Τράπεζα Αττικής : Μεγέθη & Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2003

Η συνέχιση της σημαντικής αύξησης των μεγεθών και η αύξηση των κερδών χαρακτήρισαν την πορεία της Τράπεζας Αττικής κατά το α' 3μηνο 2003.

1) Αποτελέσματα
Τα κέρδη της Τράπεζας προ αποσβέσεων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 10.348,2 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 14,8% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2002.
Οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 9,6%.
Οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 30,1%.
Το σύνολο των οργανικών εσόδων αυξήθηκε κατά 20,8%.
Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 59,4% λόγω των σημαντικών επενδύσεων κυρίως σε μηχανογραφικό εξοπλισμό.
Τα κέρδη (προ φόρων) α' 3μήνου 2003 διαμορφώθηκαν σε 6.341 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 6,1% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2003.

2) Χορηγήσεις
Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.192.447 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 29,5% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2002.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των χορηγήσεων καταναλωτικής πίστης κατά 40% και των στεγαστικών δανείων κατά 62%.

3) Καταθέσεις
Οι Καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.250.868 χιλ. ευρώ αυξημένες κατά 29% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2002.
Οι συμφωνίες Repos μειώθηκαν από 589.034 χιλ. ευρώ σε 235.794 χιλ. ευρώ λόγω της φορολόγησης των Repos αλλά και της στρατηγικής της Τράπεζας να μειώσει τα Reverse Repos και να ενισχύσει άλλες μορφές πηγών και χρήσεων βελτιώνοντας τη ρευστότητα και την κερδοφορία της.

4) Ίδια Κεφάλαια
Μετά την επιτυχή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω δημόσιας εγγραφής κατά 62.746 χιλ. ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 202.940 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 40,8% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2002.

5) Όμιλος Τράπεζας, Ενοποιημένα Αποτελέσματα.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα (προ φόρων) ανήλθαν σε 6.181,7 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 9% έναντι του αντίστοιχου α' 3μήνου 2002.
Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας (προ φόρων) ανήλθαν σε 6.259,7 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,5%.


6) Προοπτικές
Η Τράπεζα συνέχισε τη θετική της πορεία και κατά το α' 3μηνο 2003.
Η αύξηση κεφαλαίου κατά 62,7 εκατ. ευρώ, η οποία πιστοποιήθηκε στις 27/03/2003 αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα των επόμενων τριμήνων.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Διοίκηση της Τράπεζας ανέθεσε σε αναγνωρισμένη διεθνή εταιρία συμβούλων την ανάλυση των δυνατοτήτων της Τράπεζας και την επεξεργασία εναλλακτικών στρατηγικών για την περαιτέρω ανάδειξή της. Με βάση τις αναλύσεις της μελέτης αυτής, η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα χαράξουν την αναπτυξιακή στρατηγική της, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του συνόλου των μετόχων.
Ήδη προστέθηκε στη λειτουργία της Τράπεζας το 54ο κατάστημα στο Ρέθυμνο ενώ πολύ σύντομα θα λειτουργήσουν 3 νέα καταστήματα στην οδό Αχαρνών, στην οδό Ακαδημίας 54 και στην Κοζάνη. Επίσης η Τράπεζα ήδη ενεργοποιείται στο Factoring.
Στη διάρκεια του τρέχοντος β' 3μήνου 2003 εγκαθίστανται και νέες εφαρμογές του πελατοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος της Τράπεζας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και στην αναλογική μείωση του κόστους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' 3ΜΗΝΟΥ 2003
(σε χιλ. ευρώ) α'3μηνο 2003 α' 3μηνο 2002 %
       
ΤΡΑΠΕΖΑΣ      
Καθαρά έσοδα τόκων   14.415,5   13.158,3   9,6%  
Προμήθειες   7.486,4   5.754,9   30,1%  
Σύνολο Οργανικών εσόδων   23.936,8 19.816,8 20,8%
Κέρδη προ αποσβέσεων και προβλέψεων   10.348,2 9.014,1 14,8%
Αποσβέσεις   1.333,3 836,2 59,4%
Προβλέψεις   2.674,0 2.221,0 20,4%
Κέρδη (προ φόρων)   6.341,0 5.976,9 6,1%
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ        
Κέρδη (προ φόρων)   6.181,7   5.673,3   9,0%  
Κέρδη (μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας)   6.259,7   5.822,0   7,5%