Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Μεγέθη και Αποτελέσματα Χρήσης 2003

Σημαντική αύξηση κερδών και μεγεθών εμφάνισε ο Όμιλος της Τράπεζας Αττικής το 2003.

1. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
Τα μετά τους φόρους και την αναλογία τρίτων κέρδη αυξήθηκαν κατά 70% και διαμορφώθηκαν σε 19 εκ. ευρώ το 2003 έναντι 11,2 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Τα προ φόρων και μετά την αναλογία τρίτων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 26,6 εκ. ευρώ το 2003 έναντι 17,5 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας αύξηση 52,3%.
 
2. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

  • Τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 26,2 εκ. ευρώ έναντι 18,0 εκ. ευρώ πέρυσι, εμφανίζοντας αύξηση 45,6%
  • Οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 19%
  • Οι καθαρές προμήθειες αυξήθηκαν κατά 26,2%
  • Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 14,5%
  • Η Τράπεζα κατά τη χρήση 2003 πραγματοποίησε προβλέψεις για ενδεχόμενες ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 15,8 εκ. ευρώ. Οι επισφαλείς απαιτήσεις που διεγράφησαν κατά το 2003 ανέρχονται σε 3,8 εκ. ευρώ. Έτσι οι σωρευμένες προβλέψεις της Τράπεζας για το 2003 διαμορφώθηκαν σε 38,0 εκ. ευρώ και καλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.

3. ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
3.1. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.484,2 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 36% έναντι του 2002.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση κατά 70% στην Στεγαστική Πίστη ενώ η αύξηση στην Καταναλωτική Πίστη ήταν 22%.
3.2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Το σύνολο Καταθέσεων και Repos της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 23,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.700,9 εκ. ευρώ έναντι 1.376,1 εκ. ευρώ το 2002.
Οι Καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.574,3 εκ. ευρώ αυξημένες κατά 53,8% έναντι του 2002.
Τα Repos μειώθηκαν από 352,8 εκ. ευρώ σε 126,6 εκ. ευρώ.
 
4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στις αρχές του 2004 άρχισε η λειτουργία τριών ακόμη καταστημάτων στην Χαλκίδα, στην Τρίπολη και στην οδό Ακαδημίας - Αθήνα, ανεβάζοντας τον αριθμό των καταστημάτων της Τράπεζας σε 59.
Η Τράπεζα Αττικής επέκτεινε τον Όμιλό της ιδρύοντας την Attica Ventures η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital).
Στο υπό διαχείριση πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο (30 εκ. ευρώ) συμμετέχει κατά 50% και το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ).
Επίσης, ιδρύθηκαν Εταιρία Πρακτόρευσης Ασφαλιστικών Εργασιών και ειδική Μονάδα Factoring.
Στόχος της Τράπεζας για το 2004 είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των μεγεθών και της κερδοφορίας της. Αυτό θα επιτευχθεί με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, την ανάληψη δραστηριοτήτων και σε άλλους τομείς (Real Estate κλπ.) και την προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα