Νέο Προϊόν "Attica Στήριξη Νέων Μηχανικών"

Η Attica Bank, προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες και προνόμια ειδικά στους νέους Μηχανικούς - μέλη του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μέσω του προγράμματος «Attica Στήριξη Νέων Μηχανικών».
Τα προϊόντα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Attica Στήριξη Νέων Μηχανικών» προσφέρονται με ειδικούς όρους συνεργασίας, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες των νέων μηχανικών στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Το «Attica Στήριξη Νέων Μηχανικών» απευθύνεται στους μηχανικούς οι οποίοι έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στα μητρώα του Τ.Ε.Ε - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.
Μέσω του προγράμματος, παρέχεται το προεγκεκριμένο ποσό των €10.000 το οποίο είναι διαθέσιμο με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους.

α) Πιστωτική Κάρτα TECHNOCARD MASTERCARD, με μέγιστο πιστωτικό όριο €3.000*

 • Επιτόκιο 7,75% (πλέον εισφ. Ν.128/75) για τα 5 πρώτα έτη.
 • Δωρεάν Έξοδα Διαχείρισης ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Όριο Υπερανάληψης (Overdraft), με μέγιστο πιστωτικό όριο €2.000*

 • Με κυμαινόμενο επιτόκιο9,25%.

*Σημείωση: ο συνδυασμός των παραπάνω πιστωτικών ορίων δεν μπορεί να υπερβεί τα €5000.

Εναλλακτικά και εφόσον ο δικαιούχος των παραπάνω προβλέψεων δεν επιθυμεί χρηματοδότηση μέσω δανείων ανακυκλούμενης πίστωσης είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με το Προεγκεκριμένο Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Κυμαινόμενου Επιτοκίου:

 • Επιτόκιο κυμαινόμενο: 7% (πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%).
 • Μέγιστο ποσό χορήγησης: έως €5.000
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 12 μήνες.
 • Αποπληρωμή: 12 - 84 μήνες.
 • Συχνότητα αποπληρωμής: μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

β) Προεγκεκριμένο Τοκοχρεωλυτικό Επαγγελματικό Δάνειο Κυμαινόμενου Επιτοκίου :

 • Επιτόκιο κυμαινόμενο: 7% (πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%).
 • Μέγιστο ποσό χορήγησης: έως €5.000**
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 12 μήνες.
 • Αποπληρωμή: 12 - 84 μήνες.
 • Συχνότητα αποπληρωμής: μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Επιπλέον Παροχές:

 • Δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα ασφάλισης επαγγελματικής στέγης, εξοπλισμού, αστικής ευθύνης και ατυχήματος με χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο (€256/έτος).
 • Ειδικοί Λογαριασμοί Καταθέσεων (Ταμιευτηρίου, Προνομιακού Τρεχούμενου, Εντόκου Όψεως) με επιτόκιο αυξημένο κατά 0,25 μονάδες από τα ισχύοντα επιτόκια.
 • Δωρεάν συναλλαγές μέσω e-banking.
 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) με πάγιες εντολές.
 • Εξόφληση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ με πάγιες εντολές καθώς και πληρωμή οφειλών ΙΚΑ, ΦΠΑ.

** Δυνατότητα επέκτασης του πιστωτικού ορίου σε €20.000 με την παροχή εγγυήσεων. Ήτοι μέγιστο ύψος προέγκρισης €10.000 και μέγιστο ύψος χρηματοδότησης με την παροχή εγγυήσεων €20.000.

Αναλυτική ενημέρωση για το «Attica Στήριξη Νέων Μηχανικών» παρέχεται από όλα τα καταστήματα της Attica Bank, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-00008 και 210–3669000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ