Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Attica Bank - Ανακοίνωση της 30/08/2013

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 30.8.2013

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, κατά τη συνεδρίασή του στις 30.8.2013, απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω μετατροπής τμήματος ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε στα πλαίσια της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας, έπειτα από τις αποφάσεις της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18-02-2013 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών.

Ειδικότερα, η μετατροπή λαμβάνει χώρα καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26.12 του Προγράμματος έκδοσης του εν λόγω ομολογιακού δανείου (υποχρεωτική μετατροπή λόγω έκτακτης ανάγκης κεφαλαίου).

Συνεπεία της μετατροπής τμήματος ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 99.999.999,90 ευρώ ενώ ο αριθμός των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας αυξάνεται κατά 333.333.333 ανερχόμενος συνολικά σε 1.033.006.393 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη. Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας θα ανέλθει σε 1.033.006.393.

Οι νέες μετοχές που προκύπτουν από την μετατροπή θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση μετά την έγκριση του Δ.Σ. του Χ.Α. Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε αμέσως επόμενη συνεδρίασή του θα προβεί στην πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου του προερχόμενου εκ της μετατροπής των ομολογιών κατά τα ως άνω και στην προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας στα τηλ. 210 3669261, 210 3669271, 210 3669266, κα Αγγελική Ντούσκου, κος Στέφανος Μπαϊρακτάρης.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα