27/01/2016 - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι:


•    Στις  27/1/2016, ο κ. Βασίλειος Μάρκος, Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής της Τράπεζας Attica Bancassurance Agency, προέβη σε αγορά 5.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας, συνολικής αξίας 716,82 ευρώ.

•    Στις 26/1/2016, ο κ. Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής της Τράπεζας Attica Finance ΑΕΠΕΥ, προέβη σε αγορά 10.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας,  συνολικής αξίας 1.490 ευρώ.

                                           

                                           ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ