Αναπροσαρμογή επιτοκίων Καταθέσεων-Χορηγήσεων

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι τα επιτόκια καταθέσεων και ορισμένων βασικών κατηγοριών χορηγήσεων, από 18/6/2007 διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

 • —Ταμιευτήριο, κλιμακούμενο επιτόκιο:
  • Από €0,01 έως €5000 1,00%
  • Από €5.000,01 έως €10.000 1,30%
  • Από €10.000,01 έως €50.000 1,50%
  • Από €50.000,01 έως €150.000 1,75%
  • Από €150.000,01 έως €300.000 2,25%
  • Από €300.000,01 και άνω 3,25%
   Το επιτόκιο εφαρμόζεται για όλο το ποσό
 • —Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου: 1,50%
 • —Προνομιακός Τρεχούμενος Αυξημένου Επιτοκίου:
  • Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από €5.000,01 έως €10.000, επιτόκιο 1,50%
  • Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από €10.000,01 έως €50.000,επιτόκιο 2,10%
  • Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από €50.000,01 έως €150.000, επιτόκιο 2,75%
  • Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από €150.000,01 έως €600.000, επιτόκιο 3,75%
  • Για το τμήμα του μέσου υπολοίπου άνω των €600.000,01, επιτόκιο 3,50%
 • —Τρεχούμενος: 0,50%
 • —Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου: έως 3,00% αναλόγως ποσού
 • —Προθεσμίας: έως 4,50% διαπραγματεύσιμο, αναλόγως ποσού και διάρκειας
 • —EARLY PROFIT, προθεσμίας με προκαταβολή τόκων έως 4,45%, αναλόγως ποσού και διάρκειας
 • —MONTHLY PROFIT, προθεσμίας με μηνιαία καταβολή τόκων έως 4,70%, αναλόγως ποσού και διάρκειας
 • —MULTI PROFIT, συνδυασμός μηνιαίας και 3μηνης προθεσμι­ακής κατάθεσης με απόδοση έως 4,20% και 4,00% αντίστοιχα. Επίσης συνδυασμός 2μηνης με 6μηνη ή 12μηνη ή 24μηνη προθεσμιακή κατάθεση με αποδόσεις έως 4,30% και 4,60% αντίστοιχα
 • —REPOS: διαπραγματεύσιμο

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (Β.Ε.Σ.Δ): 6,35%

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

 • — Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσμων Χορηγήσεων (Π.Ε.Β.Χ.) 7,75%
 • — Ελάχιστο Επιτόκιο Χορηγήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης (Ε.Ε.Χ.) 9,70%
 • — Ελάχιστο Επιτόκιο Μακροπροθέσμων Δανείων (Ε.Ε.Δ.) 7,45%
 • — Βασικό Επιτόκιο Factoring (Β.Ε.F.) 7,75%
 • — Ελάχιστο Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης 7,20%
 • — Βασικό Επιτόκιο Margin Account, 7,45%
 • — Attica Card Visa 16,65% (από 12/7/2007)
 • — Attica Technocard Visa, 9,90% (από 12/7/2007)

(Τα επιτόκια χορηγήσεων προσαυξάνονται με την εισφορά Ν.128/75)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.