάνου και του προϋπολογισμού, όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. Αποτελείται από 9 (εννέα) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων στο επίπεδο Τράπεζας και των Μονάδων, εξετάζει τις αποκλίσεις, αποφασίζει διορθωτικές κινήσεις και παρέχει οδηγίες στις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανογραμματικές δομές. Επιπροσθέτως, εξειδικεύει την υλοποίηση της στρατηγικής, με το συντονισμό των δράσεων των Μονάδων της Τράπεζας και αποφασίζει την πολιτική ανάπτυξης του δικτύου και του Ομίλου.

Επιτροπή Διαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού (ALCo)

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO) αποτελείται από τουλάχιστον 3 (τρία) κύρια μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας και ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της καθώς και από συμβουλευτικά μέλη. Τα κύρια μέλη δύναται να είναι είτε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε στελέχη της Τράπεζας. 

Διαμορφώνει την πολιτική της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου σε θέματα διάρθρωσης, τιμολόγησης και διαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Επιπλέον, παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και τις βασικές επιχειρησιακές παραδοχές βάσει των οποίων διαμορφώνει η Τράπεζα την εκάστοτε πολιτική της.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO) αποφασίζει το πλαίσιο ανάληψης και αντιστάθμισης των κινδύνων ρευστότητας και επιτοκίων με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και διαμορφώνει την ευρύτερη πολιτική επιτοκίων της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου.

Καθορίζει και εποπτεύει την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικής τιμολόγησης των διαθεσίμων της Τράπεζας και θεσπίζει την πολιτική εσωτερικής τιμολόγησης μεταξύ καταθετικών/χορηγητικών μονάδων και εγκρίνει το πρόγραμμα αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών (liquidity contingency plan) και μεριμνά για τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης των διαθεσίμων της Τράπεζας.

Επίσης, εγκρίνει το πρόγραμμα ασκήσεων προσομοίωσης (stress test) και εξετάζει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή σεναρίων για ακραίες μεταβολές στις αγορές κεφαλαίων και αξιολογεί και εγκρίνει την κυκλοφορία νέων καταθετικών ή δανειακών προιόντων καθώς και την επέκταση της Τράπεζας σε νέα προιόντα ή υπηρεσίες που συνάδουν με τον στρατηγικό σχεδιασμό της.

Δημοφιλή Νέα