Νέα Επιτόκια Καταθέσεων και Χορηγήσεων

Μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα Αττικής αναδιαρθρώνει τα επιτόκια των καταθέσεων και των χορηγήσεων.

Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (Ισχύουν από 16/12/2002)
Στα επιτόκια των καταθέσεων επήλθε μια σταθμική μείωση κατά 0,25 της μονάδος.

Συγκεκριμένα:

Ταμιευτήριο, κλιμακούμενο επιτόκιο:
Από 0,01 έως 300 € 0%
Από 300,01 έως 5.000 € 1,50%
Από 5.000,01 έως 50.000 € 1,75%
Από 50.000,01 έως 100.000 € 2,00%
Από 100.000 € και άνω 2,50%
Το επιτόκιο εφαρμόζεται για όλο το ποσό
Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου: 1,75%
Προνομιακός Τρεχούμενος Αυξημένου Επιτοκίου:
- Για κατάθεση με μέσο υπόλοιπο 5.000€, επιτόκιο 1,50%
- Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από 5.000,01 έως 50.000€, επιτόκιο 2,00%
- Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από 50.000,01 έως 100.000€, επιτόκιο 2,25%
- Για το τμήμα μέσου υπολοίπου άνω των 100.000€, επιτόκιο 3,25%
Τρεχούμενος: 0,75%
Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου: έως 2,80%
Προθεσμίας: έως 3,20% διαπραγματεύσιμο
EARLY PROFIT, προθεσμίας με προκαταβολή τόκων έως 3,10%
MONTHLY PROFIT, προθεσμίας με μηνιαία καταβολή τόκων έως 3,00%
MULTI PROFIT, συνδυασμός 2μηνης και 24μηνης προθεσμιακής κατάθεσης με αποδόσεις έως 6,25% και 3,10% αντίστοιχα
CHOICE PROFIT, συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης και αμοιβαίων κεφαλαίων, με απόδοση προθεσμίας έως 11%
REPOS: διαπραγματεύσιμο

Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Τα νέα επιτόκια χορηγήσεων είναι τα εξής:

Από 16/12/2002:
Ελάχιστο Επιτόκιο Μακροπροθέσμων Δανείων (Ε.Ε.Δ): 6,50% (από 6,75%)
Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων (Π.Ε.Β.Χ): 6,50% (από 6,75%)
Ελάχιστο Επιτόκιο Χορηγήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης: 8,50% (από 9,00%)
(- Τα επιτόκια προσαυξάνονται με Εισφορά Ν. 128/75)

Από 27/12/2002 :
Στεγαστικά Δάνεια
- Σταθερό α’ έτος : 3,50% (από 3,75%)
- Κυμαινόμενο: 5,65% (από 5,90%)
- Σταθερό για 3 χρόνια: 6,00% (από 6,50%)
Δάνεια Επαγγελματικής Στέγης: 7,00% (από 7,50%)
Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης: 9,00% (από 9,50%)
AUTO (αγορά αυτοκινήτου): 8,50% (από 9,00%)
Προσωπικά Δάνεια σε υπαλλήλους και συνταξιούχους Δημοσίου που τηρούν λογαριασμό μισθοδοσίας: 9,00% (από 9,50%)
ΤΕΧΝΟΔΑΝΕΙΟ: 8,00%, για τα μέλη ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ (από 8,50%)
Ελεύθερο Ανοικτό Δάνειο (00710): 11,50% (από 11,90%)
Ελεύθερο Ανοικτό Δάνειο (01721): 12,50% (από 12,90%)
Προσωπικό Δάνειο σταθερών δόσεων (01210): 11,50% (από 12,00%)
Express Προσωπικό Δάνειο (01211): 12,50% (από 13,00%)
Attica Open 2003: 7,50% σταθερό για 6 μήνες και 11,50% τους υπόλοιπους μήνες
(από 7,50% σταθερό για 6 μήνες και 11,90% τους υπόλοιπους μήνες)
(- Τα επιτόκια προσαυξάνονται με Εισφορά Ν. 128/75)

Επίσης, από 12/01/2003:
Πιστωτικές Κάρτες
- ATTICA CARD VISA (CLASSIC και GOLD): 15,50% (από 15,80%)
-TECHNOCARD VISA(CLASSIC και GOLD) : 10,00%, για τα μέλη ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ (από 10,50%)
-ATTICA CARD ELECTRON VISA: 15,50% (από 15,80%)
-ΜΙLITARY CLUB VISA: 15,50% (από 15,80%)
(- Τα επιτόκια προσαυξάνονται με Εισφορά Ν. 128/75)