Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση Κράτους - Μέλους Καταγωγής της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» άρθρο 3, παρ.1, περίπτωση (η), υποπερίπτωση (δδ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4374/2016, ανακοινώνει ότι κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.
Η ανωτέρω γνωστοποίηση έχει κοινοποιηθεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια εποπτική αρχή.

                                    ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα