Ανακοίνωση της 30/12/2015

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑYΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΦΕΞΗΣ Η «ΑΥΞΗΣΗ»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «η Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έως του ποσού των 748.735.498,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) με την έκδοση 2.495.784.996 νέων, κοινών μετοχών σε αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή  και τιμή διάθεσης  0,30 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.11.2015 και επικυρώθηκε με την από 22.11.2015 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, καλύφθηκε κατά 90,954%. 
Ειδικότερα, σε συνεδρίασή του την 30η Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διαπίστωσε ότι η Αύξηση καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ήτοι κατά 681.007.809,90 ευρώ, με την έκδοση 2.270.026.033 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και ενέκρινε την κατανομή και διάθεση των νέων μετοχών. Η ως άνω μερική κάλυψη πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως :
Α. Δικαίωμα Προτίμησης-Δικαίωμα Απασχολουμένων-Δικαίωμα Προεγγραφής
(i) αύξηση κατά ποσό 406.977.623,70 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης (ήτοι ποσοστό 54,355% της Αύξησης).
(ii) αύξηση κατά ποσό 133.180,80 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν το Δικαίωμα Απασχολουμένων (ήτοι ποσοστό 0,018% της Αύξησης).
(iii) αύξηση κατά ποσό 7.597.604,70 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προεγγραφής (ήτοι ποσοστό 1,015% της Αύξησης).
Β. Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές
(i) αύξηση κατά το ποσό 266.299.400,70 ευρώ στα πλαίσια της κάλυψης από τη «Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές», βάσει των αιτήσεων επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων νέων μετοχών (ήτοι ποσοστό 35,567% της Αύξησης).
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή  του στις 30 Δεκεμβρίου 2015, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατόπιν της μερικής κάλυψης  αυτής. 
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε  802.006.018,10 ευρώ διαιρούμενο σε 2.339.353.394 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 2.339.353.394.

Η αύξηση αυτή ύστερα από ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος εντάσσεται στο υπ’ αριθμόν 2.1.2. ενδεχόμενο της ολοκλήρωσης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο κεφάλαιο 4.1.6. του Ενημερωτικού Δελτίου της ΑΜΚ. 
Μετά την λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Τράπεζας, οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τους επενδυτές για την συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Τέλος, προς επεξήγηση του τρόπου παρουσίασης των ποσών που καταγράφονται στις σχετικές με την κάλυψη της ΑΜΚ ανακοινώσεις της Τράπεζας της 11.12.2015 και της 18.12.2015, διευκρινίζεται ότι στην μεν πρώτη ανακοίνωση η παρουσίαση έγινε βάσει διάκρισης μεταξύ: α) ποσών σε μετρητά (περιλαμβάνονται ποσά που καταβλήθηκαν στα πλαίσια της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης, απασχολουμένων, προεγγραφής και της συμμετοχής στη διαδικασία διάθεσης σε λοιπούς επενδυτές) και β) δεσμευτικές προσφορές.  Στην δε ανακοίνωση της 18.12.2015 η παρουσίαση των αντληθέντων ποσών, τα οποία αφορούν στο σύνολό τους σε καταβολές σε μετρητά, γίνεται με βάση τον τρόπο συμμετοχής στην ΑΜΚ ήτοι: α) ποσό που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, δικαιώματος απασχολουμένων και δικαιώματος προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές στην ΑΜΚ και β) ποσό που αφορά στην κάλυψη αδιάθετων μετοχών που κατανέμονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία