Αναπροσαρμογή επιτοκίων καταθέσεων και καταθετικών προϊόντων της Attica Bank

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι αναπροσαρμόζει από 15/07/2013 τα επιτόκια στα καταθετικά προϊόντα "EARLY PROFIT", "ATTICA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ", "MONTHLY PROFIT", "ATTICA PLUS", "MULTI PROFIT". Επίσης από 15/07/2013 αναπροσαρμόζεται το Βασικό Επιτόκιο Καταθέσεων της Τράπεζας σε 0,25%.

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι αναπροσαρμόζει από 15/09/2013 τα επιτόκια καταθέσεων στα προϊόντα:
1. "ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ" σε 1,00%
2. "ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α." σε 1,10% 3. "ATTICA ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ" σε 4,00% για το τμήμα για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από 0 έως €5.000 και σε 1% για το τμήμα για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα μεγαλύτερα των €5.000.
4. "ATTICA ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α." σε 4,10% για το τμήμα για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από 0 έως €5.000 και σε 1,10% για το τμήμα για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα μεγαλύτερα των €5.000.
Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα Attica Bank, στο site www.atticabank.gr ή στα τηλέφωνα 210 3669000 και 801 11 500 900.


 

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ