Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Μεγέθη και Αποτελέσματα 9μήνου 2002

Η σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων και των οργανικών εσόδων από τραπεζικές εργασίες χαρακτηρίζουν την πορεία της Τράπεζας Αττικής κατά το 9μηνο του 2002.

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας ανήλθαν σε 1047,5 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 29,1% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου του 2001. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των χρηματοδοτήσεων Καταναλωτικής Πίστης κατά 47% και των Στεγαστικών δανείων κατά 138%.

2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Οι συνολικές υποχρεώσεις προς πελάτες (καταθέσεις και Repos) διαμορφώθηκαν σε 1554,8 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 2,5% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου 2002. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1071,8 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 36,4% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου του 2001. Οι συμφωνίες Repos μειώθηκαν από 731,6 εκατ. Ευρώ στις 30/9/2001 σε 483 εκατ. Ευρώ στις 30/9/2002, λόγω της φορολόγησης των Repos αλλά και της πολιτικής της Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας και μείωση του μέσου κόστους άντλησης κεφαλαίων.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εξέλιξη στα οργανικά έσοδα της Τράπεζας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική δεδομένου ότι:

  • Οι τόκοι από χρηματοδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 18% και το σύνολο των καθαρών τόκων αυξήθηκε κατά 16,3%
  • Οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 24,2%
  • Το σύνολο των οργανικών εσόδων, εκτός από τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αυξήθηκαν κατά 19,6%

Η αρνητική συγκυρία στις κεφαλαιαγορές είχε ως συνέπεια τη σημαντική μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις, διαμορφώνοντας σε χαμηλότερο επίπεδο το αποτέλεσμα του 9μήνου. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα χρήσης της Τράπεζας, προ αποσβέσεων και προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 20,7 εκατ. Ευρώ και εμφανίζουν μείωση κατά 15,5% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου του 2001. Τα κέρδη της Τράπεζας (προ φόρων) το 9μηνο 2002 ανήλθαν σε 10,5 εκατ. Ευρώ και εμφανίζουν μείωση 34,7% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου του 2001. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. Ευρώ και εμφανίζουν μείωση 30,9% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου του 2001.Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα