20/01/2016 - Γνωστοποίηση απόκτησης σημαντικής συμμετοχής, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑIΡΕΙΑ  (εφεξής η «Τράπεζα»), σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 3556/2007, την Απόφαση 1/434/3.7.2007, καθώς και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 20.1.2016 σχετικής γνωστοποίησης του ΤΑΛΠΙΤ-ΑΤ, ενημερώνει ότι συνεπεία της συμμετοχής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει  διαμορφώνεται σε 7,908%, το οποίο αντιστοιχεί σε 185.000.418 δικαιώματα ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, έναντι ποσοστού 0,000603% που κατείχε πριν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό του ΤΑΛΠΙΤ-ΑΤ ανήλθε στο 7,908% είναι η 18.1.2016, οπότε και οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
                                   

                                              ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ