Ανακοίνωση της 31/03/2016 - Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016:


Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2015 και δημοσίευση των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων (ατομικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2015 που συνετάγησαν βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015.


Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016: Ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά  Αποτελέσματα χρήσης 2015.


Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.


Το Δ.Σ. της Τράπεζας  θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος επί των κοινών μετοχών για τη χρήση του 2015.
Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, εφόσον προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

                                           ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ