Καταναλωτικά Προϊόντα

Μια ολοκληρωμένη σειρά δανείων για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για συγκέντρωση οφειλών.

Ανοιχτό Δάνειο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Aπό €1.500.

 • Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο: 9,75% (ΣΕΠΠΕ: 11,36% - για ποσό €10.000, ετήσια συνδρομή €60 και 12 ισόποσες, ως προς το κεφάλαιο, δόσεις αποπληρωμής) - πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%.

 • Ελάχιστη Καταβολή

  1,7% επί του χρεωστικού υπολοίπου (ελάχιστο €30).

 • Ετήσια Συνδρομή

  €60.

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Κυμαινόμενου Επιτοκίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Aπό €1.500.

 • Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο: 8% (ΣΕΠΠΕ: 9,84% - για ποσό €10.000, έξοδα δανείου €120 και εξόφληση σε 3 έτη) - πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%.

 • Περίοδος Αποπληρωμής

  12 - 108 μήνες.

 • Συχνότητα Αποπληρωμής

  Mηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Attica Δάνειο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Τι είναι το Attica Δάνειο Ενεργειακών Επιθεωρητών;

Ειδικά σχεδιασμένο για τους πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μέλη ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, το νέο καταναλωτικό δάνειο Attica Δάνειο Ενεργειακών Επιθεωρητών, προσφέρεται για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων και μονιμότερων αναγκών, όπως εξοπλισμός γραφείου, αγορά ειδικών μηχανημάτων μέτρησης, αγορά λογισμικού κ.ο.κ..

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Από €1.500 - €20.000.

 • Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (Β.Ε.Κ.Π.) με αρνητικό περιθώριο 0,25% ήτοι σήμερα τελικό επιτόκιο 8,00% (πλέον εισφ. Ν128/75, σήμερα 0,6%).

 • Διάρκεια

  Η διάρκεια αποπληρωμής είναι έως και 60 μήνες.

 • Εξόφληση

  Με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.