Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

20/01/2016 - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι την 19/01/2016, o κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, προέβη σε συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας, αγοράζοντας 15.000 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.490 ευρώ.

                                          ATTICA BANK ΑNΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα