Ενημέρωση των μετόχων της Attica Bank για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή Ελληνική Νομοθεσία

Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ