Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2003

Την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2003, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Grand Ballroom» του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Αττικής. Κατά την ομιλία του προς τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης, αναφέρθηκε στη στρατηγική της Τράπεζας Αττικής κατά τη χρήση 2002, η οποία βασίστηκε κυρίως σε δύο άξονες: στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας και στην αναπτυξιακή πορεία τόσο της Τράπεζας όσο και του Ομίλου της με την προσφορά ενός πλήρους φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς όφελος των πελατών αλλά και της Τράπεζας. Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής ήταν η θετική πορεία της Τράπεζας, η αύξηση του μεριδίου της, κυρίως στις χρηματοδοτήσεις, και η αύξηση των εσόδων που αφορούν σε καθαρά τραπεζικές δραστηριότητες.

1) Αποτελέσματα
Τα κέρδη της Τράπεζας προ αποσβέσεων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 39,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 24,6%.
Οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 15,7% και οι καθαρές προμήθειες κατά 24,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Το σύνολο των οργανικών εσόδων αυξήθηκε κατά 21,1%.
Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 36,4%, λόγω των σημαντικών επενδύσεων της Τράπεζας κυρίως σε μηχανογραφικό εξοπλισμό.
Η Τράπεζα κατά την χρήση 2002 πραγματοποίησε προβλέψεις για ενδεχόμενες ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 16,9 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2001, δηλαδή προβλέψεις αυξημένες κατά 122,4%, ώστε να ανταποκριθεί στην προτροπή της Τράπεζας Ελλάδος προς το τραπεζικό σύστημα για αυξημένες προβλέψεις και να προσαρμοστεί έγκαιρα στις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Σημειώνουμε ότι οι σωρευτικές προβλέψεις 26 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.
Οι αυξημένες κατά 9,3 εκατ. ευρώ προβλέψεις και η έκτακτη δαπάνη 2 εκατ. ευρώ λόγω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου υπαλλήλων διαμόρφωσαν τα κέρδη χρήσης προ φόρων σε 18,1 εκατ. ευρώ έναντι 21,1 εκατ. ευρώ το 2001, μειωμένα κατά 14,2%.
Από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε κέρδη 7.989.539,15 ευρώ , να μεταφερθούν για διάθεση στην επόμενη χρήση.

2) Χορηγήσεις
Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.091,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 29,3% έναντι του 2001. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση 49,7% των χορηγήσεων καταναλωτικής πίστης και των στεγαστικών δανείων 133%. Η σημαντική αυτή αύξηση βελτίωσε, με προσωρινά στοιχεία, το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις χορηγήσεις από 1,2% σε 1,4%.

3) Καταθέσεις
Οι Καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.023,3 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 26,7% έναντι του 2001. Οι συμφωνίες Repos μειώθηκαν από 719,4 εκατ. ευρώ σε 352,8 εκατ. ευρώ, λόγω της φορολόγησης των Repos αλλά και της πολιτικής της Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας και μείωση του μέσου κόστους άντλησης κεφαλαίων.

4) Όμιλος Τράπεζας, Ενοποιημένα Αποτελέσματα.
Τα στοιχεία των πέντε θυγατρικών εταιριών του Ομίλου της, της χρηματιστηριακής ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., της ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ., της ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING Α.Ε., της ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.Χ. και της ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε., έχουν ως εξής:
Η ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.Χ. εμφανίζει κέρδη 1.350 χιλ. ευρώ και είναι από τις ελάχιστες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου που στη δυσμενή χρηματιστηριακή συγκυρία εμφανίζει premium μετοχής .
Κέρδη εμφανίζουν και η ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING A.E., 65,2 χιλ. ευρώ, παρά το πρώτο έτος λειτουργίας της, καθώς και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 9,5 χιλ. ευρώ.
Η ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ., λόγω της ιδιαίτερα αρνητική συγκυρίας στο Χρηματιστήριο και στην Κεφαλαιαγορά εμφανίζουν αρνητικό αποτέλεσμα 1.764 χιλ. ευρώ και 406 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
Τα ενοποιημένα οργανικά έσοδα εμφανίζουν αύξηση 23,3%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ έναντι 31,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2001, δηλαδή εμφανίζουν αύξηση 32,7%.
Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη (μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας) προ φόρων ανήλθαν σε 17,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,5%.

5) Προοπτικές
Συνεχίζοντας την θετική πορεία της και κατά την τρέχουσα χρήση του 2003, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου, η Τράπεζα, μετά τη σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στρέφεται προς τη διεύρυνση των τομέων εκείνων στους οποίους υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης.
Δεδομένου ότι ήδη έχει ξεκινήσει η λειτουργία των καταστημάτων Ρεθύμνου και Κοζάνης ενώ άμεσα αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του καταστήματος της οδού Αχαρνών, στους άμεσους βραχυπρόθεσμους στόχους της Τράπεζας είναι η επέκταση του δικτύου της με τη λειτουργία 5 ακόμα νέων καταστημάτων, μέχρι το τέλος του 2003.
Επίσης, με στόχο την παρουσία της Τράπεζας σε χώρους τρίτων και αλλά τη διευκόλυνση εξυπηρέτησης της πελατείας της, προγραμματίζεται η τοποθέτηση ΑΤΜς σε καίρια σημεία.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη της Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης με στόχο την αύξηση του μεριδίου της Τράπεζας στους παραπάνω τομείς με τη διείσδυση σε νέες πελατειακές αγορές και παράλληλη διάθεση νέων και υφιστάμενων προϊόντων στην υπάρχουσα βάση πελατών μας.
Η ασφαλής διάθεση των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πελατών (call center, C.R.M.) σχεδιάζονται με βάση το νέο μηχανογραφικό, πελατοκεντρικό σύστημα που έχει ήδη εγκατασταθεί στην Τράπεζα.
Στο πλαίσιο διεύρυνσης του ομίλου της, άμεση επιδίωξη της Τράπεζας είναι η ίδρυση ή η εξαγορά εταιρίας Πρακτόρευσης Ασφαλειών, ενεργοποίηση του νεοϊδρυθέντος τομέα Factoring και η συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες Real Estate και Venture Capital.
Τέλος, η μελλοντική αναπτυξιακή στρατηγική της Τράπεζας θα οριστικοποιηθεί με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης της θέσης και των προοπτικών της Τράπεζας μέσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, που διεξάγει διεθνής εταιρία συμβούλων για λογαριασμό της.