Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

 

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

  • Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έτους 2020.

 Τετάρτη, 05 Μαΐου 2021

  • Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Έτους 2020.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2021 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2021.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου έτους 2021.

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021

  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2021 και δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου έτους 2021.

 Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2021 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2021.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Εννεαμήνου έτους 2021.

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

 

ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis» καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (‘ΜΕΑ’) της Τράπεζας κατά την 31.12.2020.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής και την πώληση άνω του 50% των Mezzanine και Junior notes, η Τράπεζα θα δύναται να προβεί, κατόπιν έγκρισης της εποπτικής αρχής, σε από - αναγνώριση (de-recognition) του εν λόγω χαρτοφυλακίου, η οποία θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω θωράκιση και εξυγίανση του ισολογισμού της.

Με τη συναλλαγή «Ωμέγα» ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 συνολικού ύψους περί τα €3δισ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών «Ωμέγα» και Astir 1 και 2 (Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις της 18/12/2020) και μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την εποπτική αρχή, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα θα ανέρχονται σε μόλις €8 εκατ., ενώ η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη ΜΕΑ, σε pro forma επίπεδο, λιγότερο του 1%, ήτοι μικρότερο του ευρωπαϊκού μ.ο.

Τέλος, η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκετά άνω του ελάχιστου εποπτικού ορίου, που θα επιτρέψουν τη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, και μεταξύ άλλων ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων, προτίθεται να εντάξει την ανωτέρω τιτλοποίηση στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) τιτλοποιημένων δανείων, «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα αυτό, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) σε pro forma επίπεδο εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

 

ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

 

Η Attica Bank σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) συμμετέχει στο  Πρόγραμμα ESIF ERDF Greece GF  για την παροχή εγγυημένων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Το πρόγραμμα ESIF ERDF Greece GF έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην επιχειρηματική ανάκαμψη και την αντιστάθμιση των επιβλαβών οικονομικών επιπτώσεων που έχει η πανδημία COVID-19 στις ΜΜΕ της χώρας, οι οποίες θα μπορούν να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια και τις μειωμένες εξασφαλίσεις ανάλογα με το επενδυτικό τους σχέδιο ή τις ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης.

 

Με τη συμμετοχή της Attica Bank στο Πρόγραμμα ESIF ERDF Greece GF σηματοδοτείται η έναρξη μιας στενής σχέσης συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF). Στόχος της Τράπεζας μέσω του νέου αυτού Προγράμματος είναι η παροχή νέων χρηματοδοτήσεων ύψους έως 70 εκ. ευρώ.

Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής κ. Μιχάλης Ορφανάκος δήλωσε τα εξής: «Η Attica Bank εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας ESIF ERDF παρέχοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας ένα επιπλέον εργαλείο ρευστότητας στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν. Μέσω της νέας αυτής συνεργασίας, αφενός υλοποιούμε τη στρατηγική επιλογή της Τράπεζας για ενίσχυση των ΜΜΕ επιχειρήσεων, αφετέρου συνδράμουμε στην ευρύτερη προσπάθεια των ελληνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών φορέων να υποστηρίξουν την επιχειρηματική ανάπτυξη της επόμενης μέρας».

 Οι αιτήσεις δανειοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ependyseis.gr/mis, οι δε υποβολές ξεκίνησαν στις 23/04/2021.

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε  ένα από τα Καταστήματα του δικτύου της Attica Bank, στο τηλεφωνικό κέντρο στα 210-3669000 και στο https://www.atticabank.gr/el/companies/development-programs/tameio-eggyodosias-ependyseon-esif-erdf-guarantee-fund

  

ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα