Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Αποτελέσματα Α΄Εξαμήνου 2004

Η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των οργανικών εσόδων της Τράπεζας, σε ατομική και ενοποιημένη βάση και η απόφαση της νέας Διοίκησης για ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των προβλέψεων ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, ενόψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της Τράπεζας Αττικής κατά το α' 6μηνο 2004.

Παράλληλα, η νέα Διοίκηση δρομολογεί την ουσιαστική αναδιάρθρωση των λειτουργιών της Τράπεζας ( reengineering ) και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση:

 • Τα κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 31.993 χιλ. ευρώ, έναντι 25.837,8 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 6μηνο 2003, αυξημένα κατά 23,8%.
 • Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 8.816,2 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 62,2% έναντι του αντίστοιχου 6μήνου 2003, λόγω των σημαντικών επενδύσεων για τον λειτουργικό και μηχανογραφικό εκσυγχρονισμό της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιριών.
 • Οι προβλέψεις του α' 6μήνου 2004 υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 12.482,7 χιλ. ευρώ έναντι 6.006 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 6μηνο 2003, αύξηση 107,8%. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 50.304,2 χιλ. ευρώ έναντι 31.982 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 6μηνο 2003 και υπερκαλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των αποσβέσεων και ο υπερδιπλασιασμός των προβλέψεων, διαμόρφωσαν τα ενοποιημένα κέρδη (μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας) σε 10.694,2 χιλ. ευρώ έναντι 14.399,5 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 6μηνο 2003, μείωση 25,7%.

Ιδιαίτερα για την Τράπεζα, τα βασικά μεγέθη της εμφανίζουν σημαντική αύξηση και συγκεκριμένα:

 • Οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε 1.684,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 25,2% έναντι του αντίστοιχου 6μήνου 2003.
 • Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1.778 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,6%, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις προς πελάτες (καταθέσεις και repos ) διαμορφώθηκαν σε 1.841,1 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 11,4% έναντι του αντίστοιχου 6μήνου 2003.
 • Οι καθαρές προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8,9% και τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 18,2%.
 • Tα κέρδη προ αποσβέσεων και προβλέψεων της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 25.959,8 χιλ. ευρώ έναντι 22.623,5 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 6μηνο 2003, αυξημένα κατά 14,7%.
 • Lόγω της αύξησης των προβλέψεων κατά 107%, από 6.006 χιλ. ευρώ το α' 6μηνο 2003 σε 12.300 χιλ. ευρώ το α' 6μηνο 2004, τα κέρδη της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 9.936,1 χιλ. ευρώ έναντι 14.156,7 το αντίστοιχο 6μηνο 2003, μείωση 29,8%.
 • Αναφορικά με τις θυγατρικές του ομίλου, τα κέρδη προ φόρων της ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING έφθασαν τα € 338.337,92, σημειώνοντας αύξηση έναντι του αντιστοίχου 6μηνου 2003 κατά 125,64%. Τα κέρδη προ φόρων της ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ έφθασαν τα € 1.113.298,80, σημειώνοντας αύξηση έναντι του αντιστοίχου 6μηνου 2003 κατά 44,13%. Κέρδη ύψους € 176.693,33 είχε και η νεοσύστατη ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Αρνητικά αποτελέσματα κατέγραψαν η ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ (- € 365.096,30) και η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ (- € 122.552,46).

Όπως τονίστηκε, ο υπερδιπλασιασμός των προβλέψεων αποσκοπεί στην πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, ενόψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ενέργεια που εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της νέας Διοίκησης για:

 • Αναπτυξιακή Αναδιάρθρωση των λειτουργιών της Τράπεζας και εμπέδωσης του πνεύματος Ομίλου.
 • Νέα οργανωτική δομή της Τράπεζας και του Ομίλου για πιο διαφανή, ευέλικτη και αποτελεσματική διοίκηση.
 • Επίτευξη οικονομιών κλίμακoς και σκοπού, με εκμετάλλευση των συνεργιών μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και διεύρυνσης των σταυροειδών πωλήσεων.

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα